LNU > Støtteordninger > LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv er en helt ny støtteordning hvor organisasjoner kan søke om mellom 50.000 og 400.000 kroner til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge.

Støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv skal bidra til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. En stor del av prosjekter som får støtte fra denne støtteordningen skal særlig jobbe for å øke den frivillige deltakelsen til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan søke om støtte?

Denne støtteordningen er for alle nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge. Organisasjonen som søker om støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Med regionale organisasjoner, mener vi for eksempel fylkeslag i nasjonale organisasjoner, hvor fylkeslaget selv er registrert i Frivillighetsregisteret. En regional organisasjon kan også være en organisasjon som er registrert i flere fylker, men som ikke har aktivitet over hele landet. Innen idretten kan både kretsen og forbundet søke om støtte, forutsatt at dere er registrert i Frivillighetsregisteret. Det organisasjonsleddet som skal søke om støtte gjennom denne støtteordningen må ha eget organisasjonsnummer. 

Lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag kan ikke søke om støtte. 

Registrer en bruker

Alle søknader skal leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må du ha en formell bruker i LNUs systemer. Hvis organisasjonen som søker om støtte ikke har det fra før, må dere registrere dere via dette skjemaet

Etter at dere har fått registrert en bruker, kan dere gå videre til LNUs søknadsportal og begynne på søknaden. 

Hva kan man søke om støtte til?

Organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, det vil si et definert tiltak i organisasjonen som inneholder noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Barn og unge må utgjøre minst 50 prosent av målgruppen for tiltaket.

Det blir særlig lagt vekt på tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og for å øke deres deltakelse. Videre vil barn og unges innflytelse i arbeidet vektlegges, samt prosjekter som bidrar til økt mangfold i organisasjonen. Samarbeidsprosjekter på tvers av flere organisasjoner eller grupper vil være positivt i vurderingen av søknaden.

Eksempler på tiltak som kan motta støtte er tilrettelegging av allerede eksisterende aktivitet for å inkludere flere barn og unge i aktivitetene, prosjekter for å rekruttere og få med nye mennesker som tidligere ikke har vært representert i organisasjonen eller organisasjonens aktiviteter, og utprøving av nye konsepter.

Her kan dere se oversikt over alle prosjekter som mottok støtte i første tildelingsrunde våren 2017. Kanskje blir dere inspirert til å gjennomføre et prosjekt i egen organisasjon.

Hvor mye penger kan vi søke om? 

Organisasjonene kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kr i prosjektstøtte til frivillig aktivitet. 

Søknadsfrister 2017

Den første søknadsfristen for å søke om støtte fra LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv er 1. mars 2017. 

Det åpnes for søknader i midten av januar. Dere kan forvente svar på søknaden cirka fire uker etter at søknadsfristen har gått ut.  

Hva er egentlig Herreløs arv?

Herreløs arv er arv fra dødsbo der den avdøde ikke har arvinger, eller ikke har skrevet et testamente. Tidligere har denne typen arv gått direkte til staten. I 2015 ble det bestemt at disse pengene heller skal fordeles til frivillige organisasjoner som driver virksomhet til fordel for barn og unge. Dette har resultert i støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv, som vi i LNU skal forvalter på vegne av Kulturdepartementet. 

Kontaktperson

  • Rine Holmsen

    Organisasjonsrådgiver, LNU Aktivitetsstøtta og LNU Kultur

    23 31 05 96
    rine@lnu.no

Topp