ForsidenKoronainformasjon til våre medlemsorganisasjonerSmittevernveileder for frivillige organisasjoner

Smittevernveileder for frivillige organisasjoner

Denne veilederen er Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivillighet Norge sine råd til hvordan frivillige organisasjoner kan gjennomføre aktiviteter innenfor smittevernreglene, slik Helsedirektoratet har åpnet for. 

Finn fram

  24.september 2021

  Om regjeringens nyeste anbefalinger:

  25.september 2021 kl 16:00 åpner Norge opp. Det betyr at frivilligheten igjen kan drive med normal aktivitet uten restriksjoner!  

   

   Veilederen tar utgangspunkt i forskriften om koronautbruddet (Forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet). I § 13 stiller denne flere krav til gjennomføring av arrangement hvor personer fysisk møtes, som må overholdes. 

  En åpen og inkluderende frivillighet er et godt prinsipp, også nå. Med utgangspunkt i gjeldende råd og anbefalinger om smittevern, kan de fleste frivillige organisasjoner gjennomføre noen av sine vanlige aktiviteter på en trygg måte. Merk at i noen kommuner vil det være et høyere smittetrykk, og at kommunen i samråd med helsemyndighetene derfor kan anbefale å ikke gjennomføre fysiske aktiviteter i den kommunen. Det viktige er at de som arrangerer og deltar i aktivitetene, er trygge og opplever dem positive. Derfor må hver enkelt organisasjon også gjøre individuelle vurderinger av hva som trygger deres aktiviteter og hva slags tilpasninger som bør gjøres hos dem for at de skal kunne ivareta sitt ansvar for frivillige og deltakere. Det er også viktig å ta hensyn til at ulike kommuner vil ha ulike tiltak i henhold til smittesituasjonen i nettopp den kommunen.     

  Veilederen skal ikke ses som et juridisk bindende dokument, men som en samling råd og tips om hva det er viktig for de frivillige organisasjonene å huske på når de gjennomfører aktiviteter og arrangementer. Rådene er utarbeidet etter innspill fra et representativt utvalg fra våre medlemsorganisasjoner og koordinert med Kulturdepartementet. 

  Veilederen vil oppdateres i henhold til gjeldende bestemmelser. Nyeste versjon vil alltid være tilgjengelig på www.frivillighetnorge.no/politikk/koronaveileder og www.lnu.no/korona/veileder. 

  Generelle råd til frivillige organisasjoner 

  Organisasjonen har ansvar for at aktiviteter og arrangementer er i tråd med råd og anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene. Vi har følgende generelle råd til organisasjonene: 

  • Hold dere oppdatert på nasjonale regler og anbefalinger om smittevern, og sjekk om kommunen der aktiviteten gjennomføres har egne regler og råd. 
  • Gjør egne vurderinger av hva som er viktig for at organisasjonens aktive og deltakere på aktiviteter skal føle seg trygge. 
  • Gi opplæring til organisasjonens ansatte og tillitsvalgte i smittevern og organisasjonens egne retningslinjer. 
  • Velg en smittevernansvarlig for hver aktivitet, som setter seg inn i hvilke retningslinjer som finnes og sørger for at disse overholdes. 
  • Informer alle som skal delta på aktiviteten på forhånd om hvilke regler som gjelder for antall personer, avstand til hverandre, hvordan man opptrer i området i forkant av oppmøte og andre smittevernregler. 
  • Ha dialog med personer i risikogruppen og ta hensyn til behov for tilrettelegging. Oppdatert informasjon om hvem som er i risikogruppen er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider. 
  • Hold oversikt over hvem som deltar i aktiviteter og arrangement, slik at dere kan nå ut med informasjon om eventuell smitte og hjelpe til med smittesporing ved behov. Hvis dere fører deltakerlister for å oppnå dette, kan disse oppbevares i inntil 10 dager. 
  • Unngå eller avbryt aktiviteten hvis dere er utrygge på om aktiviteten bidrar til økt smitterisiko. 
  • Beskyttede/vaksinerte deltakere trenger ikke særskilt tilrettelegging og kan forholde seg til de til enhver tid gjeldende råd for denne gruppen.

  Hovedregler for å unngå smitte 

  Veilederen har tre hovedregler, i tråd med anbefalinger fra folkehelsemyndighetene: 

  1. Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter. 
  2. Sørg for god hygiene.
  3. Unngå fysisk nærkontakt og hold anbefalt avstand mellom personer. 

  1.Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter.

  Dette omfatter personer som er bekreftet smittet av korona, personer som sitter i karantene og personer som har symptomer på koronasmitte, slik de er definert på Folkehelseinstituttets nettsider. 

