4. Medlemskap

LNU har 98 medlemsorganisasjoner. Nye organisasjoner kan søke om å bli medlem 60 dager før BUT, og søknadene behandles på årsmøtet.

Les mer om hvordan en organisasjon kan søke medlemskap i LNU.

En oppdatert liste over LNUs medlemsorganisasjoner finner du her.

Fristen for å søke om medlemskap i LNU var i tråd med vedtektene fastsatt til 20 februar 2020. Søknadene som har kommet inn har blitt vurdert etter vedtektenes §§ 3-11.

4.1 YATA NorgeVedtatt på BUT

Saksansvarlig:

YATA Norge søker om etableringsmedlemskap i LNU.

Om organisasjonen

YATA står for Youth Atlantic Treaty Association Norway, og er en ungdomsorganisasjon organisert under Den Norske Atlanterhavskomité og YATA International. YATA Norge er en politisk uavhengig og demokratisk selvstendig nettverksorganisasjon for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. YATA jobber for å gi Norges unge og fremtidige ledere innen utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk et godt grunnlag for å ta reflekterte beslutninger. Kunnskap og diskusjon er hovedmålet for all aktivitet og arbeid i organisasjonen.

YATA har aktive lokallag i Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Hovedstyret lokalisert i Oslo er det overordnede og samordnende organ for alle lokallagene. Primærmålgruppe er ungdom i alderen 18 til 32 år. YATA sine lokallag arrangerer faglige og sosiale arrangementer gjennom hele året. Dette inkluderer utflukter, seminarer, foredrag og andre møter for unge som interesserer seg for utenriks- og sikkerhetspolitikk. De siste årene har medlemmer besøkt flere ambassader, blitt med på utflukt til militære leirer og øvelser, utfordret hjernecellene sine på YATA-quiz, deltatt på seminarer om alt fra Arktis til Afghanistan, og reist til konferanser og studieturer i utlandet, inkludert Belgia, Danmark, Jordan og Storbritannia. YATA Norge har hatt rundt 1800 unge tilknyttet organisasjonen gjennom aktiviteter og nyhetsbrev de siste årene. Etter å ha startet med betalt medlemskap i august 2019 har de nå 264 betalende medlemmer.

Dersom YATA innvilges etableringsmedlemskap i LNU, ønsker organisasjonen plass i gruppa Samfunnspolitiske.

Vurdering av organisasjonen etter §§4-5 i LNU sine vedtekter

§4a
I vedtektene for YATA Norge § 5 står det at alle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter. Det er ingen aldersbegrensning nedad for medlemskap eller stemme-, tale- og forslagsrett for medlemmer. Alle medlemmer har stemmerett på organisasjonens landsmøte.

§4b
Organisasjonen har i alt 269 medlemmer (1. Nov 2019) hvorav 240 er under 30 år.

§4c
Organisasjonen har 5 aktive lokallag. Eksempler på aktiviteter er

 • De senere år har ambassadebesøk blitt en svært populær aktivitet som det er kommet mange påmeldinger til.
 • Besøk til norske etater som Stortinget, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og lignende, er institusjoner som er blitt besøkt flere ganger.
 • Utenrikspolitisk pils har ved flere anledninger blitt arrangert på et utested i Oslo sentrum, ofte på Peoples ved Arbeidersamfunnets plass.
 • Foredrag med politiker, forsker eller annen beslutningstaker på dagtid ved lokalt studiested, er en aktivitet samtlige lokallag gjennomfører flere ganger årlig.
 • Styremøter.
 • Studietur er noe YATA Trondheim er i utviklingsfasen på pr dags dato. Det har frem til nå bare vært YATA Norge som har arrangert studieturer utenlands, men det er ingenting i veien for at også lokallag kan gjøre dette.

§4d
Sentralledelsen heter i YATA Norge landsstyret og består av seks direktevalgte representanter fra årsmøte og lederne i lokallagene. Alle landsstyrets medlemmer velges for ett år av gangen. De lokale styrelederne velges på lokallagets årsmøtet og velges for et år av gangen.

YATA Norge samarbeider med Den Norske Atlanderhavskomité (DNAK). DNAK har en egen kontaktpersonordning for YATA Norge som har møte- og talerett i YATA Norges landsstyremøter.  

