Styreleder Rode Hegstad priser regjeringens bevilgninger til portal for lokaler. Foto: Lena Rustan Fidjestad/LNU.

Så mye penger delte vi ut i 2018

LNU har aldri delt ut så mye som nå i prosjektmidler til barne- og ungdomsorganisasjonene.

Hvert år lager LNU statistikk over hvor mye penger vi deler ut til den unge frivilligheten. Totalt 182 millioner kroner ble fordelt på små og store prosjekter i 2018, gjennom åtte ulike støtteordninger. Dette er betydelig mer enn årene før – et resultat vi er veldig godt fornøyde med.

Midlene forvaltes på vegne av ulike departementer, og er både direkte bevilgninger bestemt av Stortinget og overskudd fra Norsk Tipping. Økningen i prosjektmidler i 2018 kommer i tillegg til økningen organisasjonene har fått gjennom økt grunnstøtte og økt momskompensasjon.

Kunne delt ut enda mer

Selv om 2018 ga rekord-utdeling, er det fortsatt mange prosjekter som fikk avslag. Ofte er det lite som skal til for å gjøre en søknad enda litt bedre før søknadsfristen er ute. Det kan være lurt å huske på å ta kontakt med saksbehandleren for den aktuelle støtteordningen, enten prosjektet er på idéstadiet, eller nesten ferdig til å sendes inn.

I resten av artikkelen kan du se den sammenlagte verdien på alle søknadene vi har mottatt i hver støtteordning (omsøkt); potten vi har til rådighet (disponibelt – beløpet varierer både med støtten vi har fått det året, og eventuelle restmidler fra året før); og summen vi har delt ut (utdelt).

LNU Mangfold og inkludering

LNU Mangfold og inkludering gir opp til 75 000 kroner til prosjekter som bidrar til bredere deltakelse i aktiviteter i lokale miljøer og organisasjoner. Det er også viktig at barn og unge selv er med å utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering.

 • I 2018 støttet vi 45 prosjekter. I 2017 var dette tallet 44.
 • 70% av midlene gikk til organisasjoner som ikke er medlem av LNU.
 • Norges KFUK/KFUM og AKKS Norge var de største mottakerne, med 124 000 kroner hver.

LNU Mangfold og inkludering har søknadsfrister 1. mars, 1. juni og 1. oktober hvert år. Finn ut om din organisasjon kan søke.

LNU Aktivitetsstøtta

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv støtter prosjekter som bidrar til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Spesielt med ordningen er at både nasjonale og regionale organisasjoner kan søke om inntil 400 000 kroner per prosjekt.

Pengene kommer fra arv fra dødsbo der den avdøde ikke har arvinger og ikke har skrevet et testamente – såkalt herreløs arv.

 • I 2018 ga vi støtte til 118 prosjekter.
 • Omtrent halvparten (49%) av de midlene som ble utbetalt dette året var ikke medlemmer i LNU.
 • Norges KFUK/KFUM-speidere var største mottaker, med totalt 1,39 mill. kroner. Deretter fulgte Europeisk ungdom og Youth for Understanding med 788 000 hver.

Det er søknadsfrister i støtteordningen 15. november og 1. mai hvert år. Har dere et godt prosjekt? Sjekk om dere kan søke.

LNU Demokratimidlene

LNU Demokratimidlene støtter samarbeidsprosjekter som hever kompetansen og styrker posisjonen til barne- og ungdomsorganisasjoner i Øst-Europa utenfor EU. Maksimalt støttebeløp er 800 000 kroner.

 • Det var kun LNU-medlemmer som mottok midler i 2018.
 • 75% av midlene gikk til samfunnspolitiske organisasjoner.
 • Natur og Ungdom var største mottaker, med 733 000 kroner.

LNU Demokratimidlene har en ekstra søknadsfrist 13. mai 2019. Vil din organisasjon skape et samarbeidsprosjekt i Eurasia eller Norge?

LNU Kultur

LNU Kultur gir opp til 200 000 kroner til nye kulturprosjekter i barne og ungdomsorganisasjoner, som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse.

 • I 2018 fikk 22 prosjekter støtte, samme som året før.
 • 92% av midlene gikk til LNU-medlemmer.
 • Norges KFUK/KFUM var største mottaker, med 341 000 kroner.

LNU Kultur har søknadsfrister 1. februar og 15. mai hvert år. Finn ut om din organisasjon kan søke.

LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør støtter prosjekter som har som mål å spre informasjon om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Organisasjoner kan søke om inntil 75.000 kroner til et prosjekt. Om dere er to eller flere organisasjoner som går sammen kan dere søke inntil 100.000 kroner per prosjekt.

 • Totalt ni prosjekter fikk støtte i 2018, en økning fra fem i 2017. Ingen av disse var samarbeidsprosjekter.
 • Syv av disse fikk full, eller nesten full, pott.
 • Det var kun LNU-medlemmer som fikk støtte.

Informasjonsstøtta har mange frister i løpet av året. Den neste er 1. mai. Sjekk om prosjektet deres passer.

Frifond organisasjon

Frifond organisasjon er en støtteordning som støtter lokallagene i landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er helt klart den største støtteordningen vi forvalter.

 • I 2018 var det 98 organisasjoner med totalt 9874 lokallag som fikk støtte.
 • Dette gir et gjennomsnitt på 4845 kroner pr. lokallag.
 • Dette er igjen en nedgang fra 2015, hvor gjennomsnittet var 5449 kroner, prisjustert.

Fristen til Frifond organisasjon er 15. april hvert år. Winter is coming for de som ikke rekker den. Få hjelp til søknaden her.

Frifond barn og unge

Frifond barn og unge støtter store og små prosjekter med inntil 35 000 kroner. Både Frifond barn og unge og Frifond teater er ordninger hvor grupper på tre personer eller flere, hvor minst en tredjedel av gruppa er under 26 år, kan søke.

 • I 2018 fikk 765 grupper/prosjekter innvilget støtte. Det er en økning fra 696 prosjekter i 2017.
 • Kjønnsbalansen i prosjektgruppene er fantastisk jevn: 49% er kvinner og 49% er menn. (2% er «annet».) Også kjønnsbalansen blant deltakerne på arrangementer er svært jevn.
 • Gjennomsnittsprosjektet fikk 20 373 kroner.

Frifond-ordningene fikk nye nettsider i 2018, sjekk dem ut! Det beste av alt er at det ikke er søknadsfrister.

Frifond teater

Frifond teater støtter teater, laiv, nysirkus og dans for og med barn og unge, med opp til 40 000 kroner per prosjekt. Det er de samme reglene for å søke som for Frifond barn og unge.

 • Totalt 206 prosjekter fikk støtte i 2018.
 • Det var fylkene Oslo og Trøndelag som gjennomførte flest prosjekter, med henholdsvis 37 og 28 prosjekter.

Frifond teater har selvfølgelig heller ingen frister, men en gruppe kan bare søke på én ordning (Frifond organisasjon/barn og unge/musikk) hvert år. Les mer på frifond.no.

Mer statistikk?

Du kan finne mer informasjon om våre støtteordninger på undersidene her på lnu.no. Mye informasjon finnes også i årsmeldingene. (Årsmeldingen for 2018 vedtas på BUT, 26. april.) Har du ikke slukket kunnskapsbehovet kan du ta kontakt med leder for forvaltningsavdelingen, Liv Hauge Norheim.

Publisert 12. april 2019

Topp