Generalsekretær i LNU, Andreas Tangen Borud.

– Beviser at kravene har vært for strenge

Kun 371 millioner av kompensasjonspotten på 700 millioner kroner til idrett og frivillighet er blitt søkt om, skriver VG i dag. Det viser at kravene for å søke har vært ekskluderende.

Kulturdepartementet fastsatte i en forskrift den 3. april at en midlertidig kompensasjonsordning på 700 millioner kroner skulle dekke inntektstap for idrett og frivillighet. LNU har vært misfornøyde med ordningen, som vi mener utelater store deler av den unge frivilligheten grunnet for strenge krav til søkerne.

Nå viser det seg at kun litt over halvparten av midlene er søkt på.

– Vi reagerer på at søknadsbeløpet ble så mye lavere enn potten. LNU gjør nå en undersøkelse i samarbeid med Frivillighet Norge hvor vi kartlegger økonomiske tap i den brede frivilligheten, og vi forventer høye tapstall. Det at det har vært mye færre søknader til denne potten enn forventet viser at kompensasjonsordningen ikke har sett realistisk på behovet, og at kravene har vært for strenge, sier Andreas Borud, generalsekretær i LNU.

Grasrota blir utelatt

Et av kravene for å få innvilget midler fra kompensasjonspakken har vært at man må kunne vise til et tap på minst 25.000 kr for arrangementer som skulle vært arrangert i mars og april. Denne grensen burde gjelde for hele organisasjoner, som lider store tap sammenlagt, og burde ikke knyttes til lokalledd i organisasjonene, som gjerne kommer til kort.

– Frivilligheten består av mange små lokallag, og dette er en kjempestyrke. Men denne grasrotfrivilligheten blir utestengt fra ordningen med dette kravet. Det burde vært en lavere grense, og aller helst burde denne gjelde for hele organisasjonen, ikke for hvert lokallag, sier Borud.

– Straffes for tilskuddene sine

Et annet krav for kompensasjonen har vært at arrangører som mottar 60% eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, ikke har rett til å søke om midler. Dette har vi også tidligere uttalt oss om at er ekskluderende for den unge frivilligheten. 

– Store deler av barne- og ungdomsorganisasjonene har betydelige tilskudd fordi det er politisk ønsket at deltakeravgiftene skal være lave. Nå straffes disse organisasjonene for disse tilskuddene, selv om de lider store økonomiske tap knyttet til avlysninger og utsettelser, sier Borud.

Dette problemet kommer heller ikke til å bli mindre framover.

– Vi vet jo nå at kultur- og idrettsarrangementer er forbudt fram til 15. juni, og vi får snart vite om det gjelder resten av sommeren. Det kommer i så fall til å balle på seg med nye kostnadstap for organisasjoner som for eksempel arrangerer sommerleirer, sier Borud.

LNU ber Kulturdepartementet om å utvide inngangskravene til kompensasjonsordningen eller finne andre måter å kompensere organisasjonene på. Slik kan flere lokale lag og foreninger få hjelp til å dekke tapene de har opplevd de siste månedene.

Publisert 22. april 2020

Kontaktpersoner

Topp