Til hovedinnhold
Frifond organisasjon

Søknad

Her finner dere informasjon om hvordan man søker om støtte og hvordan midlene kan fordeles.

Krav til søknaden

Alle organisasjoner må levere egne interne retningslinjer for Frifond organisasjon. Kravet til disse finnes under punkt 6 i retningslinjene for Frifond organisasjon.

Organisasjoner med kollektivt medlemskap skal levere oversikt over medlemmer og lokallag etter avtale med LNU.

Sjekkliste for søknad

Søknadsskjema:

 • Er tallene fra rett grunnlagsår?
 • Fikk vi noen forutsetninger i vedtaket i fjor som måtte følges opp til i år?
 • Har vi fått andre tilbakemeldinger i løpet av året, for eksempel på oppfølgningsbesøk, som må følges opp i år?

Retningslinjer:

 • Er dette de siste, oppdaterte retningslinjene som gjelder for i år?
 • Er dokumentet påført dato for vedtak, og vedtaksmyndighet?
 • Er alle punktene under punkt 6 i retningslinjene oppfylt?
 • Har vi både dato for utdeling av midler og for når midlene må være brukt opp?

Tilgang og signering av tilsagnsbrev

 • Tilsagnsbrevet må signeres av juridisk ansvarlig i søknadsportalen, denne rollen skal innehas av daglig leder/generalsekretær eller den styret bemyndiger.
 • Tilsagnsbrevet signeres med BankID.

Hvordan kan vi fordele pengene?

Stort sett alle organisasjonene som mottar støtte fra Frifond organisasjon, deler ut pengene på forskjellige måter. Her kommer fem eksempler på hvordan man kan gjøre det.

Frifond organisasjon deler ut pengestøtte som går til sentralleddene i organisasjonene, men som skal brukes til lokal aktivitet i lokallagene over hele Norge. Dette er fem konkrete eksempler på hvordan fem relativt ulike organisasjoner løser fordelingen av støtten fra Frifond organisasjon.

Acta – barn og unge i Normisjon

Acta er en av de organisasjonene som mottar aller mest støtte gjennom ordningen Frifond organisasjon. I 2016 fikk de nesten 5,3 millioner i støtte. En slik tildelingssum, gjør det ekstra viktig å ha gode rutiner for rettferdig fordeling mellom lokallagene.

– Acta deler ut støtten fra Frifond organisasjon til lokallagene våre gjennom tre ulike ordninger. Oppstartsstøtte til nye lokallag, driftsstøtte bestående av en grunnstøtte og støtte per medlem i lokallaget, og prosjektstøtte etter søknad, forteller forvaltningsansvarlig i Acta.

 • Oppstartsmidler: Nyoppstartede lag mottar kr 5 000 ved innmelding i Acta. Denne utbetalingen skjer fortløpende etter innmelding og innsendte medlemslister.
 • Prosjektmidler: Lokallag kan søke om støtte til prosjekter på eget skjema. Maksimum søknadssum for prosjektmidler er kr 15 000. Actas landsråd vedtar årlig en pott som kan tildeles til prosjekter. Landsrådet vedtar også noen satsningsområder som skal prioriteres i tildelingen av prosjektstøtte.
 • Driftsstøtte: Acta sentralt fordeler støttemidlene mellom lokallagene. Alle godkjente lag får 2000 kroner i grunnstøtte. Resterende midler fordeles etter antall medlemmer i lokallaget.

I Acta går Frifond-midlene hovedsakelig til den jevne aktiviteten i lokallagene, men også til kurs, turer og konkrete prosjekter, som å spille inn sin egen CD.

 

Norges bygdeungdomslag

Norges bygdeungdomslag har lokal aktivitet over hele landet, og er en organisasjon som de siste årene har hatt en relativt stor medlemsvekst. I 2016 mottok de rundt 1,5 millioner i støtte fra Frifond organisasjon. De fordeler all støtte gjennom tildelinger til lokallagene, heller enn gjennom prosjektmidler.

– Alle lokallag som sender inn årsmeldingsskjema og får årsmeldingen godkjent før 1. oktober får 5000 kroner hver i lokallagsstøtte. Resten av pengene fordeles utover alle de rundt 100 godkjente lokallagene med bakgrunn i medlemstallet til lokallaget. Vi deler ikke ut prosjektmidler, forteller generalsekretær i NBU, Signe Lindbråten.

Lokallagene gjør alt som handler om søknader og rapportering på bruk, gjennom årsmeldingen.

Dysleksi Norge

Dysleksi Norge mottok i 2016 rundt 650 000 i støtte gjennom Frifond organisasjon. I sin forvaltning fordeler de stort sett støtte gjennom prosjektmidler.

– Lokallagene kan søke om inntil 30.000 kroner i prosjektmidler. I tillegg mottar lokallagene våre 2500 kroner hver i grunnstøtte, forutsatt at de leverer årsmelding og bekrefter at midlene kommer til å bli brukt. Hvis lokallaget har søkt om prosjektmidler, får de ikke grunnstøtten på 2500 kroner, forklarer organisasjonskonsulent, Kine Hvinden Dahl.

Lokallagene må, i tillegg til å søke om midler, signere et akseptskjema før de får utbetalt pengene. Dysleksi Norge har også konkrete frister for når pengene må brukes innen, og en frist for å melde fra til sentralleddet om pengene ikke kommer til å bli brukt innen fristen.

Norsk målungdom

I 2016 fekk Norsk målungdom om lag 320 000 kroner frå Frifond organisasjon.

Norsk Målungdom fordeler Frifondmidla frå Frifond organisasjon etter søknad frå lokallaga. Dette skjer fortlaupande, frå januar til november og me forskotterer løyvingar i perioden januar til juli. Det er sentralstyret som handsamar søknadar og rapportar.

Lokallaga kan søkje om anten prosjektstønad, driftsstønad eller oppstartsstønad. Me får inn flest søknader om prosjektsstønad, og dette kan laga søkje om fleire gongar i laupet av året. Driftsstønaden har me ein fordelingslykel på: Ingen lokallag kan søkje om eller får meir enn 5000 kroner i driftstønad. Sentrallekken passar på å at det er nok midlar til at alle lokallaga kan få denne stønaden viss dei søkjer innan fristen. Oppstartsstønad gjev me berre til nyskipa eller oppattskipa lokallag som treng ekstra stønad i starten. Dette må òg lokallaga søkje på, og dei kan få toppen 3000 kroner.

SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond

I 2016 fikk SAIH 423 000 kroner fra Frifond organisasjon.

SAIH deler ut driftsmidler til lokallag én gang hvert semester og åpner for mulighet til å søke om prosjektstøtte av eventuelle gjenværende frifondsmidler gjennom hele året. SAIH deler ut mellom 10.000 og 15.000 i driftsstøtte til hvert lokallag, avhengig av hvor aktive lokallagene deres er. De ber om driftsstøttesøknad fra lokallagene i god tid før søknadsfristene 15. juni og 1. november. Arbeidsutvalget behandler søknadene i fellesskap.

Lokallagene leverer både søknader og rapporter elektronisk.

Har du spørsmål til søknaden?

Sofie Kvalsund-Grødahl

Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjon
233 10 588