Vi håper finansminister Siv Jensen legger frem et godt statsbudsjett for barne- og ungdomsorganisasjonene i oktober. Foto: Gjermund Nordtug/Stortinget.

LNUs statsbudsjettprioriteringer

Les noen av punktene LNU mener er viktigst for barne- og ungdomspolitikken i statsbudsjettet for 2017.

I Sundvolden-erklæringen regjeringen la frem i begynnelsen av regjeringsperioden skriver de at «Regjeringen vil gjennomgå de økonomiske rammebetingelse for frivillig virksomhet, med sikte på å redusere byråkrati og politisering». LNU håper regjeringen følger opp dette gjennom statsbudsjettet for 2017.

Grunnstøtte til barne- og ungdomsfrivilligheten – nasjonal og internasjonal

Til tross for medlemsvekst og vekst i antallet organisasjoner på ordningen med nasjonal grunnstøtte, har den totale potten til fordeling i realiteten stått stille over mange år. Det betyr at stadig flere organisasjoner skal dele på det samme beløpet. Staten har ikke fulgt opp når organisasjonene har opplevd vekst, og LNU frykter at konsekvensen er at medlemstallet vil gå ned, og at det blir vanskeligere å opprettholde organisasjonene. Det kreves et sentralledd dersom organisasjonene skal overleve. I tillegg ser vi tegn til en instrumentalisering av frivilligheten, der myndighetene oppretter prosjektstøtteordninger for å finansiere tiltak de selv ønsker, i stedet for å la organisasjonene drive med det de vil. Vi ber derfor om at den nasjonale grunnstøtten økes med 10 millioner.

Den internasjonale grunnstøtten slik den fungerer i dag, gir lite mulighet for organisasjonene til å drive langsiktig internasjonalt arbeid. Ordningen gjør organisasjonene avhengig av de politiske føringene som legges i ulike prosjektstøtteordninger, som også påfører organisasjonene med byråkrati og administrasjon. Dette samsvarer ikke med regjeringens ”armlengdes avstand”-holdning til frivillig sektors politiske prioriteringer, UDs linje om at organisasjonene skal drive med langsiktig internasjonalt samarbeid eller regjeringens politikk for forenkling og avbyråkratisering. Vi ber derfor om at den internasjonale grunnstøtten økes med 3 millioner og at den revideres med sikte på å finne en mer treffsikker ordning.

Støtte til internasjonalt arbeid

Barne- og ungdomsfrivilligheten har blitt rammet hardt av regjeringens omlegging av utviklingspolitikken. Barne- og ungdomsfrivilligheten driver ikke med klassisk bistandsarbeid, men med utvikling av sivilsamfunn, ungdomsmedvirkning og ungdomsutveksling. Det er økt fokus på resultater i form av fattigdomsreduksjon, og da blir barne- og ungdomsorganisasjonene sine resultater sett på som for små og ikke relevante. Et hovedsatsingsområde for LNU og medlemsorganisasjonene er å jobbe med de globale utviklingsmålene. Det må finnes sikker finansiering til at organisasjonene kan jobbe med dette dersom Norge skal klare å oppfylle sine forpliktelser. LNU ber derfor om at det opprettes en støtteordning på 5 millioner for barne- og ungdomsorganisasjonene for å følge opp de globale utviklingsmålene.

Forenkling og avbyråkratisering

LNU ønsker regjeringens forenklingsambisjoner velkommen, og vil gjerne bidra med å gjøre hverdagen lettere for frivilligheten. Barne- og ungdomsfrivilligheten skal være en skole i demokrati, ikke byråkrati.

Regjeringen har lansert Frivillighetserklæringen. Denne må tas i bruk av alle i offentlig sektor som samhandler med frivillig sektor. Departementets veileder for forvaltere av støtteordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner må tas i bruk av alle som deler ut midler, og Frivillighetsregisteret må bli et AltInn for frivilligheten, og ferdigstilles som en søknads-, rapporterings- og dokumentasjonsportal. Dette har Stortinget tidligere vedtatt, og LNU ber om at det følges opp. LNU ber også om at det nedsettes et regelråd for frivillig sektor.

Vil du vite mer om LNUs arbeid opp mot statsbudsjettet 2017? Ta kontakt!

#forenkling #rammebetingelser #statsbudsjett

Publisert 16. februar 2016

Kontaktpersoner

  • Jan Halvor Vaag Endrerud

    Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

    478 41 640
    halvor@lnu.no

Topp