ForsidenPolitikkHva mener LNU?Unges makt og innflytelse

Foto: Kommunal- og regionaldepartementet.

Unges makt og innflytelse

Når barn og unge tas med i politiske prosesser og gis reell makt, bidrar det til å styrke demokratiet.

Ungdom utgjør i dag en fjerdedel av verdens befolkning. På verdensbasis ekskluderes ungdom i to av tre land fra arbeidet med nasjonale strategier for å fremme utvikling og redusere fattigdom. Verdens land vedtok i 2015 nye bærekraftige utviklingsmål, og LNU mener at dersom disse målene skal kunne nås må ungdom anerkjennes som både partnere og aktører.

Det finnes fem prinsipper, som alle må være oppfylt, for at barn og unges medvirkning skal være reell og meningsfull. Disse prinsippene er gjelder lokalt, nasjonalt og globalt: 

  1. Selvstendighet: Ungdom må på selvstendig grunnlag få velge hvilke saker de ønsker å engasjere seg i. Ungdom har rett til å bli hørt i alle beslutningsprosesser som angår dem, samt i beslutningsprosesser som angår tema der ungdom er engasjert. Prosesser der unge er med på like vilkår med voksne gir reell innflytelse.
  2. Representasjon: Medvirkningsinitiativ må ta utgangspunkt i allerede eksisterende nettverk og ungdomsorganisasjoner, som på eget initiativ har mobilisert for saker de er opptatt av og har kompetanse på.
  3. Kompetanse: Ungdommene som må ses på som eksperter med faglige ressurser. Ungdom må ses på som en faglig ressurs med nødvendig ekspertise som andre ikke kan erstatte.
  4. Informasjon: Medvirkningsorganene for unge må ha tilgang på all relevant informasjon og støttefunksjoner på samme måte som andre organer har det.
  5. Kontinuitet: Engangs-events og prosesser som ikke har forankring noe sted gir ikke medvirkning. Det må være en fast tilknytning både til administrasjonen og det politiske nivået.

Reell medvirkning og innflytelse handler ikke om enkeltarrangementer, men om robuste strukturer og prosesser for medvirkning. Det betyr at saksgangen i disse organene må̊ henge sammen med den øvrige saksbehandlingen. Det sikrer at man kan påvirke i tide før beslutningene fattes.

Topp