Statsbudsjettet 2020

Se oversikten over de viktigste postene for den unge frivilligheten.

Årets statsbudsjett er det første etter at regjeringen i frivillighetsmeldingen satte høye ambisjoner for frivillighetspolitikken, men LNU savner reell satsing på frivillighet.

– Vi hadde håpet at KrF og Venstre sammen kunne fått gjennomslag for en mer ambisiøs frivillighetspolitikk nå som de sitter i regjering, sier LNU-leder Rode Hegstad.

Les våre reaksjoner på statsbudsjetettet i egen sak.

Hovedposter for den unge frivilligheten: 

Alle tall er i tusener.

Dep. Kap. Post Navn på posten Saldert budsjett 2019 Sum 2020 Endring 19-20 Endring i %, KPI-justert Endring i %, justert for lønns- og prisvekst**
BFD 846 70 Barne- og ungdomsorganisasjonar 156 098 160 288 4 190 0,78 -0,41
BFD 846 79 Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. 11 432 11 739 307 0,79 -0,4
BFD 846 61 Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge (fritidskortet)   40 500 40 500
BFD 846 21 Spesielle driftsutgifter (fritidskortet)   20 500 20 500
KUD 315 70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner 1 607 600 1 700 000 92 400 3,85 2,66
KUD 315 72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge 4 535 4 540 5 -1,79 -2,98
KUD 315 75 Herreløs arv til frivillige organisasjoner 3 003 8 168 5 165 170,09 168,9

Støtteordninger enkeltorganisasjoner kan søke på:

Alle tall er i tusener.

Dep. Kap. Post. Navn på posten Saldert budsjett 2019 Sum 2020 Endring 19-20 Endring i %, KPI-justert* Endring i %, justert for lønns- og prisvekst**
KD 291 71 Tilskot til internasjonale organisasjoner 133 653 124 443 −9 210 -1,2 -2,39
KD 351 70 Likestilling mellom kjønn m.v. 17 977 18 465 488 0,81 -0,38
BFD 871 72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersonar 11 914 12 235 321 0,79 -0,4
BFD 872 70 Funksjonshemma sine organisasjonar 219 358 232 995 13 637 4,32 3,13
HOD 714 70 Rusmiddeltiltak 130 477 133 966 3 489 0,77 -0,42
KD 225 74 Tilskott til organisasjonar 9 195 9 437 −758 -9,34 -10,53
KD 225 75 Grunntilskott 80 787 86 687 5 900 5,4 4,21
KD 254 70 Tilskot, studieforbund 214 524 209 641 −4 883 -4,18 -5,37
KMD 577 75 Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner 21 913 21 803 -110 -2,4 -3,59
KMD 577 76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner 8 256 8 215 -41 -2,4 -3,59
KMD 567 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 7 293 7 257 -36 -2,39 -3,58
KLD 1400 70 Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar 52 541 52 541 0 -1,9 -3,09
KLD 1400 70 – Natur og Ungdom 4 530 5 131 601 11,37 10,18
KLD 1400 70 – Miljøagentane 2 742 2 996 254 7,36 6,17
KLD 1420 78 Friluftsformål 179 891 183 891 4 000 0,32 -0,87
KLD 1420 78 – Driftsstøtte til friluftsorganisasjonar 35 620 35 620 0 -1,9 -3,09
LMD 1138 70 Støtte til organisasjonar m.m. 32 500 39 302 6 802 19,03 17,84

*KPI-justeringen tar utgangspunkt i anslått KPI for 2020 i Nasjonalbudsjettet, Meld. St. 1, (2019-2020).
** Lønns- og prisvekst er her estimert med en indeks der anslått KPI-vekst for 2020 utgjør 30 % og anslått årslønnsvekst for 2020 utgjør 70 %. Anslagene er hentet fra nasjonalbudsjettet for 2020. 

Ønsker dere en kommentar fra LNU i forbindelse med statsbudsjettet? Se lnu.no/presse. 

Siden oppdateres.

Publisert 3. oktober 2019

Topp