2020

Hopp til:
Interessepolitikk
Kompetanse
Forvaltning
Organisasjon og økonomi

Kjære medlemsorganisasjon

For et år å oppsummere.  

I 2020 har vi i styret virkelig fått bekreftet hvor viktig det er at LNU finnes. Det å være en paraplyorganisasjon dette unntaksåret har vist hvor nyttig det kan være med et felles talerør på vegne av barne- og ungdomsfrivilligheten for å snakke til myndighetene om hva organisasjonene trenger, og hvilke felles behov det må legges til rette for. Forhåpentligvis har det gjort det enklere å navigere seg rundt i smittetåka for hele den unge frivilligheten - tross alt.  

Vi kan være stolte av å ha kastet oss rundt fra dag én under pandemien. LNU har (i samarbeid med Frivillighet Norge) laget smittevernsveileder slik at det (hvert fall periodevis!) har vært mulig å drive aktivitet i organisasjonene. Vi har laget nye kurs etter hvert som nye utfordringer har meldt seg og vi har sørget for at uåret 2020 er blitt strøket som grunnlagsår i søknader til grunnstøttta og Frifond organisasjon. Vi har gjort medlemsundersøkelser og vi har kartlagt hvilke nye behov som har oppstått og hvordan vi kan møte dem. Vi har holdt digitale kurs og drevet hyppig rådgivning.  

Selv om 2020 har vært mest pandemi, har det også vært andre saker: Valglovutvalget innstilte på å senke stemmerettsalderen til 16 år i kommune- og fylkestingsvalg, vi har fortsatt å jobbe med lokaler, vi har startet podcast og vi har tatt i bruk en ny søknadportal og delt ut om lag 160 millioner kroner til barne- og ungdomfrivilligheten.  

Det er et enormt privilegium å kunne være med å bistå dere der ute med å realisere deres organisasjoners formål.Vi i LNU-styret er utrolig stolte av det LNU har fått til i 2020, og håper dere i medlemsorganisasjoner også har hatt nytte av oss– det er jo dere vi er til for.  

Isa Maline Isene 
styreleder

 

Interessepolitikk

LNU jobber politisk for å bedre rammevilkårene for barne- og ungdomsfrivilligheten og gjøre det enklere å drive frivillige organisasjoner. Videre jobber vi for å gi unge reell medvirkning i politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

Året 2020 har LNUs interessepolitiske arbeid vært dominert av koronapandemien og dens konsekvenser for barne- og ungdomsorganisasjonene. Da samfunnet ble stengt ned fikk den unge frivilligheten på kort varsel mange nye og akutte behov, og mange barn og unge mistet sine fritidsaktiviteter, møteplasser og demokratiske arenaer over natten. Mer om dette under.

I 2020 kom valglovutvalget med forslag til en ny valglov i Norge. Flertallet i utvalget gikk inn for å senke stemmerettsalderen ved kommune- og fylkestingsvalg til 16 år. Det var et viktig steg mot en ny demokratiutvidelse. I etterkant av dette har LNU jobbet med å få partiene til å få inn formuleringer om å senke stemmerettsalderen i sine stortingsprogrammer. Det endelige resultatet vil vi først se i etterkant av valget i 2021.

Med støtte fra Barne- og familiedepartementet har LNU i 2020 startet arbeidet med en digitale verktøy som skal hjelpe barne- og ungdomsorganisasjonene med å få tilgang til lokaler for aktivitet. Vi er opptatt av å bygge noe som faktisk svarer på organisasjonenes behov, og har derfor startet med et omfattende innsiktsarbeid. Vi har gjennomført 50 intervjuer, fått 580 svar på en spørreundersøkelse blant lokallag i barne- og ungdomsorganisasjonene om tilgang til lokaler og engasjert 150 unge frivillige som vil bidra i testing av løsningen. Målet er å lansere konkrete verktøy i 2021.

