Til hovedinnhold
Rode Hestad. styreleder i LNU.

Barne- og ungdomsorganisasjonene blir forbigått

Kulturdepartementet har i forrige uke fastsatt en forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av COVID-19-utbruddet. Det er satt av 700 millioner kroner til idretten og frivilligheten.

– Utelater den unge frivilligheten

I forskriften heter det blant annet at arrangører som mottar 60% eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, ikke har rett til å søke om midler fra denne kompensasjonsordningen. Dette er et problem for de fleste av LNUs medlemsorganisasjoner, som nå ikke kvalifiserer til kompensasjon. Svært mange barne- og ungdomsorganisasjoner har store deler av sine driftsinntekter fra statlige tilskudd.

– Med et slikt forbehold blir såpass store deler av den unge frivilligheten utelatt at vi ikke kan si oss fornøyde med denne kompensasjonsordningen, sier Rode Hegstad, leder av LNU.

LNU mener at grensen på 60% i praksis utelater barne- og ungdomsfrivilligheten fra ordningen og bør fjernes. Sekundært burde barne- og ungdomsorganisasjonene (avgrenset ved den felles definisjonen i veileder for forenkling av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner) unntas dette kravet

Minimumskravet bør knyttes til sentralleddene

LNU hadde også i forkant av denne forskriften et ønske om at det burde være mulig for sentralledd i organisasjoner å søke om midler på vegne av lokalleddene. Et kriterie for å søke om kompensasjonsmidler er etter forskriften at «tapt billettinntekt, deltakeravgift eller merutgifter for arrangøren i den gjeldende perioden skal utgjøre minimum 25 000 kroner til sammen». 

Det finnes ikke språk i forskriften på hvorvidt dette tapet skal knyttes til sentralleddet eller lokalleddene i en organisasjon. LNU mener at dette bør knyttes til sentralleddet og den samlede søknaden dette sender på vegne av hele organisasjonen, ikke til enkeltarrangementer eller -underledd som arrangører. 

– Dette er nødvendig for at ordningen skal kunne treffe organisasjoner med mange, små lokallag, som til sammen opplever store økonomiske merkostnader, sier Hegstad.

Knyttes kravet til sentralleddet vil det også ta høyde for arrangementer som gjentas på tvers av ulike organisasjonsledd og over tid. Et eksempel er skoleringsprogrammer som gjennomføres av flere lokallag parallelt, men hvor hvert enkelt lokallags kostnader ikke vil oppfylle kravet om 25 000 kroner.

Vi etterlyser flere tiltak

LNU vil fortsette å jobbe for den unge frivilligheten i denne vanskelige tiden.

– Vi vil nå gå i dialog med Kulturdepartementet om øvrige tiltak for å hjelpe barne- og ungdomsorganisasjonene, sier Hegstad.

Publisert