Til hovedinnhold
Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Husk høring om endringer i Grunnstøtten

Du kan svare på høringen HER. 

Grunnstøtten for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er en viktig sak for LNUs medlemsorganisasjoner. Vi har derfor lagt stor vekt på å inkludere organisasjonene i utformingen av vårt høringssvar. Vi gjennomførte et innspillsmøte 21. september med medlemsorganisasjonene våre. Invitasjon gikk ut til styreleder og generalsekretær i alle organisasjonene. 70 stykker var påmeldt, og 63 stykker deltok på hele eller deler av møtet.  

De fleste forslagene Bufdir legger opp til er rene forenklinger som LNU støtter. Det er fire punkter LNU foreslår endringer til forslaget som er lagt ut på høring.  

1. Samkjøring av felles definisjoner 

En viktig seier for LNU for å forenkle regelverk for barne- og ungdomsorganisasjonene var innføringen av felles definisjoner av sentrale begreper, som alle statlige tilskuddsordninger skal følge. Tanken var at organisasjonene skal kunne levere den samme dokumentasjonen når de søker på forskjellige tilskuddsordninger, og at det skal være forutsigbart om de bl.a. blir vurdert som en barne- og ungdomsorganisasjon og ikke.  De felles definisjonene finnes i en veileder som heter Forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. 

I høringssvaret støtter vi Bufdirs forslag til nye definisjoner av begrepene medlem og kurs, men problematiserer at forskriften endres først og uavhengig av veilederen. 

2. Sende fjerning av kurskriteriet på ny høring 

LNU går inn for å fjerne kurskriteriet i forskriften. Begrunnelsen er gjengitt i høringssvaret, og handler om forenkling, rettferdig fordeling av midlene, selvstendighet og samordning med Frifond organisasjon. 

Fordi endringen er betydelig for noen organisasjoner, og fordi vi har fått innvendinger mot forslaget fra enkelte medlemsorganisasjoner, foreslår LNU at dette senders særskilt på ny høring. Da kan også behovet for en eventuell overgangsordning for organisasjoner som taper større summer tas opp. 

3. Lavere krav til antall medlemmer for å få støtte 

I forslaget fra Bufdir kommer de med to alternativer for inngangskrav for antall medlemmer en organisasjon må ha for å kvalifisere for ordinær støtte gjennom grunnstøtta. De to alternativene var 100 medlemmer (nytt forslag) og 700 medlemmer (dagens grunnlagstall).  

LNU foreslår et kompromiss i form av de samme inngangsgrensene for grunnstøtta som i dag gjelder for Frifond organisasjon: 200 medlemmer for de fleste organisasjoner, 100 for organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag. Det vil være forenklende og mer forutsigbart for dagens mottakere, samtidig som vi vet omtrent hvilken håndfull nye organisasjoner som kommer til, slik at omfordelingen av midler ikke blir veldig stor. 

Vi foreslår også at kravet om tilstedeværelse i 2 ulike fylker erstattes med tilstedeværelse i mer enn en landsdel, for å sikre at ordningen ikke fører til for regionale organisasjoner. Etter tilbakemelding fra medlemsorganisasjoner foreslår vi også en karantenetid på to år for organisasjoner som splittes ut av en eksisterende barne- og ungdomsorganisasjon. Dette for å hindre at forskriftsendringen virker som en økonomisk gulrot for at veletablerte sterke nasjonale organisasjoner splitter seg opp i mindre organisasjoner.  

4. Bonuskriterium om kjønnssammensetning i styret  

Bufdir foreslår å beholde formuleringen om at organisasjoner med minst 40 % av medlemmer fra «hvert kjønn» får bonuspoeng i ordningen. Vi har tidligere gitt muntlige innspill om at en slik tellemåte ikke tar hensyn til personer som identifiserer seg med et annet kjønn enn mann eller kvinne. Derfor foreslår vi å endre det til «Maksimum 60 % av ett kjønn i sentralstyret» utløser bonuspoeng i ordningen.  

Her kan du lese LNUs høringssvar

Publisert – Sist oppdatert 09.12.2021 21:10