Ungdomsdelegatene Daniel Overskott (Laget) og Maria Moe (KrFU) talte for FNs generalforsamling. Foto: Norges FN-delegasjon

Vi søker tre nye ungdomsdelegater til FN

Vil du tale for FNs generalforsamling, eller følge klimaforhandlingene i kjølvannet av Paris-avtalen? Bli ungdomsdelegat! Søknadsfrist 20. februar.

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser. 

Nå søker vi tre nye ungdomsdelegater med enten menneskerettigheter eller klima som fagfelt! Ungdomsdelegatene med menneskerettigheter som fagfelt skal blant annet møte i FNs generalforsamling, mens klimadelegaten skal følge klimaforhandlingene i Bonn, Tyskland og Katowice, Polen. Søknadsfristen er 20. februar.

Finn fram:

  1. Ungdomsdelegat med menneskerettigheter som fagfelt
  2. Ungdomsdelegat med klima som fagfelt
  3. Hva vil det si å være ungdomsdelegat?
  4. Søknadsskjema

Ungdomsdelegat med menneskerettigheter som fagfelt

Den ene delegatplassen for dette fagfeltet er forbeholdt nominerte fra ungdomspartiene og må i år være en mann. Den andre plassen er forbeholdt nominerte fra de øvrige av LNUs medlemsorganisasjoner og må i år være en kvinne. Dette på grunn av krav om kjønnsbalanse i alle norske delegasjoner til FN. Dersom du verken definerer deg som mann eller kvinne er du velkommen til å søke enten du kommer fra et ungdomsparti eller fra en av LNUs øvrige medlemsorganisasjoner. 

FNs generalforsamling er den årlige samlingen for alle 193 medlemsland i FN. Samlingen finner sted i New York på høsten med både plenumsmøter og møter i forskjellige fagkomiteer. LNUs menneskerettighetsdelegater skal jobbe opp mot møtene som foregår i FNs 3. komité. Den behandler spørsmål om menneskerettigheter, noe som blant annet inkluderer arbeidet med barn og unges deltakelse.

Ungdomsdelegatene 2016: Margrete Bjørge Katanasho og Jarle Aarbakke Tollaksen sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Foto: UN Photo/Kim Haughton

Ungdomsdelegatene regnes som offisielle delegater i den norske delegasjonen til FN, og samarbeider med FN-seksjonen i Utenriksdepartementet og den permanente delegasjonen til FN i New York. Ungdomsdelegatene representerer LNU inn i delegasjonen, og får i stor grad representere Norge i forhandlingene.

Generalforsamlingsdeltakelsen innebærer mellom 2-3 intensive uker i 3. komité i september/oktober. I tillegg vil det muligens bli aktuelt for ungdomsdelegatene å delta i den norske delegasjonen til Menneskerettighetsrådet i juni og som LNUs representanter på UN Advocacy Meeting arrangert av European Youth Forum i august, der flere av de europeiske ungdomsdelegatene deltar.

Ungdomspartiene kan kun nominere mannlige kandidater, LNUs øvrige medlemsorganisasjoner kan kun nominere kvinnelige kandidater.

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet

Ungdomsdelegat med klima som fagfelt

Klimadelegaten får mulighet til å delta som sivilsamfunnsrepresentant i mellomforhandlingene i Bonn, Tyskland (30. april-10. mai) og på klimatoppmøte COP24 i Katowice, Polen (3.-14. desember).

Oppfølgingen av Paris-avtalen fra 2015 er det viktigste som skjer i klimaforhandlingene nå framover. Alle barn og unge har rett til å vokse opp i et rent miljø og et trygt klima. Dagens klimapolitikk påvirker både framtiden og hverdagen for barn og unge i hele verden, og derfor bør barn og unge også ha innflytelse på alle politiske beslutninger som ta om klima og miljø. Den norske ungdomsdelegaten på klima vil være LNUs lobbyist i FN og blant norske myndigheter for å sikre en stadig mer ambisiøs, rettferdig og bindende klimapolitikk.

Ungdomsdelegaten fra LNU har de siste årene fokusert på utslippskutt, klimatilpasning og klimafinansiering, men dette har man handlingsrom til å forme selv som delegat, i tråd med LNUs styringsdokumenter. 

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet.

Se filmen om hva klimadelegat Matilde tenkte før hun reiste til klimaforhandlingene: 

 

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. En av de viktigste oppgavene dine er å fremme LNU sin politikk inn mot aktuelle myndigheter og og delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her.

Å være delegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe på FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU der det er relevant. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt så tett kontakt med det aktuelle departementet som mulig.

Kandidatene må enten bo i Oslo-området, eller få sin organisasjon til å dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU (inkludert deltakelse i arbeidsgruppa for FN-spørsmål) da LNU ikke har midler til dette, og departementene ikke dekker slik virksomhet. Kandidater under 26 år vil bli prioritert. 

Ungdomsdelegatene til FNs generalforsamling og klimaforhandlingene skal velges av Barne- og ungdomstinget i april. Her kan du lese mer om endringene i valgsystemet til LNUs ungdomsdelegatordning som ble vedtatt i fjor.

Søknadsfristen er 20. februar. Søknadsskjemaet, samt muligheten til å laste opp CV og nominasjonsbrev finner du her. Nominasjonsbrevet er bare et enkelt brev fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter sin nominasjon.

 

Søknadsskjemaet finner du her

#FN #generalforsamling #ungdomsdelegater

Publisert 29. januar 2018

Kontaktperson

Topp