Barne- og ungdomstinget er LNUs representantskap og høyeste organ.

Her er LNUs innspill til den nye regjeringsplattformen

Forhandlingene om ny regjeringsplattform er i gang, og vi håper politikerne finner plass til den unge frivilligheten.

Valget er over, og i disse dager møtes lederne for de borgerlige partiene til regjeringssamtaler. Her skal de legge det politiske grunnlaget for regjeringens arbeid de neste fire årene, LNU har sendt innspill om hva vi mener må prioriteres.

Styrk den unge frivilligheten

Den unge frivilligheten står sterkt i Norge, men som LNU tidligere har påpekt er organisasjonene også sårbare. Vi oppfordrer derfor partiene som går inn i forhandlinger om å styrke den unge frivilligheten, og å ha som ambisjon at den frivillige deltakelsen blant barn og unge i Norge skal vokse. 

For å innfri dette er det viktig at rammebetingelsene for barne- og ungdomsorganisasjonene er enkle og forutsigbare. Derfor har LNU bedt om at arbeidet med forenkling av byråkratiet styrkes, og at mer støtte gis som frie midler, heller enn prosjektmidler. Støtten som gis som frie midler må også øke i takt med organisasjonenes vekst.

Retten til å bli hørt

Med Stortingsvalget ferskt i minne har vi nok en gang fått en påminner om hvor godt det norske demokratiet fungerer, men også på at det ikke er alle som får delta. Tross en liten økning i antall ungdommer på Stortinget viste også valgresultatet at ungdom er underrepresentert i våre viktigste demokratiske organer. Det må vi gjøre noe med, og vi håper å få regjeringen med på laget. 

Vi ber om at man setter i gang nye forsøk med stemmerett for 16-åringer innføres, og at alle kommuner som ønsker å delta får muligheten til dette. Vi ber om at regjeringen jobber for å sikre at ungdom under 30 ikke skal være underrepresentert i nasjonale styrer, råd og utvalg. Samtidig ønsker vi at skolevalg skal gjøres obligatorisk på alle videregående skoler i Norge. På den måten kan vi styrke både representasjonen og ikke minst demokratiopplæringen i skolen. 

Inkluder unge i fredsarbeid

I 2015 vedtok FNs Sikkerhetsråd resolusjon 2250 «Ungdom, fred og sikkerhet». LNU er en pådriver for arbeidet med resolusjonen i Norge, og ønsker at Norge skal ta en lederrolle internasjonalt i arbeidet med å implementere resolusjonen.

Dette kan Norge gjøre ved å utvikle en handlingsplan for hvordan vi skal implementere og følge opp resolusjonen i den kommende regjeringsperioden. I arbeidet med å følge opp bærekraftsmålene har LNU spilt inn viktigheten av å inkludere sivilsamfunnet i alle relevante prosesser.

#2250 #innspill #politikk #regjering #ung frivillighet

Publisert 26. september 2017

Kontaktpersoner

  • Jan Halvor Vaag Endrerud

    Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

    478 41 640
    halvor@lnu.no

Topp