En del politiske aktiviteter har blitt avlyst eller nedskalert som følge av koronasituasjonen. Den største endringen er at Arendalsuka, hvor LNU vanligvis er til stede og tilrettelegger for barne- og ungdomsorganisasjonene, ble avlyst. Flere av de varslede grepene i regjeringens frivillighetsmelding er også forsinket, som arbeidet med å forbedre frivillighetsregisteret og å lage en nasjonal portal for statlige tilskudd.

Vikarierende barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse og styreleder Isa Maline Isene.

Pandemipolitikk

LNU har hatt nær kontakt med myndighetene i pandemien, både i regjeringen og på Stortinget. Vi har løpende spilt inn behov for politiske tiltak som kan dempe de negative konsekvensene av pandemien, og stimulere til frivillig aktivitet for barn og unge. Vi har samarbeidet med andre paraplyorganisasjoner og også bidratt med flere innspill til regjeringens koordineringsgruppe for koronapandemiens konsekvenser for sårbare barn og unge.  

En av LNUs kjerneoppgaver er å samle og formidle kunnskap om barne- og ungdomsorganisasjonene. I 2020 har vi gjennomført undersøkelser om pandemiens konsekvenser for organisasjonene i mars, april og juni. De har blant annet dokumentert at organisasjonene har avlyst mange aktiviteter, at de har opplevd store økonomiske tap og at de ligger an til å tape mange medlemmer i 2020.  

Arbeidet har gitt mange viktige gjennomslag. Bare dager etter nedstengningen i mars fikk vi bekreftet at organisasjonene som tapte tilskudd på grunn av koronaavlysninger ikke måtte betale dem tilbake. Som del av gjenåpningen på våren fikk fritidsaktiviteter og sommeraktiviteter for barn og unge delvis unntak fra regelen om en meters avstand. Og etter innspill fra LNU og barne- og ungdomsorganisasjonene må ikke organisasjonene bruke 2020 som grunnlagsår i grunnstøtta eller Frifond organisasjon. Dette er tiltak som har gitt organisasjonene større forutsigbarhet og flere muligheter i et ellers svært krevende år. 

Mange barne- og ungdomsorganisasjoner opplevde store økonomiske tap på grunn av avlysninger og rekrutteringssvikt. LNU har jobbet med å åpne opp regjeringens kompensasjonsordninger for frivilligheten for så mange barne- og ungdomsorganisasjoner som mulig, og fikk delvis gjennomslag. Kravene om antall deltakere på arrangementer som skulle kompenseres ble fjernet, men grensen på maks 60 prosent inntekter fra statlig tilskudd og grensen på minst 25.000 i tap ble beholdt.  

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 fikk LNU gjennomslag for en styrking av den nasjonale grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner med 10 millioner. Det kom som følge av press fra LNU fordi mange organisasjoner hadde økonomiske tap som ikke ble dekket av kompensert av myndighetene.  

I oktober kom regjeringens forslag til statsbudsjettet, som etter LNUs oppfatning ikke var ambisiøst nok for barne- og ungdomsfrivilligheten. Resultatet i stortingets behandling av grunnstøtten var å justere for prisstigning, ikke å videreføre den midlertidige økningenVi har også jobbet med å påvirke den kommende stimuleringsordningen for frivilligheten slik at den kommer barne- og ungdomsfrivilligheten til gode.  

Illustrasjon av korona-viruset, COVID-19.

Illustrasjon: LNU.

Internasjonalt

Koronasituasjonen har hatt stor påvirkning på flere av ungdomsdelegatordningene. Mange internasjonale møter ble enten helt avlyst, eller utsatt til 2021. I stor grad har alle møtene også blitt digitale. Utsettelsen av en del møter flere av ungdomsdelegatene hadde blitt valgt til å delta på gjorde at styret vedtok å utvide perioden til de ungdomsdelegatene som fikk hovedmøtet/hovedvekten av sine møter avlyst eller utsatt ut 2021. Dette gjaldt for ungdomsdelegatene på menneskerettigheter, likestilling, global helse, og klima.  

Selv om flere internasjonale møter ble avlyst eller flyttet, klarte man å gjennomføre noe digitalt. High Level Political Forum, FNs høynivåmøte om bærekraft, ble gjennomført digitalt. Erfaringene fra dette er at digitale prosesser kan gjøre det mer utfordrende å få medvirke til prosessene internasjonalt, ta del på uformelle møtearenaer, og samarbeide med ungdomsdelegater fra andre land.  

