Illustrasjon av korona-viruset, COVID-19.

Illustrasjon: LNU.

LNU-organisasjoner er bekymret for inntektene

Det er ikke bare hjemmekontorsituasjonen som gjør korona-hverdagen vanskelig for flere av våre medlemsorganisasjoner.

De siste ukene har vi gjennomført en undersøkelse blant våre medlemsorganisasjoner om konsekvensene av koronaviruset i deres daglige drift. Vi har snakket med 78 av våre medlemsorganisasjoner om følgende saker:

  • Hvilke muligheter finnes for å opprettholde kontorets daglige drift under hjemmekontor og hva oppleves som utfordrende? 
  • Hvilke konsekvenser har koronaviruset hatt for aktiviteter og arrangementer i medlemsorganisasjoner? Hva slags arrangementer og aktiviteter har vært mulige å avholde, og hva avlyses? 
  • Hvilke økonomiske konsekvenser har koronaviruset for frivillige barne-og ungdomsorganisasjoner i Norge, og hva slags type kostnader bekymrer medlemsorganisasjonene seg mest over? 
  • Hvordan skal LNU på best mulig måte støtte våre medlemmer i tiden framover. Hva ønsker og trenger medlemmene at vi prioriterer?  

Hjemmekontor og digitalisering er krevende nok for flere av de som svarer, og mange etterspør gode tips til hvordan organisere arbeidshverdagen og aktivitetene sine. Det er imidlertid de økonomiske konsekvensene av koronakrisen som merkes best hos våre organisasjoner.

2020: et brutalt grunnlagsår

Hvilke støtteordninger organisasjoner får er basert på grunnlagstall i det foregående året, og disse kommer gjerne fra medlemsantall, antall lokallag og antall aktiviteter. Flere av våre medlemsorganisasjoner frykter at 2020 i blir et dårlig grunnlagsår, da koronakrisen trolig vil fære til synkende medlemstall. Flere organisasjoner må avlyse arrangementer som ellers ville vært helt avgjørende for rekruttering av nye medlemmer.

– Vi ser at flere organisasjoner ønsker at LNU skal jobbe for tilpasninger for grunnlagsåret 2020. Dette gjelder både krav om medlemstall for driftsstøtte og krav som stilles til lokallagene for å bli innvilget støtteordninger, sier Andreas Borud, generalsekretær i LNU.

Arrangementene som avlyses er ofte små i størrelsen, sier undersøkelsen. Over halvparten av organisasjonene vi har snakket med har måttet avlyse aktiviteter med under 50 deltakere. Andelen av små arrangementer som avlyses er større blant de minste organisasjonene. 

I en forskrift fra Kulturdepartementet nevnes et minimumsbeløp på 25000 kr i tapte inntekter eller merutgifter som en betingelse for å bli inkludert i en ny kompensasjonsordning. Hvis dette beløpet skal knyttes til små lokallag, faller disse gjennom. 

– Vi mener at kravet om et minimumsbeløp på 25.000 bør knyttes til sentralleddet i en organisasjon og ikke hos lokallagene eller enkeltarrangementer. Slik kan ordningen treffe organisasjoner som har mange lokallag og som i sum opplever store kostnader, sier Borud.

Den unge frivilligheten blir forbigått

Det er mange av organisasjonene vi har snakket med som er bekymret for hva som skjer med Frifond-midlene og andre midler fra LNUs støtteordninger. Kulturdepartementet har bekreftet at påløpte kostnader blir godkjent, at det er mulig å søke om utvidede frister, og at utsatte prosjekter kan få mer støtte på senere tidspunkt.

I den tidligere nevnte forskriften fra Kulturdepartementet heter det «Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.» Dette er et problem for de fleste av LNUs medlemsorganisasjoner, som nå ikke kvalifiserer til kompensasjon for perioden vi er inne i. Svært mange barne- og ungdomsorganisasjoner har store deler av sine driftsinntekter fra statlige tilskudd.

– Grensen på 60% offentlige tilskudd bør fjernes, fordi den i praksis utelater den unge frivilligheten fra kompensasjonsordningen. Barne- og ungdomsorganisasjonene bør unntas dette kravet, sier Borud.

Tap av egengenererte inntekter

Det blir i høy grad rapportert om tap av inntekter fra arrangementer som kiosksalg, loppemarked, lokalutleie og lignende. Flere av organisasjonene er usikre på hvordan de skal forholde seg til tap av denne type inntekter. LNU jobber for å få klarhet i hvorvidt kompensasjonsordningen vil dekke denne type inntektstap og hvordan dette skal rapporteres. 

– Koronasituasjonen truer aktiviteten, medlemstallene og økonomien til barne- og ungdomsorganisasjonene. Vi vil jobbe videre for å sikre at det skal finnes meningsfylte fritidstilbud og demokratiskolering også når pandemien er over, sier Borud.

Publisert 2. april 2020

Topp