Ny generasjon fikk støtte fra LNU Kultur for å sette opp forestillingen "Filter, en forestilling om tro, tvil og ungdomsliv".

Tips til dere som skal søke om støtte fra LNU Kultur

Her er saksbehandlerens beste tips til organisasjoner som skal søke om penger til et kulturprosjekt.

Les retningslinjene før du skriver søknaden 

De første fem punktene i retningslinjene sier noe om formålet med støtteordningen – hvem som kan søke om støtte, hvor mye man kan søke om, hva man kan søke om støtte til og hva man ikke kan søke om støtte til. Punkt 6 viser til hva slags prosjekter som vil prioriteres dersom LNU må avslå en eller flere søknader dersom det totalt er søkt om mer penger enn vi har til utdeling. Punkt 7 viser søknadsfrister, og punkt 8 sier noe om lønn og honorar som inngår i prosjektet. I punkt 9 er det om formelle krav til hva søknaden må inneholde. Punkt 10-16 er også viktige å lese før man søker, men de handler mest om prosessen fra man har sendt inn søknaden. 

Planlegg prosjektet godt 

Et prosjekts suksess avhenger av god planlegging. Søknaden blir bedre og gir et riktigere bilde av prosjektet hvis dere har planlagt godt og tenkt gjennom de ulike fasene av prosjektet. 

Noen gode spørsmål i planleggingsfasen er:

 • Hvorfor skal vi gjøre dette?
 • Hva skal vi gjøre i de forskjellige fasene av prosjektet?
 • Hva trenger vi penger til, og hvor mye koster det?
 • Hvem skal gjøre ting, og når må de involveres?
 • Når skal ting skje?

Vær ute i god tid

Det er flere grunner til at dere bør være tidlig ut når dere skal søke om støtte:

 1. En søknad som er skrevet i hastverk for å rekke fristen er sjelden en god søknad. Relevant informasjon blir ofte glemt, og prosjektet blir ikke godt beskrevet. Å lage et godt og realistisk budsjett som tydelig henger sammen med søknaden og aktivitetene tar ofte tid.
 2. Det dukker ofte opp spørsmål når man setter i gang med søknadsskrivingen. Kan vi få støtte til dette? Er dette beskrivende nok? Hvis man finner ut slike ting en stund før siste kvelden har saksbehandler mulighet til å svare på spørsmålene som dukker opp. Saksbehandler i LNU kan også se over hele søknaden deres på forhånd og veilede dere. Send gjerne en kladd på søknaden på mail til rine@lnu.no. Vi er avhengige av at søknaden blir sendt tidlig nok til veiledning. Saksbehandler vil svare på henvendelser i den rekkefølgen de kommer inn. Hvis det kommer inn mange søknader for veiledning rett før fristen kan arbeidsmengden bli for stor, og dere kan risikere at henvendelsen ikke rekker å bli fulgt opp før fristen har gått ut. Det ligger kladdeskjema med alle søknadsskjemaets spørsmål ute på nettsidene. Det kan være greit å bruke det, særlig hvis dere søker veiledning. Når en søknad først er levert i søknadsportalen kan den ikke endres.  
 3. Det hender at man trenger noe bistand eller svar ved opprettelse av bruker til søknadsportalen, selv om dette i utgangspunktet er en prosess organisasjonene nå kan gjøre selv. Det kan derfor være lurt å opprette en bruker og koble seg til riktig organisasjon litt tidlig, så ikke man risikerer å ikke få den hjelpen man trenger siste kvelden før fristen. 

Beskriv prosjektet godt i søknaden

Husk at de som skal lese og vurdere søknaden ikke kjenner til prosjektet fra før. For at leseren skal få et godt bilde av prosjektet er det lurt at dere beskriver hvordan prosessen skal være fra start til slutt. Beskriv hvilke aktiviteter deltakerne skal være med på, hvem deltakerne er og hvorfor prosjektet er viktig for organisasjonen/målgruppen. Dersom søknaden beskriver prosjektet og økonomien godt veier dette tyngre enn de prioriterte punktene fra retningslinjene. Det vil si at det ikke holder at prosjektet faller inn under et eller flere av de prioriterte punktene dersom søknaden ikke er god nok. 

Utelat informasjon som ikke er relevant

Ta bare med den informasjonen som er relevant for prosjektet og gjennomføringen. Hvis søknaden blir for lang og det er for mye informasjon som ikke er viktig mister du leseren i løpet av søknaden. Få gjerne noen andre som ikke kjenner prosjektet og/eller organisasjonen så godt til å lese gjennom søknaden før dere sender den inn til LNU.

Lag et detaljert budsjett 

Et budsjett som reflekterer søknaden og prosjektets aktiviteter er viktig. Et budsjett er et estimat og skal gi leseren et bilde av hva pengene skal brukes på. Prøv og unngå store samleposter som ikke forteller hva pengene skal brukes til. Saksbehandlerne skal ikke tolke et budsjett eller gjette hva som inngår i de ulike budsjettpostene. Budsjettér realistisk, og hvis noen poster virker urimelig små eller store er det lurt å forklare hvorfor de er med i kommentarfeltet. Andre inntekter til prosjektet enn midlene fra LNU Kultur skal også føres opp. 

Se på Ofte stilte spørsmål

Hvis dere lurer på noe, kan det hende svaret finnes på Ofte stilte spørsmål. Der er det en oversikt over mange spørsmål og problemstillinger som går igjen hos mange søkere.

Hvis søknaden blir innvilget er ikke prosjektet over før rapporteringen er godkjent

God rapportering er en obligatorisk del av prosjektet dersom dere mottar penger fra LNU Kultur. I rapporten er det viktig at dere beskriver gjennomføringen av prosjektet fra start til slutt. På denne delen kan dere også søke veiledning hos saksbehandler, og det ligger et kladdeskjema på nettsidene. Se punkt 12 i retningslinjene for krav til regnskap og revisjon.

Husk at dere må spørre LNU fortløpende gjennom søknadsportalen før dere gjør større endringer i prosjektet slik at det ikke gjennomføres i tråd med søknaden. Dette gjelder også ved større endringer i økonomien. Da må dere søke om omdisponering av budsjettet.

#LNU Kultur

Publisert 30. juli 2019

Kontaktpersoner

 • Cennet Sener

  Organisasjonsrådgiver, LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta

  23 31 05 82
  cennet@lnu.no

Topp