FN-flagget, her utenfor Juba i Sør-Sudan. Foto: UN Photo

LNUs nettverk om ungdom, fred og sikkerhet

Vi har startet opp et nytt nettverk for alle organisasjoner som ønsker å følge arbeidet med FNs resolusjon om ungdom, fred og sikkerhet - kalt 2250-nettverket.

Høsten 2016 startet LNU et nytt nettverk av medlemsorganisasjoner som ønsker å holde seg oppdatert på aktiviteter knyttet til oppfølgingen av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 2250 på ungdom, fred og sikkerhet.

Info-nettverk

Så langt har SAIH, Changemaker, Press, Spire, KM global og Norsk folkehjelp Solidaritetsungdom sagt at de ønsker å være med – og vi vil gjerne ha med enda flere av våre organisasjoner i nettverket! 

Nettverket er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å lære mer om resolusjonen og hvordan vi som ungdom kan bidra til å løfte den høyere opp på den politiske agendaen både i Norge og internasjonalt.

Nettverket er først og fremst et informasjonsnettverk, og krever verken mye oppfølging eller møtevirksomhet.

Ungdom rundt forhandlingsbordet

I desember 2015 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2250 – Ungdom, fred og sikkerhet. Med den sendte sikkerhetsrådet et klart signal om at ungdom må inkluderes i fredsbyggende arbeid.

Resolusjonen adresserer også utfordringer knyttet til ungdom og radikalisering, og vektlegger i stor grad viktigheten av at ungdom blir inkludert i beslutningsprosesser. Resolusjonen er banebrytende i den forstand at den ble enstemmig vedtatt i Sikkerhetsrådet, og inneholder progressiv tekst på ungdomsdeltakelse.

Hva kan Norge gjøre?

Alle FNs medlemsland har et ansvar for å følge opp resolusjon 2250, også Norge. Nasjonalt eierskap er avgjørende for at denne resolusjonen skal få betydning for ungdoms rolle i freds- og sikkerhetspolitikk. Resolusjon 1325 fra FNs sikkerhetsråd om kvinner, fred og sikkerhet har klart å sette kvinners rettigheter og deltakelse i fredsprosesser høyere på den internasjonale agendaen.

Norge var et av de første landene som vedtok en handlingsplan for oppfølging av resolusjon 1325. Med det markerte man seg som en ledende aktør på oppfølgingen av resolusjonen. LNU mener at regjeringen bør dra nytte av erfaringene med resolusjon 1325, og utvikle en handlingsplan for resolusjon 2250.

Hva kan din organisasjon gjøre?

Skal man lykkes med å implementere resolusjonen nasjonalt, og å påvirke implementeringen internasjonalt, er det behov for at ungdomsorganisasjoner og ungdomspartier har kunnskap om og kjennskap til resolusjonen. I flere nordisk land lages det nå nettverk av organisasjoner som skal jobbe for å vise fram viktigheten av resolusjonen og hva den kan bety for ungdomsdeltakelse i beslutningsprosesser.  

Bli med i nettverket! Vi trenger deg! Påmelding skjer på epost til internasjonal rådgiver Hanne Sofie Lindahl på hanne.sofie@lnu.no. 

#2250 #FN #fred #internasjonalt #sikkerhet #ungdom

Publisert 6. desember 2016

Topp