LNU har fortsatt representert norske barne- og ungdomsorganisasjoner på internasjonale arenaer som det europeiske ungdomsforumet (European Youth Forum) og Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK) – naturligvis digitalt. 

Kompetanse

LNU jobber for å styrke den unge frivilligheten ved å tilføre barne- og ungdomsorganisasjonene kompetansen de trenger for å jobbe mot sine formål. LNUs kompetansearbeid består av LNU Kurs, «Lån en LNUer», nettverk og veiledning.

Kurstilbud

LNU Kurs er en bred portefølje av kurs som tar for seg felles utfordringer for medlemsorganisasjonene i LNU. De retter seg mot den sentrale ledelsen i barne- og ungdomsorganisasjonene, men er åpne for andre dersom det er ledig kapasitet. I 2020 gjennomførte vi totalt 36 kurs med til sammen 389 deltagere. LNU har digitalisert store deler av kursporteføljen som følge av smitteverntiltakene, og 21 av årets kurs var webinarer/digitale kurs.

Lån en LNUer er et kompetansetilbud der LNUs styre og ansatte besøker barne- og ungdomsorganisasjonene etter bestilling. Temaene vi dekker er bredere enn i kursporteføljen vår ettersom vi skreddersyr kursene etter organisasjonenes egne behov. I 2020 gjennomførte LNU 55 oppdrag med til sammen ca. 750 deltagere. Dette er omtrent på nivå med øvrige år. Mange av oppdragene har blitt gjennomført digitalt, og noen flere oppdrag enn tidligere år har blitt avlyst på grunn av koronasituasjonen. Kurs knyttet til Trygg!, rekruttering og styrets ansvar er spesielt høyt etterspurt av medlemsorganisasjonene. 

Der både LNU Kurs og Lån en LNUer er tilbud som skal dekke generelle behov, er LNUs nettverk for ledere og nettverk for daglig ledere tilbud som både er tilpasset behovene som ligger i rollene, og går mer i dybden en det de fleste av LNUs andre kurs har mulighet til. Nettverkene er en mulighet for faglig fordypning og en anledning for deltagerne å knytte kontakter med personer som er en lignende posisjon. Det er først og fremst nye ledere som er målgruppen for nettverket. Tilbudet er etterspurt i organisasjonene og får svært gode tilbakemeldinger. 2020 ble det gjennomført åtte samlinger for ledernettverket og åtte for daglig leder-nettverketDe hadde henholdsvis elleve og tolv deltagere. 

I tillegg til våre kurstilbud og nettverk driver LNU utstrakt rådgivning til organisasjonene. I 2020 var det fortsatt stor etterspørsel etter bistand til utvikling av etiske retningslinjer og arbeidet med å utvikle retningslinjer for håndtering av varsler i barne- og ungdomsorganisasjonene. Dette inngår i LNUs arbeid for å bygge trygge organisasjoner. 

Nye medlemstilbud i koronatiden

I forbindelse med koronapandemien har vi utviklet flere nye tilbud og ressurser:

Informasjon om koronasituasjonen

Koronasituasjonen har vært preget av stadig nye smittevernregler og politiske tiltak. Siden 12. mars har vi fortløpende oppdatert en samleside på lnu.no med informasjon om nasjonale smitteverntiltak, om politiske endringer, og om nyttige ressurser for organisasjonene. Denne informasjonen har også blitt formidlet i nyhetsbrev og i LNUs sosiale medier.

Smittevern 

Veileder i smittevern for frivillige organisasjoner er utviklet av LNU sammen med Frivillighet Norge og koordinert med Kulturdepartementet. Den gjelder som bransjeveileder for frivillig sektor og har et eget kapittel for barne- og ungdomsorganisasjoner. Veilederen ble lansert 12. mai og har blitt oppdatert flere gangerSmittevernveilederen er blant de mest besøkte sidene på lnu.no og hyppig brukt av organisasjonene. Å være ansvarlig for en bransjeveileder har også gitt LNU enklere tilgang til å få svar på spørsmål om smittevern fra helsemyndighetene, og til å spille inn hvilke tilpasninger barne- og ungdomsfrivilligheten trenger.  

Etter at smittevernveilederen ble lansert har LNU jobbet for å spre kompetanse på smittevern og svare på spørsmål fra organisasjonene. Vi mottok om lag 50 skriftlige henvendelser til spørretjenesten korona@lnu.no i 2020enda flere på telefon og i videomøter, og avholdt fire smittevernkurs med til sammen rundt 90 deltakere. Vi har også laget en ressursbank for smittevernvennlige aktiviteter og arrangementer. 

Digitale årsmøter og kurs 

Mange barne- og ungdomsorganisasjoner avholdt for første gang digitale årsmøter og kurs våren 2020. For å lette arbeidet lagde LNU egne kurs om å arrangere digitale årsmøter og om å holde digitale kurs, og vi laget en ressursside om hvordan man digitaliserer årsmøtetTil sammen avholdt vi fem kurs om å avholde digitale årsmøter eller kurs i 2020, med til sammen rundt 80 deltakere. 

LNU har også tilbudt den digitale møteplattformen GoPlenum til medlemsorganisasjoner, og nesten 40 ulike medlemsorganisasjoner har benyttet seg av løsningenArbeidet med GoPlenum vil fortsette gjennom året 2021. Det har vært viktig å legge til rette barn og unge kan delta i de demokratiske møteplassene i barne- og ungdomsfrivilligheten gjennom pandemien.  

Hånd holder oppe et stemmeskilt. Bildet er pikselert for gi en "digital" effekt.

Illustrasjon: LNU

Trygg!: Nettkurs, opplæringsmateriell og digitalisering

LNUs arbeid for tryggere organisasjoner og forebygging av grenseoverskridende adferd, seksuell trakassering og overgrep har pågått i 20 år, og ble relansert som LNU Trygg! med ny digital veileder i 2019. I 2020 har vi fortsatt fornyelsesarbeidet ved å utvide og digitalisere kurs og materielltilbudet. 

På den nye kurs og opplæringssida inne på trygg.lnu.no ligger det nå seks Trygg!-verksteder organisasjonene kan bruke til intern opplæring av sine medlemmer og tillitsvalgte. Kursene tar for seg trakassering og overgrep, grenser, kjøreregler, forbilder og varsling. På kurs og opplæringssida finnes det også mer enn 25 enkeltstående aktiviteter. Disse kan brukes som del av et kurs eller alene, om man vil ha en kjapp diskusjon i for eksempel styret om retningslinjer og varsling.  

Rett før jul lanserte vi dessuten to nye Trygg!-nettkursEtt for opplæring av tillitsvalgte og ett om utvikling av beredskapsplaner. Begge kursene tas individuelt og kan tas i bruk av de organisasjonene som ønsker det i opplæringen av sine tillitsvalgte. Også disse er tilgjengelige på kurs- og opplæringssiden. 

For et år siden startet vi opp vår Trygg!-ambassadørordning. Ordningen går ut på at LNU lærer opp 2-3 «ambassadører» fra hver av organisasjonene som deltar. Ambassadørene blir ansvarlige for Trygg!-opplæring i egen organisasjon. Gjennom opplæringen får de god kjennskap til Trygg! og hvordan de skal formidle tematikken. Slik blir de gode kursholdere og kompetansespredere. I 2020 har vi lært opp 108 Trygg!-ambassadører fra 56 ulike organisasjoner. 

 

Forvaltning

LNUs støtteordninger gir barn og unge muligheter til å sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter. I 2020 forvaltet vi sju støtteordninger og delte ut om lag 160 millioner kroner til barne- og ungdomsfrivilligheten. Midlene forvaltes på vegne av ulike departementer, og er både direkte bevilgninger bestemt av Stortinget og overskudd fra Norsk Tipping. 