§4e
YATA er organisert under Den Norske Atlanterhavskomité (DNAK) og er med i det internasjonale nettverket YATA International. De er fullt ut selvstendige demokratisk og økonomisk. DNAK har imidlertid møte og talerett på organisasjonens landstyremøter.

§5a
YATA har 240 medlemmer under 30 år

§5b
YATA Norge ble stiftet ifølge egen søknad i 01.01 .2001. Ifølge Brønnøysund er stiftelsesdato 31.12.1999 og registrert i enhetsregisteret 09.07.2007

§5c
Organisasjonen har 5 aktive lokallag i hhv Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø og Trondheim (reg i brreg).

Vurdering av organisasjonen etter §4 i LNU sine vedtekter

YATA oppfyller vilkårene for medlemskap i LNU etter §4 a, b, c, d og e .

Organisasjonen har fulle demokratiske rettigheter for alle medlemmer uansett alder. Organisasjonens arbeid foregår primært gjennom aktiviteter i lokallagene og sentralleddet i Oslo. Organisasjonens ledelse er YATA Norge sitt Landsstyret, som består av de 5 styrelederne fra alle lokallagene samt 6 direktevalgte representanter fra årsmøte. YATA er å regne som organisatorisk uavhengig og er etter LNUs vedtekter en demokratisk og selvstendig organisasjon.

Vurdering av organisasjonen etter §5 i LNU sine vedtekter

YATA oppfyller vilkårene for medlemskap ifølge vedtektenes § 5 b og c, men ikke vilkårene for medlemskap etter § 5 a.

Organisasjonen har lokallag i 5 fylker og ble stiftet i 2001 (1999 i brreg). YATA Norge oppfyller kravene til utbredelse og virksomhetstid i LNUs vedtekter. YATA har færre 300 medlemmer, 269 per 1. November 2019 hvorav 240 er under 30 år, og oppfyller dermed ikke kravet til størrelse ifølge §5 a.

Vurdering

YATA Norge har hatt virksomhet i 19 år og er basert på lokal aktivitet gjennom lokallag over hele landet. Organisasjonen engasjerer unge i utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk gjennom ulike aktiviteter som besøk til ambassader og sentrale departementer, foredrag med sentrale politikere og beslutningstakere, studieturer i inn- og utland, samt sosiale sammenkomster.

Gjennomgang av organisasjonens vedtekter, økonomi, oppbygging og aktiviteter viser at YATA Norge i dag tilfredsstiller alle krav til medlemskap ifølge § 4 og § 5 b og c, men ikke § 5a. Organisasjonen oppfyller alle krav for å bli tatt opp som etableringsmedlem.

YATA Norge oppfyller kravene etter vedtektenes § 4, § 5 b og c, § 7 for å bli etableringsmedlem av LNU.

Vedtak:

YATA Norge innvilges etableringsmedlemskap og blir plassert i gruppen Samfunnspolitiske.

4.2 Organisasjonen for norske fagskolestudenterVedtatt på BUT

Saksansvarlig:

Organisasjonen for norske fagskolestudenter søker om medlemskap i LNU.

Om organisasjonen

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge. ONF skal ivareta og fremme fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor beslutningstakere, myndigheter og samfunnet for øvrig. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og fremmer fagskolestudenters saker gjennom politisk påvirkning og informasjonsarbeid.

ONF har i dag 33 fagskoler som medlemslag og til sammen 12 300 studenter som medlemmer, og er det øverste organet for studentdemokratiet for fagskolene. De fleste medlemmene i ONF er innmeldt gjennom kollektive medlemskap per skole, men det er også mulig å melde seg inn som enkeltmedlem om skolen ikke er medlem i organisasjonen. De har også to andre typer medlemskap som er for tidligere fagskolestudenter og for andre som ønsker å støtte fagskolestudentenes arbeid. Tillitsvalgte i sentrale verv i organisasjonen er som hovedregel tidligere studenter som er ferdig med sin utdanning. Aktiviteter i medlemslag og i hovedstyret er fokusert på interessepolitisk arbeid, fagskolestudenters rettigheter og muligheter for medvirkning skoledemokratiet.

Dersom Organisasjon for Norske Fagskolestudenter blir innvilget medlemskap, ønsker de plass i gruppa Student og elev.

Vurdering av organisasjonen i forhold til §§4-5 i LNU sine vedtekter

§4a
ONF er i hovedsak basert på kollektivt medlemskap. Ifølge vedtektene har alle medlemmer stemmerett som medlem i sine skoledemokratier og er valgbare til tillitsverv i sitt medlemslag. Enkeltpersoner som ikke ønsker medlemskap kan reservere seg mot medlemstilbudene de får som elev ved den enkelte medlemsskole. Enkeltpersoner som går på skoler som ikke er medlem kan melde seg inn som enkeltperson.

Hvert medlemslag og hovedstyret kan velge en delegat til landsmøte som har tale-, forslags- og stemmerett. Denne velges av studentorganet på den enkelte medlemsskole (-lag). Det er ingen aldersbegrensning nedad for medlemskap eller stemme-, tale- og forslagsrett for medlemmer.

§4b
ONF organiserer 12300 fagskolestudenter av totalt rundt 18.000 pr. høst 2019. Med tanke på ONFs kollektive medlemskap har organisasjonen ikke register på hvert enkelt medlem, og dermed ikke oversikt over alderen på medlemmer. Det er derfor vanskelig å si noe om hvor stor andel av medlemmer som er under 30 år. Basert på Diku sin Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning viser Figur 5.5 Fagskolestudenter etter kjønn og alder 2018 at 55% av alle fagskolestudentene i Norge er mellom 18 – 29 år.

ONF antar at anslagsvis 60% fagskolestudenten ONF organiserer er under 30 år. Men prosentandelen av antall studenter under 30 år vil variere fra år til år. Organisasjonen er ut ifra forskning og erfaring med egne medlemmer rimelig sikket på at de til enhver tid vil ha en medlemsmasse hvor mer enn halvparten er under 30 år.

ONF har 12 300 medlemmer og estimerer at de per 2019 har 7380 medlemmer under 30 år.

§4c
Organisasjonen har i alt 33 aktive medlemslag fordelt på ulike fagskoler rundt om i landet.

Eksempler på aktivitet i lokallagene er:

 • Lokalt påvirkningsarbeid for å bedre studentvelferden på fagskolen
 • Deltagelse på ONFs seminarer på den enkelte Fagskole
 • Deltagelse i fagskolens styre, samt andre forum hvor studentene kan være med å påvirke
 • Lokalt studentdemokrati
 • Informasjon til studentene om tillitsvalgtrollen og muligheten til å påvirke
 • Følge opp saker fra de tillitsvalgte lokalt og nasjonalt

§4d
Landsmøte velger tillitsvalgte til organisasjonens sentrale ledelse ved Hovedstyret og Landsstyret. Kontrollkomité og valgkomité velges også på landsmøte. Studenter ved medlemslag, enkeltmedlemmer og støttemedlemmer i kategori a (dvs. tidligere fagskolestudenter) kan stille til valg i organisasjonen. Et medlem kan ikke inneha flere sentrale verv i organisasjonen samtidig. Valg foretas ved skriftlig votering og absolutt flertall.

Landsstyret er organisasjonens øverste politiske og organisatoriske organ når landsmøtet ikke er samlet, og består av 6 (seks) ordinære landsstyremedlemmer og hovedstyrets 5 (fem) medlemmer, totalt 11 (elleve) personer. Hovedstyrets leder er også leder av landsstyret.

Hovedstyret er organisasjonens utøvende og økonomiske organ. Hovedstyret består av leder, nestleder og 3 (tre) ordinære styremedlemmer, totalt 5 (fem) medlemmer. Hovedstyret skal lede organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtektene, og vedtak fattet av landsmøtet, landsstyret og hovedstyret.

Valgkomiteen skal innstille på kandidater til verv, unntatt kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen består av 3 (tre) medlemmer og velger sin egen leder.

Kontrollkomiteen er organisasjonens kontrollorgan, og består av 3 (tre) medlemmer. Kontrollkomiteen velger selv sin egen leder.

§4e
ONF er økonomisk, politisk og organisatorisk selvstendig og er ikke tilknyttet en hovedorganisasjon og har ikke et nært samarbeid med andre organisasjoner.

§5a
ONF har 12 300 medlemmer. Rundt 60% av medlemmerne, ca 7380 personer, er under 30 år. Medlemmene er i hovedsak som del av kollektive innmeldinger av medlemslag. Organisasjonen har i dag ca 100 individuelle medlemmer.

