7. Budsjett

Barne- og ungdomstinget vedtar LNUs budsjett for 2021, og bestemmer med det hva LNU skal bruke penger på i året som kommer.

Styret innstiller til BUT på medlemskontingenten for 2021, honorar for tillitsvalgte i 2021, og rammebudsjettet for 2021.

Styrets forslag til medlemskontingenten for 2021, honorar for tillitsvalgte i 2021, og rammebudsjettet for 2021 følger.

7.1 Medlemskontingent for 2021Vedtatt på BUT

Saksansvarlig:

Medlemskontingenten i LNU var uendret i perioden 1997–2007. I 2008 ble kontingenten hevet, og sto deretter stille fram til i 2016, da den ble hevet ytterligere.

LNU har vært forsiktige med å foreslå økninger i kontingenten. Styret foreslår derfor ikke å gjøre endringer i kontingenten for 2021. Kontingenten for 2021 foreslås derfor videreført på dagens nivå.

Vedtak:

Kontingentsatsene for 2021 blir som følger:

 1. Kontingenten for organisasjoner med fullt medlemskap blir kr 8 000 per organisasjon, pluss et tillegg på kr 0,80 per medlem under 26 år. Den samlede kontingenten blir avrundet oppover til nærmeste hundre kroner. Øvre grense per organisasjon blir kr 20 000.
 2. Den variable delen av kontingenten blir utregnet på grunnlag av antall medlemmer under 26 år som er oppgitt til Barne- og likestillingsdepartementet i søknaden om grunnstøtte for tilskuddsåret 2020.
 3. Kontingenten for student- og elevorganisasjoner med kollektivt medlemskap blir kr 10 000 per organisasjon.
 4. Kontingenten for organisasjoner med etableringsmedlemskap blir kr 200.
 5. Kontingenten for organisasjoner med observatørstatus blir kr 7 500.
 6. Organisasjoner med færre enn 500 medlemmer betaler kr 1 000 per år, etter søknad. Dette gjelder både medlemsorganisasjoner og observatørorganisasjoner.
 7. Nye organisasjoner betaler ikke kontingent det året de blir tatt opp som medlemmer i LNU. Organisasjonene betaler kontingent ut fra statusen de har ved inngangen til 2021, selv om de får endret status samme år.

7.2 Honorering av BUTs tillitsvalgteVedtatt på BUT

Saksansvarlig:

For å følge prinsippene i Frivillighet Norges «Anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner» legges det opp til at Barne- og ungdomstinget i sammenheng med budsjettet skal vedta honorarene til arbeidsutvalget i LNU.

”Når organisasjonens økonomi tillater det, bør styremedlemmene få dekket nødvendige utgifter til reise, overnatting, kost og evt. andre utgifter som knytter seg direkte til utførelse av styrevervet. Organisasjonens årsmøte eller tilsvarende organ bør vedta retningslinjer for dette. Styrearbeid i frivillige organisasjoner skal først og fremst skje på frivillig basis. Dersom en organisasjon betaler styrehonorar må det ha et svært nøkternt omfang og stå i forhold til organisasjonens økonomi. Størrelsen på styrehonoraret og premissene for utbetaling skal vedtas av årsmøtet eller tilsvarende organ.”

– Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner, punkt 1.8

LNU har de siste ti årene hatt leder på fulltid, samt gitt mindre honorarer til nestleder(e) og medlemmene i arbeidsutvalget. Forslaget fra styret er å videreføre dagens ordning med frikjøpt leder og mindre honorarer til de to nestlederne. Forslaget inneærer å holde honoraret til styreleder på dagens nivå, lønnstrinn 45 i statens A-lønnstabell. Honorarsatsene vil gjelde for det styret som blir valgt på representantskapsmøtet i 2021.

Vedtak:

For styreperioden 2021-2022 fastsettes honoraret for styreleder i LNU til lønnstrinn 45 i statens A-lønnstabell. For nestlederne fastsettes honoraret til 35.000 kroner hver.

7.3 Rammebudsjett for 2021Vedtatt på BUT

Saksansvarlig:

Styret sitt forslag til rammebudsjett for 2021 ligger vedlagt. Styret har innstilt til BUT på et rammebudsjett som viser forventede utgifter fordelt på de ulike fagområdene, og hvordan disse er planlagt finansiert gjennom LNU sine generelle inntekter. Rammebudsjettet for 2021 tar utgangspunkt i styrets budsjett for 2020, vedtatt på styremøtet i desember 2019.

Budsjettet omfatter ikke tilskudd som fordeles til organisasjonene gjennom de ulike prosjektstøtteordningene.  Det er i det vedlagte forslaget budsjettert med et negativt årsresultat på 390 000 kroner:

Generelle inntekter  10 248 000
Utgifter fordelt på fagområder -10 688 000
Driftsresultat    -440 000
Netto finansposter         50 000
Årsresultat   -390 000

 

Vedtak:

Rammebudsjettetet for 2021 vedtas.

Kontaktpersoner

 • Stian Taraldset

  Assisterende generalsekretær

  23 31 05 84
  stian@lnu.no

Topp