I mill. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Disponibelt 172,01 163,32 192,95 214,51 203,82 183,87 
Utdelt 153,35 149,54 167,86 182,01 181,07 160,47 

Dette er en nedgang fra 2019, hvor vi delte ut om lag 181 millioner kroner. De viktigste årsakene til nedgangen er at vi hadde mindre penger i Frifond organisasjon og i LNU Aktivitetsstøtta enn året før. I tillegg forvaltet vi en støtteordning som het LNU Demokratimidlene i 2019, som ikke ble videreført i 2020. Det er likevel verdt å merke seg at prosjektstøtteordningene LNU Kultur, LNU Infostøtta og LNU Mangfold og inkludering har delt ut mer penger i 2020 enn i 2019, noe som blant annet beviser at det er mye vilje til å planlegge gode prosjekter i medlemsorganisasjonene. 

Største mottakere av alle LNUs støtteordninger, inkludert Frifond-ordningene:

Ungdom og Fritid   9 795 574
DNT ung   9 545 574
ACTA- barn og unge i Normisjon  6 233 562
Det Frivillige Skyttervesen      5 125 052
Søndagsskolen Norge  5 082 262
Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg  4 944 827
4H Norge  4 585 955
Norges Jeger- og Fiskerforbund 4 206 045
Norges KFUK-KFUM 3 769 550
Kristen Idrettskontakt     3 456 345

Ny søknadsportal

I 2020 tok LNU i bruk den nye søknadsportalen Insights for samtlige av våre støtteordninger. Portalen er utviklet av selskapet Machina, og brukes av en rekke ulike forvaltere, noe som sikrer jevnlig tilgang til nye oppdateringer og forbedringer. LNU og Norsk musikkråd har gått sammen om investeringen, noe som gjør at organisasjoner lett kan søke på støtteordninger hos begge paraplyorganisasjonene ved kun å opprette én bruker.   

Både søkere og saksbehandlere nyter godt av ny søknadsportal. Funksjoner som autolagring, samskriving av søknader og signering med BankID, bidrar både til forenkling og til en tryggere forvaltning av midlene. 

Frifond-jubileum 

Frifond feiret 20-årsjubileum i 2020. Siden år 2000 har det blitt delt ut mer enn tre milliarder kroner gjennom forskjellige Frifond-ordninger. Hoveddelen av tildelingene, 2,6 milliarder kroner, har vært gitt gjennom Frifond organisasjon fra LNU og Norsk musikkråd, hvor organisasjonene selv viderefordeler pengene direkte til lokallagene sine.  

Frifond barn og unge har delt ut over 200 millioner kroner til over 18000 prosjekter, Frifond musikk har delt ut over 151 millioner kroner til over 27 000 musikkgrupper, og Frifond teater har del ut over 36 millioner kroner til over 1 200 teaterprosjekter siden LNU overtok ordningen i 2014. 

Jubileet ble ikke helt som vi hadde forestilt oss på grunn av Korona-viruset, og det ble også et ganske vanskelig år for Frifond-søkerne, men det er også mange som har fått gjennomført aktiviteter med Frifond-penger på tross av pandemien i 2020. 

Forvaltning under korona 

Også forvaltningen i LNU har vært berørt av koronaviruset. Fra midten av mars og gjennom resten av året har vi gjort vårt beste for å svare på spørsmål om smittevern, om utsettelser, avlysninger og endrede prosjekter, og forsøkt å oppmuntre søkere med planer som har falt mer eller mindre i grus.  

Vi fikk raskt avklart viktige spørsmål med flere departementer, som at vi kunne ha lav terskel for å godkjenne omdisponeringer og utsettelser, og at vi ikke behøvde å kreve tilbake penger som allerede var brukt i prosjekter som ble avlyst. Vi ble også bedt om å få ut pengene som vanlig, og å godkjenne forandringer også i prosjekter som ikke var utbetalt ennå, med unntak av prosjekter som åpenbart ikke ville kunne gjennomføres. En annen viktig avklaring var at vi kunne la organisasjonene i Frifond organisasjon velge selv om de vil bruke 2020 som grunnlagsår for Frifond i 2022. 

Frifond organisasjon 

LNU forvalter Frifond-ordningene på vegne av Kulturdepartementet. Midlene kommer fra overskuddet av Norsk Tipping.  

