6. Arbeidsprogram

LNUs arbeidsprogram er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen den neste toårsperioden, og vedtas av medlemsorganisasjonene på BUT.

LNUs arbeidsprogram gjelder for to år av gangen og angir hvilket arbeid LNUs styre og sekretariat skal prioritere høyest. På denne måten konkretiserer den hvordan LNUs ansatte og tillitsvalgte skal jobbe for å oppnå formålet. Dagens arbeidsprogram gjelder frem til april, og Barne- og ungdomstinget 2020 skal vedta neste program for perioden 2020-2022. Styret har laget et nytt utkast til arbeidsprogram (i saken nedenfor), som ligger til grunn for behandlingen på BUT.

Styret har tatt utgangspunkt i det gjeldende arbeidsprogrammet, og ønsker å holde fast ved den korte og overordnede formen. Samtidig er målene og prioriteringene i programmet oppdatert i tråd med endringene som har skjedd siden 2018. Styret mener forslaget gir en tydelig retning for LNU for de neste to årene, samtidig som det gir styret og sekretariatet tilstrekkelig rom til å formulere utdypende mål og tiltak for LNUs daglige arbeid.  

Forslaget var til høring hos medlemsorganisasjonene, med frist 15. februar. Frist for å komme med endringer på det endelige forslaget er ved lunsj på BUT.

6 ArbeidsprogramVedtatt på BUT

Saksansvarlig: Styret

Første avsnitt i forslaget beskriver verdien av barne- og ungdomsfrivilligheten, og utviklingstrekk som truer denne verdien.

Andre avsnitt fastslår LNUs hovedoppgave som paraplyorganisasjon: å jobbe for at organisasjonene skal kunne realisere sine formål og for å fremme deres felles interesser, i tråd med forslaget til ny formålsparagraf. Avsnittet slår også fast noen overordnede mål for hvordan barne- og ungdomsorganisasjonene skal utvikle seg frem til 2022: De skal ha flere medlemmer, være mer mangfoldige, ha bedre rammevilkår og verdien deres skal være mer synlig i samfunnet.

Tredje avsnitt slår fast at LNUs arbeid også skal bidra til barn og unges medvirkning, for barne- og ungdomsfrivillighet i andre land, og for at medlemsorganisasjonene som ønsker et internasjonalt engasjement, skal ha mulighet til det.

Deretter følger det et kapittel for hver av LNUs arbeidsområder interessepolitikk, kompetanse og forvaltning. Hvert kapittel innledes med et avsnitt som beskriver LNUs rolle på området, og hvilke fortrinn vi har i dette arbeidet. Deretter følger de viktigste prioriteringene på området for de neste to årene. 

Vedtak:

Saken utsettes til neste ordinære eller ekstraordinære representantskapsmøte.

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp