9. Innkomne saker

Det har kommet inn en sak til Barne- og ungdomstinget innen fristen.

9.1 Praksis for revidering av retningslinjer i støtteordningeneVedtatt på BUT

Saksansvarlig: Styret

Bakgrunn

Aktivitetsklubben har meldt opp en sak til Barne- og ungdomstinget om hvordan LNU endrer retningslinjene til støtteordningene våre.

Bakgrunnen for forslaget er at de opplever at retningslinjene endres for ofte, at endringene kommer «ferdig vedtatt» uten at organisasjonene blir godt nok involvert i forkant, og at nye bestemmelser i retningslinjene overlater for stort tolkningsrom til LNU.

Helt konkret ønsker Aktivitetsklubben følgende:  

«Ved endringer av retningslinjer for tilskuddsordninger, skal LNU sette ned et utvalg/gruppe som representerer mangfoldet av medlemsorganisasjonene. Utvalget skal i møte med representanter fra LNU, drøfte forslag til retningslinjer, og vurdere konsekvensene for medlemsorganisasjonene. Forslag til endring av retningslinjer skal sendes ut på høring til medlemsorganisasjonene, hvor utvalgets synspunkter kommer fram.» 

Et viktig hensyn for Aktivitetsklubben er at organisasjoner med ulike formål og medlemsgrupper skal kunne drøfte retningslinjene sammen, slik at ulike synspunkter kommer fram.   

Styrets vurdering

Retningslinjene for hver av LNUs støtteordninger vedtas hvert år av styret i LNU, normalt i månedene oktober-desember. Retningslinjene bygger på forvaltningsmanualen, som også vedtas av styret. Sammensetningen av styret skal speile mangfoldet i LNUs medlemsorganisasjoner (blant annet representasjon fra hver av de fire organisasjonsgruppene), slik at mange ulike synspunkter på hvordan retningslinjene vil virke kommer frem i styremøtet.   

Det er likevel riktig endringer i retningslinjene kan oppleves brå eller overraskende for mottakerne i støtteordningen. Det kan særlig gjelde i Frifond organisasjon, som er en stor og viktig inntektskilde for mange barne- og ungdomsorganisasjoner. Involvering før nye retningslinjer vedtas kan gi regelverket større legitimitet blant mottakerne, løfte flere argumenter og gjøre at styret og sekretariatet får øye på nye behov.   

Videre er det slik at LNU krever høringsrunder med god tid til å svare når myndighetene gjør endringer i sine støtteordninger. En viktig forskjell LNUs støtteordninger er at statlige tilskudd være forskriftsfestet, men vi bør legge til rette for god involvering også i våre egne ordninger, særlig når det skjer endringer som er av store betydning for organisasjonene.  

LNU har lang praksis for å holde armlengdes avstand mellom organisasjonsdemokratiet og forvaltningen. Derfor vedtas retningslinjene av styret, mens alle løpende vedtak i forvaltningen fattes av sekretariatet. En annen side ved denne praksisen er at LNU ikke forskjellsbehandler medlemsorganisasjoner og andre søkere i våre støtteordninger. Dersom vi skal involvere medlemsorganisasjonene mer når vi lager retningslinjer, må andre søkere og mottakere også bli involvert på lik linje. 

For å høste erfaringer med nye former for involvering i forkant av endring av retningslinjer i støtteordningene, har styret vedtatt å pilotere at endringer i Frifond organisasjon høsten 2020 skal sendes på høring til organisasjonene og at det skal arrangeres et høringsmøte for alle interesserte. Ordningen vil bli evaluert, og styret tar sikte på å orientere Barne- og ungdomstinget 2021 om resultatene av dette arbeidet.

Styret har innstilt på at saken utsettes. Dersom representantskapsmøtet likevel ønsker å behandle saken, har styret følgende innstilling: 

Barne- og ungdomstinget ber styret iverksette tiltak for å sikre bedre forankring blant mottakerne når LNU gjør endringer retningslinjene i Frifond organisasjon høsten 2020, og å rapportere på dette arbeidet til neste representantskapsmøte.

Vedtak:

Saken utsettes til neste ordinære eller ekstraordinære representantskapsmøte.

Topp