LNU > Støtteordninger > Støtteordningen Herreløs arv

Støtteordningen Herreløs arv

Herreløs arv er en helt ny støtteordning hvor organisasjoner kan søke om mellom 50.000 og 400.000 kroner til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge.

Støtteordningen Herreløs arv skal bidra til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Prosjekter som får støtte fra Herreløs arv skal særlig jobbe for å øke den frivillige deltakelsen til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan søke om støtte?

Denne støtteordningen er for alle nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge. Organisasjonen som søker om støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Hva kan man søke om støtte til?

Organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, det vil si et definert tiltak i organisasjonen som inneholder noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Barn og unge må utgjøre minst 50 prosent av målgruppen for tiltaket.

Det blir særlig lagt vekt på tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og for å øke deres deltakelse. Videre vil barn og unges innflytelse i arbeidet vektlegges, samt prosjekter som bidrar til økt mangfold i organisasjonen. Samarbeidsprosjekter på tvers av flere organisasjoner eller grupper vil være positivt i vurderingen av søknaden.

Eksempler på tiltak som kan motta støtte er tilrettelegging av allerede eksisterende aktivitet for å inkludere flere barn og unge i aktivitetene, prosjekter for å rekruttere og få med nye mennesker som tidligere ikke har vært representert i organisasjonen eller organisasjonens aktiviteter, og utprøving av nye konsepter.

Hvor mye penger kan vi søke om? 

Organisasjonene kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kr i prosjektstøtte til frivillig aktivitet. 

Søknadsfrister 2017

Den første søknadsfristen for å søke om støtte fra Herreløs arv er 1. mars 2017. 

Det åpnes for søknader i midten av januar. Dere kan forvente svar på søknaden cirka fire uker etter at søknadsfristen har gått ut.  

Hva er egentlig Herreløs arv?

Herreløs arv er arv fra dødsbo der den avdøde ikke har arvinger, eller ikke har skrevet et testamente. Tidligere har denne typen arv gått direkte til staten. I 2015 ble det bestemt at disse pengene heller skal fordeles til frivillige organisasjoner som driver virksomhet til fordel for barn og unge. Dette har resultert i støtteordningen Herreløs arv, som vi i LNU skal få lov til å forvalte på vegne av Kulturdepartementet. 

Kontaktperson

  • Rine Holmsen

    Organisasjonsrådgiver

    23 31 05 96
    rine@lnu.no

Top