I Frifond organisasjon var samlet pott til utdeling 126,6 millioner kroner i 2020, hvorav alt ble delt ut. Det er en nedgang på litt over 6 millioner kroner fra 2019, noe som skyldes at det var litt ekstra restmidler i ordningen i 2019. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Utdelt 125,44 mill. 126,31 mill. 127,35 mill. 126,88 mill. 132,97 mill. 126,58 mill.

Frifond barn og unge og Frifond teater 

Frifond barn og unge og Frifond teater er rettet mot ungdomsgrupper under 26 år som ønsker å skape frivillig aktivitet i lokalmiljøet, og utgjør sammen med Frifond musikk og Frifond organisasjon Frifond-ordningene. 

I 2020 delte Frifond barn og unge ut 13,2 millioner kroner, mot 17,5 millioner kroner i 2019.  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Omsøkt 31 370 283 28 558 968 30 523 221 34 118 010 40 076 177 30 220 499
Disponibelt 26 399 232 21 575 497 28 617 142 31 053 275 33 876 508 28 027 149
Utdelt 12 840 307 10 049 353 14 458 655 15 631 565 17 497 221 13 244 168

Frifond teater delte ut 3,7 millioner i 2020, mot 6,7 millioner kroner i 2019. 

Frifond barn og unge og Frifond teater har vært rammet svært hardt av Korona, noe som har ført til en tydelig nedgang i tildelinger, og også i gjennomførte prosjekter. Særlig har det rammet tilfanget av søknader fra uformelle søkergrupper, som ikke har eget organisasjonsnummer. Frifond teater sine søkere er også særlig hardt rammet, da Korona-restriksjoner rammer prosjekter der mange samles fysisk – noe som er tilfelle i de fleste teaterprosjektene. 

I hele landet har det stått tomme teaterscener i store deler av 2020. foto: Adrien Olichon

LNU Mangfold og inkludering

LNU Mangfold og inkludering gir opp til 75 000 kroner til prosjekter som bidrar til bredere deltakelse i aktiviteter i lokale miljøer og organisasjoner. Det er også viktig at barn og unge selv er med å utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering.  

LNU forvalter støtteordningen på vegne av Barne- og familiedepartementet.  

I 2020 delte LNU ut 2,9 millioner kroner gjennom LNU mangfold og inkludering, noe som er en oppgang på en halv million kroner fra 2019. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Omsøkt 4 552 530 5 195 490 6 825 769 5 558 110 5 447 925 5 864 020
Disponibelt 2 146 463 2 492 945 2 583 225 2 714 236 2 405 342 2 925 829
Utdelt 2 121 080 2 351 400 2 319 396 2 645 700 1 972 375 410 000

LNU Aktivitetsstøtta

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv støtter prosjekter som bidrar til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Spesielt med ordningen er at både nasjonale og regionale organisasjoner kan søke om inntil 400 000 kroner per prosjekt.  

Pengene kommer fra arv fra dødsbo der den avdøde ikke har arvinger og ikke har skrevet et testamente – såkalt herreløs arv. LNU forvalter støtteordningen på vegne av Kulturdepartementet.  

I LNU Aktivitetsstøtta ble det delt ut 8,3 millioner kroner i 2020. Det er nesten 7 millioner kroner mindre enn i 2019, noe som kun skyldes at det ikke var mer penger til utdeling i 2020. 

                                                                                                                   
 

  2017 2018 2019 2020
Omsøkt 27 078 717 53 394 496 42 088 060 36 758 949
Disponibelt 17 765 000 33 518 801 15 267 470 8 372 333
Utdelt 13 373 096 25 395 224 15 131 495 8 372 333

LNU Kultur

LNU Kultur gir opp til 300 000 kroner til nye kulturprosjekter i barne og ungdomsorganisasjoner, som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse. LNU forvalter ordningen på vegne av Kulturdepartementet.  

