LNU søker ungdomsrepresentanter til Helsedirektoratets programstyre

Vil du styrke barne- og ungdomshelse i tråd med barn og unges behov? Vil du være med på å ta beslutninger i saker som berører barn og unge i Helsedirektoratets programstyre? Søk innen 15. april!

Helsedirektoratet søker to ungdomsrepresentanter til sitt programstyre.

Som del av styret vil du delta i å ta beslutninger og gjøre avklaringer. Disse skal være i tråd med direktoratets ulike mål, og være basert på behovene til de som bruker helsetjenester. Du vil sammen med resten av styret også ha et ansvar for å følge med på feltet barne- og ungdomshelse. Du vil både være med i vurderingen av eksisterende programmer og vurdere om det finnes områder hvor det i dag er for liten innsats.  

Programstyret er et strategisk beslutningsorgan på divisjons- og avdelingsdirektørnivå. 

Hvem sitter i programstyret og hvordan jobber de? 

I programstyret sitter alle divisjonsdirektørene som jobber med folkehelse, forebygging og kvalitet i helsetjenestene. Noen eksempler på divisjoner som er med er Barne- og ungdomshelse, Levekår, Kommunale helse- og omsorgstjenester, og Spesialisthelsetjenester. 

Sentrale oppdrag som skal drøftes i programstyret er: 

 • 0-24-samarbeidet 
 • BarnUnge 21-strategien 
 • Helsehjelp til utsatte grupper 
 • Digitale tjenester til barn og unge 
 • Tverrsektorielle handlingsplaner og strategier 
 • Gjennomgang av tildelingsbrev og tillegg til tildelingsbrev 

Programstyret oppnevnes for ett år av gangen og det er møter i programstyret en gang pr måned. Som ungdomsrepresentant vil du være oppnevnt fra april 2020 til mars 2021. Første møte er i midten av mai 2020. 

Ungdomsrepresentant – et oppdrag for barn og unges helse! 

En representant for ungdom vil delta ut fra egne erfaringer, men må også kunne speile bredden av erfaringer som barn og unge har.  

Som ungdomsrepresentant vil du fremme interessene til alle barn og unge i møte med helsevesenet og helsetilbud. Du vil representere barn og unge som gruppe, og få muligheten til å sette barn og unges opplevelser og behov på dagsorden. Du vil også ha mulighet til å bruke egne erfaringer og perspektiver, og fremme egne saker der det er naturlig. 

Å være ungdomsrepresentant for LNU betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Representantene vil få støtte av vår politiske rådgiver underveis i prosessen, og kan kontakte medlemsorganisasjoner for innspill på spørsmål som skal tas opp i Programstyret. 

Hvem kan søke? 

Vi søker deg som er mellom 16 og 26 år. Du må oppnevnes av sentralleddet i din organisasjon. Du kan søke både på basis av personlig erfaring med helsevesenet og som representant for barn og unge generelt. Du må ikke være tillitsvalgt i din organisasjon, men du bør ha tillit fra organisasjonen du oppnevnes fra og ha en basiskunnskap om temaene din organisasjon og barne- og ungdomsorganisasjonene representerer.  

Du må kunne delta på alle møtene som programstyret har og ha god nok tid til å forberede deg til saker og oppgaver som er del av dette vervet ved siden av andre aktiviteter, jobb og utdanning. 

Hvordan søker du? 

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet innen utgangen av 3april 2020. Nominasjonsbrevet er kun en enkel bekreftelse fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen. Denne vil ikke vektlegges i vurderingen av kandidater. 

Dersom organisasjonene nominerer flere kandidater bes sentralleddet sende en prioritert rekkefølge til politisk rådgiver Jan Halvor Vaag Endrerud innen 15. april 2020 på jan.halvor@lnu.no. 

Det er arbeidsutvalget i LNU som fatter vedtak om hvem som oppnevnes som ungdomsrepresentanter på vegne av LNU.

Publisert 25. mars 2020

Kontaktpersoner

 • Cecilie Prebensen

  Organisasjonsrådgiver, nettverk og utvikling

  995 91 190
  cecilie@lnu.no

 • Jan Halvor Vaag Endrerud

  Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

  478 41 640
  halvor@lnu.no

Topp