Ungdomsdelegater

Erling Laugsand og Inga Marie Nymo Riseth var delegater i 2015. Her ved FN-bygningen i New York, hvor de fikk tale for generalforsamlingen.

Vi søker tre nye ungdomsdelegater til FN

Vil du tale for FNs generalforsamling, eller følge klimaforhandlingene i kjølvannet av Paris-avtalen? Bli ungdomsdelegat!

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter og fora for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant i internasjonal politikk. 

Nå søker vi tre nye ungdomsdelegater med enten menneskerettigheter eller klima som fagfelt!  Ungdomsdelegatene med menneskerettigheter som fagfelt skal blant annet møte i FNs generalforsamling, mens  klimadelegaten skal følge klimaforhandlingene i Bonn. 

Søknadsfristen er 27. februar. Søknad, CV og nominasjonsbrev fra organisasjonen din leveres via dette skjemaet

Menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning

Den ene delegatplassen er forbeholdt nominerte fra ungdomspartiene og må i år være kvinne. Den andre plassen er forbeholdt nominerte fra de øvrige av LNUs medlemsorganisasjoner og må i år være mann. Dette på grunn av krav om kjønnsbalanse i alle norske delegasjoner til FN.

FNs generalforsamling er den årlige samlingen for alle 193 medlemsland i FN. Samlingen finner sted i New York på høsten med både plenumsmøter og møter i forskjellige fagkomiteer. LNUs menneskerettighetsdelegater skal jobbe opp mot møtene som foregår i FNs 3. komité som behandler spørsmål om menneskerettigheter, noe som blant annet inkluderer arbeidet med barn og unges deltakelse. I 2017 skal det formes og vedtas en ungdomsresolusjon i 3.komité.

Ungdomsdelegatene regnes som offisielle ungdomsdelegater i den norske delegasjonen til FN, og samarbeider tett med FN-seksjonen i Utenriksdepartementet og den permanente delegasjonen til FN i New York. Ungdomsdelegatene representerer LNU inn i delegasjonen, og får i stor grad representere Norge i forhandlingene. Generalforsamlingsdeltakelsen innebærer mellom 2-3 intensive uker i 3. komité.

I tillegg vil det muligens bli aktuelt for ungdomsdelegatene å delta i den norske delegasjonen til Menneskerettighetsrådet i juni og som LNUs representanter på UN Advocacy Meeting arrangerte av European Youth Forum, dere flere av de europeiske ungdomsdelegatene deltar.

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet

Klima

Klimadelegaten får mulighet til å delta som sivilsamfunnsrepresentant i mellomforhandlingene i Bonn, Tyskland (8-18.mai) og på klimatoppmøte COP23 (6-17.November). Selv om det er Fiji som er vertskap for årets klimatoppmøte, vil møte finne sted i Bonn, Tyskland.

Oppfølgingen av Paris-avtalen fra 2015 er det viktigste som skjer i klimaforhandlingene nå framover. Alle barn og unge har rett til å vokse opp i et rent miljø og et trygt klima. Dagens klimapolitikk påvirker både framtiden og hverdagen for barn og unge i hele verden, og derfor bør barn og unge også ha innflytelse på alle politiske beslutninger som ta om klima og miljø. Den norske ungdomsdelegaten på klima vil være LNUs lobbyist i FN og blant norske myndigheter for å sikre en stadig mer ambisiøs, rettferdig og bindende klimapolitikk.

Ungdomsdelegaten fra LNU har de siste årene fokusert på finansiering og utslippskutt, men dette har man handlingsrom til å forme selv som delegat, i tråd med LNUs styringsdokumenter. 

Hver organisasjon kan kun nominere én person. Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet

Hva vil det si å være ungdomsdelegat for LNU?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. En av de viktigste oppgavene dine er å fremme LNU sin politikk inn mot aktuelle myndigheter og og delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Å være delegat betyr å inneha et tilltsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs Arbeidsgruppe på FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU der det er relevant. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt så tett kontakt med det aktuelle departementet som mulig.
Kandidatene må enten bo i Oslo-området, eller få sin organisasjon til å dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU (inkludert deltakelse i arbeidsgruppa for FN-spørsmål) da LNU ikke har midler til dette, og departementene ikke dekker slik virksomhet. Kandidater under 26 år vil bli prioritert. 

Nytt av året er at ungdomsdelegatene til FNs generalforsamling og klimaforhandlingene skal velges av Barne- og ungdomstinget i april. Her kan du lese mer om endringene i valgsystemet til LNUs ungdomsdelegatordning. 

Krav om kjønnsbalanse

Siden UD har strenge krav om kjønnsbalanse i sine delegasjoner, skal det i 2017 for menneskerettighetsdelegatene velges en kvinne som ungdomsdelegat fra de politiske ungdomspartiene og en mann skal velges fra de andre organisasjonene. I 2018 skal en mann velges som ungdomsdelegat fra de politiske ungdomspartiene og en kvinne skal velges fra de andre organisasjonene. Ungdomsdelegaten på klima kan være av hvilket som helst kjønn. 

Søknadsfristen er 27. februar. Søknadsskjemaet, samt muligheten til å laste opp CV og nominasjonsbrev finner du her

#FN #klima #medvirkning #menneskerettigheter #ungdom #ungdomsdelegater #verden

Publisert 9. februar 2017

Kontaktperson

Topp