Her er det nye LNU-styret. Fra venstre: Ann Helen Skaanes, Svend Aspaas, Tor-Martin Torbergsen, Simon Skjerven, Alizamin Jafarli, Anges Skagermo, Benjamin Skiaker Mystad og Hilde Sandvær. Foran står styreleder Rode Hegstad. Isa Isene, Hedda Gudim og Magnus S. Strømseth var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Jarand Ullestad/LNU

Fem viktige vedtak fra Barne- og ungdomstinget 2018

Bedre rammevilkår, trygge organisasjoner og ungdomsmedvirkning i fredsprosesser har vært sentrale temaer under Barne- og ungdomstinget 2018.

Barne- og ungdomstinget er LNUs øverste organ og den viktigste møteplassen LNU har gjennom året. Her samles representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner, for å diskutere og vedta politikk og stake ut retningen for LNU i perioden som kommer. 

Her er noen viktige vedtak fra BUT 2018: 

1. Nytt arbeidsprogram

Det nye arbeidsprogrammet til LNU har tre hovedprioriteringer. Politisk skal LNUs hovedprioritering være å jobbe for bedre rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene. Det innebærer blant annet å jobbe for mer frie midler, tilgang på lokaler og enklere regelverk. Det nye arbeidsprogrammet publiseres og gjøres tilgjengelig her så snart det er klart. 

I kompetansearbeidet kommer LNU til å prioritere barne- og ungdomsorganisasjonenes felles utfordringer. Kompetansearbeidet skal være basert på hva våre medlemsorganisasjoner trenger. Forvaltningen skal være enkel og rettferdig, og LNU vil derfor prioritere forenkling av våre egne støtteordninger i perioden som kommer

2. Barne- og ungdomsorganisasjonene skal være trygge arenaer for alle

Barne- og ungdomstinget har stilt seg bak en resolusjon om at barne- og ungdomsorganisasjonene skal være trygge arenaer for alle barn og unge. Blant annet står det: 

«Som barne- og ungdomsorganisasjoner står vi sammen for at alle barn og unge skal være trygge når de deltar på våre aktiviteter. Det er et grunnleggende prinsipp for oss at barn og unge som deltar i organisasjonslivet og i frivillig aktivitet skal få oppleve trygghet og respekt for sin integritet og sine personlige grenser«.

Hele resolusjonen publiseres på våre nettsider når den er klar. 

3. Uten ungdom, ingen fred

BUT har stilt seg bak resolusjonen Uten ungdom, ingen fred. Den påpeker at ungdom er blant de gruppene som rammes hardest av verdens kriger og konflikter, men er også en gruppe som ofte ikke blir hørt i spørsmål om fred. Derfor ønsker Barne- og ungdomstinget at ungdom må inkluderes i alle deler av fredsprosesser, ikke bare i det som oppleves som typiske ungdomsspørsmål.

Barne- og ungdomstinget og LNU krever at Norge sikrer at ungdom får en plass rundt bordet i fredsprosesser der Norge er involvert som tilrettelegger og at Norge arbeider for at ungt sivilsamfunn skal få økt kunnskap og kapasitet, slik at de kan delta i alle faser av fredsprosesser.

4. Frivilligheten må være et fristed

I barne- og ungdomsorganisasjonene opplever barn og unge mestring og læring gjennom å skape aktiviteter sammen med andre jevnaldrende. Det er ingen innbytterbenk eller karakterer; alle kan være med på speiderturen i skogen, spille i korpset på 17. mai og ta ordet på talerstolen på årsmøtet i lokallaget. Dette er en del av barne- og ungdomsorganisasjonenes egenart som det er viktig å verne om.

Derfor har Barne- og ungdomstinget stilt seg bak resolusjonen La frivilligheten være et fristed. I den krever vi blant annet at tiltak for å styrke rekrutteringen til barne- og ungdomsorganisasjonene ikke reduseres til insentiver for bedre resultater på skolen eller i arbeidslivet og at deltakelse på nasjonale arrangementer og aktiviteter i regi av barne- og ungdomsorganisasjoner må gjelde som gyldig unntak fra fraværsreglene.

5. Vi har fått nye medlemsorganisasjoner

AKKS Norge, Changemaker og Noereh har blitt innvilget fullt medlemsskap i LNU. FN-studentene og Freethem er innvilget etableringsmedlemsskap i LNU.

AKKS Norge har som mål å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet, og retter seg hovedsakelig mot jenter og kvinner under 26 år. 

Changemaker er Kirkens Nødhjelp sin ungdomsorganisasjon, og jobber for å fjerne de grunnleggende årsakene til global urettferdighet og bevisstgjøre ungdom til handling, ved å gi dem handlingsalternativ i kampen for en rettferdig verden.

Noereh er en politisk- og livssynsnøytral samisk ungdomsorganisasjon på norsk side av Sápmi. Organisasjonen arbeider for all samisk ungdom og med saker som samisk ungdom brenner for.

FN-studentene jobber med å informere om, engasjere og skape debatt rundt problemstillinger knyttet til FN som verdensomspennende, fredsfremmende organisasjon og dets arbeid.

Freethem sitt formål er å stoppe menneskehandel, både for seksuelle og andre formål. Dette innebærer opinionsbygging og å fremme holdningsforandring i spørsmål som berører all slags menneskehandel: prostitusjon, pornografi, sex som selvskading, tvangsarbeid, tvangstigging og organhandel.

Gratulerer! 

#but

Publisert 23. april 2018

Kontaktpersoner

Topp