ForsidenKoronainformasjon til våre medlemsorganisasjonerInformasjon om stimuleringsordningen

Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Informasjon om stimuleringsordningen

Hvordan fungerer stimuleringsordningen for frivilligheten og idretten?

Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet i frivilligheten under pandemien. Vi forsøker her å gi svar på øvrige spørsmål om stimuleringsordningen.

Viktige begreper

 • Merkostnader er ekstra kostnader som oppstår som følge av covid-19-restriksjoner. For eksempel leie av et større lokale for å kunne overholde avstandskrav, eller utgifter til innkjøp av smittevernsutstyr som antibac, eller innkjøp av teknisk utstyr og programvare til å gjennomføre digitale møter 
 • Inntektsbortfall er forskjellen mellom budsjetterte inntekter og faktiske inntekter. Så om budsjetterer med å få inn 20 000 ideltageravgift på sommerleir, men bare får inn 8 000, så er inntektsbortfallet ditt på 12 000 
 • Bortfalte kostnader er forskjellen mellom de budsjetterte kostnadene og de faktiske kostnadene. Så om dere hadde budsjettert med å bruke 150 000 på sommerleir, men bare brukte 100 000, så er de bortfalte kostnadene på 50 000
 • Mindreinntekter er bortfalte kostnader minus inntektsbortfallet. Bortfalte kostnader er jo penger du i realiteten har spart. Mens bortfalte inntekter er penger du trodde du skulle tjene, men ikke har tjent – så penger du har «tapt». Om du har «tapt» mer penger enn det du har spart, så har du mindreinntekter.  
  Så i dette eksempelet ville inntektsbortfallet være 50 000 minus 12 000 og vi har i realiteten ikke noen mindreinntekter.

Rammer for ordningen

Ordningen gjelder fra 1.januar 2021 til og med 31.oktober 2021. Det er mulig regjeringen forlenger ordningen. Det er løpende søknadsfrist frem til 15.november.  

Alle organisasjonsledd som er registrert i frivillighetsregisteret kan søke stimuleringsordningen. Det betyr at nasjonalt, regionalt/fylkeslag og lokallag kan søke om støtte.  

Organisasjonene kan søke både før og etter et arrangement, men man kan bare søke en gang per arrangement. Ordningen dekker opptil 50% av søkersummen hvis arrangementet avlyses og opptil 70% av søkersummen hvis arrangementet gjennomføres. 

Fradrag


Hvis din organisasjon har søkt ekstra tilskudd basert på fjorårets momskompensasjon med søknadsfrist 20. april og fått det innvilget, vil summen dere fikk utbetalt trekkes fra den nye søknaden. Det gjøres automatisk av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette blir trukket fra det totale beløpet du skal få utbetalt via støtteordningen, altså alle aktivitetene til sammen. Det betyr at selv om enkeltaktiviteter ikke overstiger det dere fikk i momskompensasjon, bør du søke dersom summen av alle aktivitene overstiger beløpet dere fikk i momskompensasjon. (Husk igjen at dette ikke er den vanlige momskompensasjonen, men den ekstra momskompensasjonen som hadde søknadsfrist 20.april. Dersom du ikke søkte på denne, kan du se bort ifra dette).  

Hvis organisasjonen har mottatt støtte fra andre covid knyttede ordninger som er spesifikt til akkurat det arrangmenetet, trekkes også dette fra søkersummen. Dette må dere trekke fra selv i søknaden. 

Hva kan få støtte?

 • Merkostnader og mindreinntekter for:
  • Aktiviteter 
  • Annen spesifisert aktivitet 
  • Arrangement 

Man kan søke støtte for merkostnader og mindreinntekter fra aktiviteter, annen spesifisert aktivitet og arrangementer. Aktivitet er et tilbud innenfor organisasjons hovedformål eller kjernevirksomhet, og er tilgjengelig for organisasjonens målgruppe – altså det man vanligvis driver med, eventuelt i en smitteverntilpasset form.  

Annen spesifisert aktivitet er tilbud som normalt ville vært åpne for publikum i den gjeldende perioden, for eksempel kinoer og idrettsanlegg. Dette inkluderer også utleie av lokaler (hytter, bygg, anlegg etc.) For LNUs medlemsorganisasjoner kan dette for eksempel bety utleie av møterom eller hytter til seminarbruk. I slike tilfeller kan man også søke om kompensasjon for inntektsbortfall som henger sammen med tapte publikums- og utleieinntekter, for eksempel kioskinntekter på teaterforestillingen din, parkeringsavgifter og lignende. 

Arrangement er et tidsavgrenset tilbud som er åpent for alle medlemmer, besøkende, publikum og andre deltagere i målgruppa, for eksempel sommerleir og øvrige sommeraktiviteter. 

 • Digitalt utstyr

Digitalt utstyr kan være en merkostnad hvis dere har sett dere nødt til å digitalisere en aktivitet eller et arrangement. Dette er vanligvis lett å dokumentere. Utgiftene til digitalt utstyr vil bli sett i sammenheng med driftskostnader i et vanlig år. 

 • Kan være en merkostnad om du må digitalisere en aktivitet eller et arrangement
 • «Vil bli sett i sammenheng med driftskostnader i et vanlig år» 
  • Hvis man plutselig bruker ekstremt mye på f.eks. videoutstyr vil det bli stilt spørsmål ved

Lotteri- og stiftelsestilsynet har laget eksempler på hvordan man kommer frem til tallene som skal fylles inn i søknadsskjema. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har også en egen spørsmål og svar-side som oppdateres jevnlig. Hvis du ikke finner informasjon om det du lurer på her, eller på siden til Lotteri- og stiftelsestilsynet, kan du sende en mail til korona@lnu.no så hjelper vi deg så godt vi kan.  

Det er viktig at dere søker! 

 • Stimuleringsordningen tilbyr «gratis penger» til organisasjonene. Det er ingen grunn til å tenke at det at dere får innvilget midler går utover andre organisasjoner som sliter mer enn dere – dette er ikke tilfelle.
Topp