  Råd for å følge denne regelen: 

  • Gjør dere kjent med smittemåte og symptomer slik disse er forklart på Folkehelseinstituttets nettsider. Vær obs på at disse kan endre seg, og sørg for at alle deltakere på aktiviteten holder seg oppdatert. 
  • Informer deltakerne om at de må bli hjemme fra aktivitet dersom de er eller kan være syke. 

  2.Sørg for god hygiene 

  Arrangører, frivillige og deltakere i aktiviteter skal ha god hygiene, og følge Folkehelseinstituttets råd om håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask. Organisasjoner må også sørge for renhold av overflater og utstyr som kan spre smitte. 

  Råd for å følge denne regelen: 

  • Overhold Folkehelseinstituttets råd om god håndhygiene. Legg til rette for god håndvask, fortrinnsvis med såpe og vann. Alkoholbasert hånd-desinfeksjon kan være et godt alternativ til håndvask når hendene er tørre og ikke synlig tilgriset. Vask hendene hyppig, for eksempel ved ankomst eller hvis deltakerne flytter seg eller skifter utstyr underveis i aktiviteten. Psoriasis- og eksemforbundet har råd om hvordan dere kan legge til rette for hudvennlig håndvask. 
  • Gjør dere kjent med planene for renhold av lokalet dere bruker, som den dere låner eller leie lokalet fra, plikter å ha tilgjengelig. Dersom dere benytter dere av et bygg organisasjonen selv eier, følg Folkehelseinstituttets råd om renhold. 
  • Hvis aktiviteten går over lengre tid, sørg for regelmessig renhold av overflater som mange berører, for eksempel dørhåndtak, stoler, toaletter og servanter. 
  • Hvis dere skal bruke utstyr som er i kontakt med hender og ansikt, bør dette rengjøres etter bruk eller mellom hver økt. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav. Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (for eksempel hjelm og hansker) bør begrenses mest mulig.

  3.Unngå fysisk nærkontakt, og hold anbefalt avstand mellom personer

  Organisasjoner kan avholde større arrangementer dersom: 

  1. Deltakerne holder minst 1 meter avstand, og andre råd og anbefalinger om smittevern overholdes.
  2. Arrangementet skjer på offentlig sted, f. eks. i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs. 
  3. Organisasjonen er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede, iverksetter tiltak som sørger for at syke ikke deltar, følger relevante standarder om smittevern og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.

  For større arrangementer som innfrir disse kravene gjelder følgende regler om gruppestørrelse: 

  • Inntil 100 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale og utendørs. 

  For offentlige arrangementer gjelder disse gruppestørrelsene: 

  Uten test eller koronasertifikat Innendørs Utendørs
  Faste tilviste plasser Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter) Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)
  Uten faste plasser Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)
  Med test eller koronasertifikat    
  Faste tilviste plasser 50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)  50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)
  Uten faste plasser 50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter) 50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)
  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
  • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer.

  Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltagerantallet. 

  Råd for gjennomføring av arrangementer: 

  • Hold anbefalt avstand mellom deltakerne under hele aktiviteten eller arrangementet. Tenk på avstandsreglene når personer skal inn og ut av lokaler, for eksempel ved pauser og ved oppstart/avslutning av aktivitet. 
  • r deltakerlister med kontaktinformasjon hvis nødvendig, og husk å orientere deltakerne om at dere gjør dette. I tråd med råd fra Folkehelseinstuttet kan dere oppbevare opplysningene i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing. 
  • Oppfordre deltakerne til å unngå bruk av kollektivtransport hvis mulig, og legg gjerne til rette for at deltakerne kan reise uten å belaste kollektivsystemet. 
  • Hvis dere skal servere mat og drikke, unngå felles servering og buffé server maten porsjonsvis og følg råd fra Mattilsynet om matlaging og koronasmitte. En enklere løsning kan være å be deltakerne selv stille med mat og drikke. 
  • Garderober, dusjer eller liknende, kan brukes på vanlig måte, så lenge smittevernråd følges. Legg til rette for å unngå trengsel, og regelmessig vask av overflater og utstyr som kan spre smitte, eller legg til rette for at deltakere kan skifte og dusje hjemme. 
  • Hvis arrangementet innebærer overnatting, bør hver deltaker ha sitt eget utstyr til dette som ikke røres av andre, og soveplasser bør settes opp med minst 1 meter avstand. Se egne regler for sommerleir.
  • Bruk oversiktlige lokaler som er lett tilgjengelige og som er store nok til å følge avstandsbestemmelsene. 

