Demokratimidlene skal evalueres

Forsker Pål Skedsmo skal evaluere LNUs støtteordning Demokratimidlene.

  • Hva er egentlig effekten av de prosjektene som får støtte fra Demokratimidlene?
  • Hvordan kan administrasjonen av støtteordningen bli bedre?

Dette er spørsmålene LNU ønsker å få svar på når Demokratimidlene nå skal gjennom en ekstern evaluering. Demokratimidlene er LNUs støtteordning for samarbeidsprosjekt mellom barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge og deres partnere i Øst-Europa. For å få vite mer om hvordan støtteordningen kan videreutvikles, har LNU bestemt at det skal gjennomføres en evaluering.

Alle skal bli hørt

I november valgte LNU å gi evalueringsoppdraget til forsker Pål Skedsmo ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Skedsmo er sosialantropolog, og han skrev sin masteroppgave om den russiske ungdomsorganisasjonen Priroda i Molodjozj i 2005. Nå forsker han på russiske og armenske miljøorganisasjoner. I løpet av våren i år vil mange av organisasjonene som har mottatt støtte bli kontaktet av Skedsmo. Det er blitt valgt ut 9 prosjekter fra perioden 2000 – 2006 som man skal gå spesielt i dybden på. Prosjektene er valgt ut for å gi et mest mulig representativt bilde av mangfoldet av organisasjoner som har fått støtte de siste årene. I tillegg vil alle mottakerorganisasjonene i perioden bli bedt om å besvare et spørreskjema.

Målet er å lære

Generalsekretær i LNU, Trond Enger, ser frem til resultatene av evalueringen. Enger slår fast at målet med evalueringen først og fremst er å lære. – Vi prøver hele tiden å utvikle støtteordningene våre. Resultatet av evalueringen skal være en rapport med konkrete anbefalinger om hva vi kan gjøre bedre. Anbefalingene vil ikke bare være relevante for utviklingen av Demokratimidlene, men også for de andre støtteordningene LNU har, sier Enger. Evalueringsrapporten skal overleveres LNU 1. oktober.

Fakta om Demokratimidlene

  • Opprettet i 1994
  • Gir i dag støtte til prosjekter i Russland, Ukraina, Hviterussland, Moldova, Aserbajdsjan, Armenia og Georgia
  • Finansieres av Utenriksdepartementet
  • Bevilgningen fra UD var på 2 millioner kroner i 2007

LNU, Kolstadgata 1, 0652 Oslo, tel: (+47) 23 31 06 00, e-post: lnu@lnu.no.
Sidene er utviklet med støtte fra Norad. Om personvern.