Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Den unge frivilligheten glemt i statsbudsjettet

De ekstra midlene til den unge frivilligheten fra korona-krisepakken kuttes i 2021. – Vi er skuffet over et statsbudsjett som ikke tar innover seg at barne- og ungdomsorganisasjonene trenger økonomisk rom for å kunne tilby aktiviteter for barn og unge over hele landet, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU. 

Den unge frivilligheten er en demokratisk bærebjelke, mener LNU-leder Isa Maline Isene. 

 Vi spiller en samfunnsnyttig og verdifull rolle – både som en arena hvor man lærer at ens stemme betyr noe, og som møteplasser hvor barn og unge får drive med det de er aller mest opptatt av. Dessverre utgjør koronaen en stor trussel for mange barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi hadde håpet at regjeringen tok dette på alvor. 

Regjeringen har tilbakeført den nasjonale grunnstøtten til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner til nivået den hadde i 2019, justert for prisvekst. Det er en skuffelse for de mange hundre tusen barn og unge som er med i en organisasjon, enten det er speideren, gaming eller KRIK de brenner for. 

Tidligere i år kom nyheten om at regjeringen ville øke grunnstøtten med ti millioner for 2020. 

– Vi ble veldig glade da vi mottok nyheten om de ti ekstra millionene i grunnstøtte i augustDet var nødvendig, fordi kompensasjonsordningen ikke traff barne- og ungdomsfrivilligheten, og krisen er ikke over. Barne- og ungdomsorganisasjonene trenger rom til å finne nye måter å organisere seg på i disse smittevernstider. Mange sliter med rekruttering, kompetanseoverføring og å ha aktiviteter i det hele tatt. Det er skuffende at regjeringen ikke ser eller anerkjenner disse behovene, sier Isene. 

Krever 30 millioner i frie midler

LNUs hovedkrav til regjeringen i forkant av statsbudsjettet for 2021 har vært en økning av grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene. Grunnstøtten er frie midler til organisasjonenes sentralledd som deles ut av Bufdir og er den aller viktigste faktoren for at den unge frivilligheten kan fortsette å drive aktivitet og viktige demokratiske funksjoner.  

Undersøkelser gjennomført av LNU viser at to av tre barne- og ungdomsorganisasjoner forventer medlemsfall og tre av fire opplever økonomiske tap som følge av koronapandemien. LNU har bedt om 30 millioner ekstra i grunnstøtte for å kompensere for tapene og gi dem kapasitet til å rekruttere tilbake medlemmene de har mistet. 

– Nå blir det opp til Stortinget å jobbe for å øke grunnfinansiering av barne- og ungdomsorganisasjonene, og vi kommer til å følge nøye med, sier Isene. 

En milliard i stimuleringspakke

Regjeringen foreslår 1,185 milliarder i en stimuleringspakke til frivillige organisasjoner for å øke aktiviteten etter pandemien. Ordningen gjelder første halvår i 2021, og skal blant annet kunne støtte nye aktivitetstilbud og kompensere for ekstrautgifter organisasjoner har i forbindelse med smittevern. 

– Barne- og ungdomsorganisasjonene trenger frie midler og forutsigbarhet for å komme seg ut av krisa. Mange barne- og ungdomsorganisasjoner var utestengt fra kompensasjonsordningen i koronakrisa, og vi frykter at det samme vil gjenta seg med denne ordningen. Da bør midlene heller legges inn i grunnstøtten organisasjonene allerede søker på, sier Isene. 

Nedgang i herreløs arv og LNU Kultur i 2021 

Regjeringens budsjettforslag forteller også at det ikke blir friske midler til herreløs arv i 2021. Det er fordi det ikke har vært dødsbo uten arvinger det foregående året. LNU forvalter disse midlene i en egen støtteordning til frivillig virksomhet for barn og unge.  

 – LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv har blitt en viktig ordning for å få flere barn og unge med i frivilligheten ved at organisasjonene får midlene til å skape nye aktiviteter. Fordi midlene svinger fra år til år, holder vi av en andel fra fjoråret for å dempe svingningene. Når det ikke kommer friske midler i 2021, vil vi dele ut midler som er holdt av fra 2020, det vil si rundt 6 millioner kroner, sier Isene. 

Også støtteordningen LNU Kultur får en liten nedgang på 0,5 millioner i regjeringens budsjettforslag. Det er fordi det er ubrukte midler i ordningen, som gir støtte til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner.  

180 millioner til fritidskortet 

Prøveordningen med fritidskort, som sponser barn og unges organiserte fritidsaktiviteter med 2000 kroner i året, økes til 180 millioner kroner i 2021.  

– Fritidskortet kan bidra til at flere barn og unge får delta i gode fritidsaktiviteter, men akkurat nå sliter organisasjonene med å gjennomføre aktiviteter overhodet på grunn av smitteverntiltak og koronakriseOrganisasjonene ønsker å nå ut til flere, og det viktigste tiltaket for å få det til er å styrke grunnfinansieringen, sier Isene. 

Ikke full momskompensasjon 

LNU er positive til at regjeringen foreslår å øke momskompensasjonen til frivillige organisasjoner med 104 millioner kroner til 1,8 milliarder kroner, men mener ordningen bør fullfinansieres og rettighetsfestesOrdningen skal kompensere for at frivillige organisasjoner må betale moms på varer og tjenester, i motsetning til andre typer virksomheter, som har momsfritak. Årets økning er i tråd med regjeringens opptrappingsplan, som ble varslet i stortingsmeldingen om frivillighet i 2019.  

 Det er ikke rettferdig at frivillige organisasjoner må betale en skatt næringslivet slipper, så selv om dette er et skritt på veien, krever vi fortsatt full og rettighetsfestet momskompensasjon, sier Isene. 

 

Se oversikten over de viktigste postene for den unge frivilligheten her.

Publisert 7. oktober 2020

Topp