  Dersom man ønsker å begrense antallet nærkontakter på et arrangement kan man legge til rette for 2 meter mellom alle deltakere, eller dele deltakerne inn i mindre grupper, som holder 1 meter mellom seg innad i gruppa, med minimum 2 meter avstand mellom de ulike gruppene. Folkehelseinstituttet definerer nærkontakt som noen man har vært innenfor 2 meters avstand fra i minst 15 minutter, eller som man har hatt direkte fysisk kontakt med. 

  Særlige råd om risikogrupper 

  Folkehelseinstituttet har egne anbefalinger til personer i risikogrupper, som personer over 65 år og personer med ulike kroniske sykdommer og/eller alvorlig helsetilstand. Det skilles også mellom lett økt risiko, moderat og høy risiko. For de ulike gruppene gjelder egne anbefalinger. Det er den enkeltes ansvar å bestemme hva de vil delta på. Vi anbefaler likevel at organisasjonene gjør egne vurderinger. På den ene siden bør organisasjoner åpne for at personer i risikogrupper kan delta om de selv opplever det som trygt, og gjøre tilpasninger for at personer i risikogrupper opplever det som tryggere å delta. På den andre siden bør organisasjoner åpne for at noen likevel ikke ønsker å delta eller deltar på andre måter enn før. Hva slags vurderinger som må gjøres, varierer fra organisasjon til organisasjon og fra aktivitet til aktivitet. 

  Vi anbefaler følgende for aktiviteter med risikogrupper: 

  • Legg til rette for god oppfølging av organisasjonens frivillige før og etter aktiviteten. 
  • La frivillige i risikogrupper gjøre egne vurderinger. Ønsk de som deltar velkommen, men vær også åpen for at andre ønsker å holde seg hjemme. 
  • Forbered frivillige på å at deltakere kan uttrykke oppgitthet og bekymringer knyttet til for eksempel smitte, isolering, karantene, arbeidsmarked og tanker om fremtiden. 
  • Ved en-til-en-aktiviteter, for eksempel som besøksvenn, bør den frivillige gjøre egne vurderinger av trygghetsfølelse og sikkerhet på dagen aktiviteten gjennomføres, og tilpasse aktiviteten til den enkeltes dagsform. 
  • Ved aktiviteter som gjøres i samråd med kommunen, bør kommunale retningslinjer gjelde for fysisk kontakt og private besøk. 
  • Vurder sårbarheten til personer i risikogruppen som deltar på aktiviteter eller er frivillige, inkludert personer med underliggende sykdommer og personer over 65 år. 
  • Vurder alternative aktiviteter for personer i risikogruppen, slik at deres behov for trygghet ivaretas uten at de holdes utenfor sosiale fellesskap og aktivitet 

  Særlige råd for barne- og ungdomsorganisasjoner 

  Anbefalingene under gjelder faste organiserte fritidsaktiviteter.

  Barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge har aktiviteter av, med og for barn og unge, og er et viktig fritidstilbud for mange.

  Opprettholdelse av fritidstilbud for alle barn og unge er viktig for trivsel og legger til rette for lek, fysisk aktivitet og sosialt samspill m.m. I områder med rødt tiltaksnivå i skoler over tid får ungdom både redusert samvær på skolen og samtidig nedstenging av viktige tilbud og møteplasser på fritiden. Når det er behov for rødt tiltaksnivå over tid, er tiltaksbyrden for denne gruppen ungdom svært stor, og effekten av tiltakene kan også bli redusert fordi ungdom har behov for å være sosiale og finner alternative arenaer. Det er derfor viktig å tilstrebe å holde slike tilbud åpne.

  Vi har følgende råd for aktiviteter med barn og unge: 

  • Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge med faste deltakere kan gjøre unntak fra regelen om 1 meter avstand mellom deltakerne. Unntaket fra enmetersregelen gjelder deltakere under 20 år og de som står for arrangementet, men voksne bør holde avstand til andre voksne. Se råd fra Folkehelseinstituttet om organiserte fritidsaktiviteter. 
  • Det finnes egne regler for leir og aktiviteter av lengre varighet. Se råd fra folkehelseinstituttet 
  • For barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å holde avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og barneskoler (udir.no). 
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Tilpass informasjon om smitteverntiltak til deltakernes alder. 
  • Husk å trygge foreldre gjennom god dialog og tydelig informasjon om hvilke tiltak dere har for smittevern.   

   

  Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på informasjon fra Folkehelseinstituttet på FHIs hjemmesider. 

  Mer informasjon og andre veiledere 

  Det er også laget andre veiledere for frivillige organisasjoner, som kan være relevant for din organisasjon. Her er lenker til disse: 

  Topp