I LNU Kultur ble det delt ut nesten 5,5 millioner kroner i 2020, noe som er en oppgang på over 400 000 kroner. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Omsøkt 5 389 532 5 593 500 4 955 500 6 084 500 7 206 641 9 626 679
Disponibelt 2 999 509 2 733 842 3 496 981 3 173 145 5 060 448 5 476 401
Utdelt 2 833 000 2 733 500 3 297 100 2 622 600 4 080 708 4 891 937 

LNU Infostøtta

LNU Infostøtta har støttet prosjekter som har som mål å spre informasjon om globale miljø- og utviklingsspørsmål. Fra 2021 erstattes den av en ny støtteordning om bærekraftsmålene.
I LNU infostøtte ble det utdelt 900 000 kroner i 2020, noe som er en oppgang på 200 000 kroner fra 2019. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Omsøkt 939 000 856 959 672 305 1 385 374 901 400 1 191 100
Disponibelt 772 000 779 114 795 788 815 748 707 123 910 585 
Utdelt 500 000 406 058 232 980 608 624 473 400 876 100 

Organisasjon og økonomi

 

Nøkkeltall

  2018 2019  2020 
Driftsinntekter  18 216 597  17 706 786  17 872 935 
Driftsutgifter  18 302 764  17 075 751  17 690 225 
Årsresultat  32 593  709 203  238 903 
Egenkapital  6 084 311  7 406 014  7644 917 

Merknader til nøkkeltall: LNUs egenkapital økte ekstra mye i 2019 fordi det ble satt av midler i egenkapitalen, både egne og eksternefor å dekke kommende års avskrivninger av ny søknadsportal for støtteordningene. 

 

 

Kostnader fordelt på virksomhetsområde*
%
Styringsstruktur
4
Kompetanse
12
Interessepolitikk
14
Forvaltning
42
Administrasjon
28

*Kun driftskostnader, ikke inkludert utbetalinger i støtteordningene

I desember innførte LNU en ny budsjett- og regnskapsstruktur som vil være gjeldende fra og med budsjettåret 2021, med mål om å være et bedre styringsverktøy for styret og et bedre arbeidsverktøy for sekretariatet. 

Inntektskilder 2020 %
Nasjonale driftstilskudd 31
Internasjonale driftstilskudd 14
Prosjekttilskudd 12
Adm.tilskudd støtteordninger  31
Momskompensasjon 5
Medlemskontigent 5
Annet  2

Sekretariatet

I 2020 hadde LNUs sekretariat totalt 17 årsverk. LNU ønsker så langt det lar seg gjøre å ha ansatte i faste heltidsstillinger. Per 31.12.2020 var ingen av årsverkene i deltidsstilling, mens 0,7 av årsverkene var midlertidig ansettelse/vikariat. Sekretariatet ble ledet av generalsekretær Andreas Tangen Borud. LNU leier kontorlokale i Kolstadgata 1 på Tøyen i Oslo. 

Styringsstruktur

LNU hadde 97 medlemsorganisasjoner ved utgangen av 2020. Av disse var 80 ordinære medlemmer, 4 etableringsmedlemmer og 13 observatørmedlemmer.  

Medlemsorganisasjoner etter kategori Antall 
Student og elev 11
Livssynsbaserte  21
Kultur,friluftsliv og fritid 24
Samfunnspolitiske 41

Barne- og ungdomstinget (BUT), det årlige representantskapsmøtet til LNU, ble avholdt 23. april 2020. På grunn av koronapandemien ble møtet avholdt som et forkortet digitalt møte og sakene om vedtektsendringer, arbeidsprogram og innkomne saker ble utsatt til neste representantskapsmøte110 representanter fra 65 medlemsorganisasjoner deltok, i tillegg til LNUs tillitsvalgte og ansatte. 

Mellom representantskapsmøtene ledes LNU av styret på 12 personer valgt av og blant medlemsorganisasjonene. Styreleder og de to nestlederne utgjør arbeidsutvalget, som styret har delegert beslutningsmyndighet til i noen saker. Styret velger tildelingsutvalg for støtteordningene, arbeidsgrupper, ungdomsdelegater og andre tillitsvalgte i LNU som ikke er valgt av Barne- og ungdomstinget. 

Topp