Tips til deg som skal søke LNU Aktivitetsstøtta

Her er saksbehandlerens beste tips til hvordan dere kan skrive en god søknad.

Cennet Sener er ansvarlig rådgiver for LNU Aktivitetsstøtta, og gir dere tips til hvordan søknaden kan bli best mulig: 

Les retningslinjene for støtteordningen nøye

De første fire punktene i retningslinjene sier noe om formålet med støtteordningen, hvem som kan søke om støtte, hvor mye kan man søke om, hva man kan søke om støtte til og hva man ikke kan søke om støtte til.

Punkt 5 viser til hva slags prosjekter som vil prioriteres foran andre dersom LNU må avslå en eller flere søknader fordi det totalt er søkt om mer penger enn vi har til utdeling. Punkt 6 viser søknadsfrister og hva søknaden må inneholde. Punkt 7-15 er også viktige å lese før man søker, men de omhandler mest prosessen fra man har sendt inn søknaden.

Det er viktig å ha satt seg godt inn i alle disse punktene før man leverer en søknad, ettersom alle søknadene som innvilges må være helt i tråd med retningslinjene

Planlegg prosjektet godt før du begynner å skrive søknaden 

Et prosjekts suksess avhenger av god planlegging. Søknaden blir bedre og gir et riktigere bilde av prosjektet hvis dere har planlagt godt og tenkt gjennom de ulike fasene av prosjektet.

Framfylkingen arrangerte konferanse om ekstremisme på Utøya. Det var deltakere fra hele verden, og et prosjekt som ble muliggjort av LNU Aktivitetsstøtta.

Vær ute i god tid

Det er flere grunner til at dere bør være tidlig ut når dere skal søke om støtte:

 • En søknad som er skrevet i hastverk for å rekke fristen er sjelden en god søknad. Relevant informasjon blir ofte glemt, og prosjektet blir ikke godt beskrevet. Det å lage et godt og realistisk budsjett som tydelig henger sammen med søknaden og aktivitetene tar litt tid.
 • Det dukker ofte opp spørsmål når man setter i gang med søknadsskrivingen. Kan vi få støtte til dette? Er dette beskrivende nok? Hvis man finner ut slike ting en stund før siste kvelden har saksbehandler mulighet til å svare på spørsmålene som dukker opp. Saksbehandler i LNU kan også se over hele søknaden deres på forhånd og veilede dere. Send kladd på søknaden på mail til saksbehandler. Men vi er avhengig av at søknaden blir sendt tidlig nok til veiledning. Saksbehandler vil svare på henvendelser i den rekkefølgen de kommer inn. Hvis det kommer inn mange søknader for veiledning på slutten kan arbeidsmengden bli for stor, og dere kan risikere at henvendelsen ikke rekker å bli fulgt opp før fristen har gått ut. Det ligger et kladdeskjema med alle søknadsskjemaets spørsmål ute på nettsidene. Det kan være greit å bruke det, særlig hvis dere søker veiledning. 

Beskriv prosjektet godt i søknaden

Husk at de som skal lese og vurdere søknaden ikke kjenner til prosjektet fra før. For at leseren skal få et godt nok bilde av prosjektet er det viktig at dere skriver hvordan prosessen skal være fra start til slutt. Beskriv hvilke aktiviteter deltakerne skal være med på, hvem deltakerne er og hvorfor prosjektet er viktig for organisasjonen/målgruppen. Det at søknaden beskriver prosjektet og økonomien godt nok veier tyngre enn de prioriterte punktene fra retningslinjene. Det vil si at det holder ikke at prosjektet faller inn under et eller flere av de prioriterte punktene dersom søknaden ikke er god nok.

Utelat informasjon som ikke er relevant

Ta bare med den informasjonen som er relevant for prosjektet og gjennomføringen. Husk at de som behandler søknaden deres skal lese hundrevis av søknader, så hvis søknaden blir for lang, og det er for mye informasjon som ikke er viktig, mister du leseren i løpet av søknaden.

Få gjerne noen andre som ikke kjenner prosjektet og/eller organisasjonen så godt til å lese gjennom søknaden før dere sender den inn til LNU.

Norges Judoforbund fikk støtte fra LNU Aktivitetsstøtta til å arrangere judosamling for folk med nedsatt funksjonsevne – og det gikk hardt for seg!

Lag et detaljert budsjett

Et budsjett som reflekterer søknaden og prosjektets aktiviteter er viktig. Et budsjett er et estimat og skal gi leseren et bilde av hva pengene skal brukes på. Unngå store samleposter som sier lite om hva pengene skal brukes til.

Et tildelingsutvalg skal ikke måtte tolke et budsjett eller gjette hva som inngår i de ulike budsjettpostene. Budsjetter realistisk, og hvis noen poster virker urimelig store/små er det lurt å forklare hvorfor de er det i kommentarfeltet. Før også opp prosjektets andre inntekter enn midlene fra LNU Aktivitetsstøtta.

Hvis søknaden blir innvilget er ikke prosjektet over før rapporteringen er godkjent

God rapportering er en obligatorisk del av prosjektet dersom dere mottar penger fra LNU Aktivitetsstøtta. I rapporten er det også viktig at dere beskriver gjennomføringen av prosjektet fra start til slutt. På denne delen kan dere også søke veiledning hos saksbehandler, og det ligger et kladdeskjema på nettsidene. Se punkt 9 i retningslinjene for krav til regnskap og revisjon.

Husk at dere må informere LNU fortløpende gjennom søknadsportalen dersom det forekommer større endringer i prosjektet som fører til at det ikke gjennomføres i tråd med søknaden. Dette gjelder også ved større endringer i økonomien. Det skal søkes om omdisponering av midlene i forkant dersom dere ønsker å bruke pengene på en annen måte enn det LNU godkjente da søknaden ble innvilget. Tommelfingerregelen er at dere skal søke om omdisponering av midlene dersom det blir en endring på mer enn 10 % på en enkeltpost i budsjettet. 

Hvor går veien videre nå? 

 • Les gjennom retningslinjene.
 • Se hvordan dere søker om støtte og leverer rapport.
 • Skriv en søknadskladd og send den til saksbehandler for veiledning. Du kan laste ned kladdeskjema i word nederst på hovedsiden om støtteordningen.
 • Registrer en bruker i søknadsportalen og koble deg til organisasjonen for å kunne søke støtte fra LNU Aktivitetsstøtta, dersom du ikke har en bruker fra før. LNU lanserte ny søknadsportal i oktober 2019, og alle søkere må opprette ny bruker første gang de skal søke i den nye portalen. 
 • Gå direkte til LNUs søknadsportal. 

#LNU Aktivitetsstøtta #prosjekt #støtteordning

Publisert 25. oktober 2017

Kontaktperson og saksbehandler

 • Cennet Sener

  Organisasjonsrådgiver, LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta

  cennet@lnu.no

Topp