Til hovedinnhold

Mal for styreinstruks

Hva er styrets oppgaver? Hvilke saker skal styrebehandles og hvilke saker kan arbeidsutvalget ta? Dette er styreinstruksen for LNU styret. Instruksen gjelder for ett år av gangen og vedtas av styret på første styremøte etter at et nytt styre har tiltrådt.