§5b
ONF er registrert stiftet 27 april 2012 og ble registrert i enhetsregisteret 10 september 2012.

§5c
Organisasjonen har 33 aktive medlemslag spredt over 8-9 fylker.

§6a
ONF er en medlemsorganisasjon for fagskolestudenter og omfatter ungdom under formell utdanning. Tillitsvalgte er i stor grad tidligere studenter, og innmeldt som enkeltmedlemmer. I alt regnes det at ca 12 200 studenter er under formell utdanning og innmeldt gjennom kollektivt medlemskap i sine medlemslag. Ca 60% av total medlemsmasse estimeres å være under 30 år.

Vurdering av organisasjonen etter §4 i LNU sine vedtekter

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter oppfyller vilkårene for medlemskap i LNU etter § 4.

Organisasjonen har fulle demokratiske rettigheter for alle medlemmer og ingen aldersbegrensning for verv og medbestemmelse. Organisasjonens arbeid foregår primært gjennom aktiviteter i medlemslagene og Hovedstyret i Oslo. Organisasjonens ledelse er Hovedstyret som består av 5 medlemmer som er direkte valgt av Landsmøte og Landsstyret, som består av de 5 medlemmene fra Hovedstyret samt 6 direktevalgte representanter fra Landsmøte. ONF er å regne som organisatorisk, politisk og økonomisk uavhengig og er etter LNUs vedtekter en demokratisk og selvstendig organisasjon.

Vurdering av organisasjonen etter §5 i LNU sine vedtekter

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter oppfyller vilkårene for medlemskap i LNU etter § 5b og c, men ikke etter § 5a.

ONF har lokallag i 9 fylker og ble stiftet i september 2012 (April 2012 i brreg). Organisasjonen har 12 300 medlemmer, hvorav 7380 er estimert til å være under 30 år. ONF oppfyller kravene til størrelse, utbredelse og virksomhetstid i LNUs vedtekter. Imidlertid tilfredsstiller organisasjonen ikke kravet til 300 individuelle medlemmer, da ONFs medlemmer meldes inn kollektivt gjennom medlemslag fra hver skole. De har i dag opp mot 100 individuelle medlemmer og ca. 12 200 innmeldt gjennom kollektivt medlemskap.

Vurdering

ONF har hatt virksomhet i 7 år og er basert på lokal aktivitet gjennom medlemslag i 9 av landets 11 fylker. Organisasjonen jobber for å fremme fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår nasjonalt overfor beslutningstakere, myndigheter og samfunnet, og engasjerer sine medlemmer gjennom lokalt skoledemokrati, lokal representasjon, informasjonsarbeid og kunnskapsarbeid.

Gjennomgang av organisasjonens vedtekter, økonomi, oppbygging og aktiviteter viser at ONF i dag tilfredsstiller alle krav til demokrati, selvstendig drift, lokal aktivitet, uavhengighet, størrelse og utbredelse. De tilfredsstiller ikke kravet til 300 individuelle medlemmer under 30 år, men oppfyller derimot unntaksbestemmelsen i § 6a om at organisasjoner som omfatter ungdom under formell utdanning kan gis fullt medlemskap selv om de ikke tilfredsstiller kravene til individuelt medlemskap etter § 5a.

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter oppfyller kravene etter vedtektenes §4, §5 b og c, samt §6 a for å bli medlem av LNU.

Vedtak:

Organisasjonen for norske fagskolestudenter innvilges medlemskap og blir plassert i gruppen Student og elev.

4.3 Seksualpolitisk nettverk for ungdomVedtatt på BUT

Saksansvarlig:

Seksualpolitisk nettverk for ungdom søker om etableringsmedlemskap i LNU.

Om organisasjonen

Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU) er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for å fremme de seksuelle og reproduktive rettighetene (SRHR) til ungdom – både nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen engasjerer sine medlemmer på en rekke temaer, deriblant abort, prevensjon, seksualitetsundervisning, likestilling og rettigheter for lhbti-personer. Kjernen i arbeidet er at ethvert individ skal ha råderett over sin egen kropp og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet.

SNU er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon, og åpen for alle under 30 år. Organisasjonen er medlem av en rekke paraplyorganisasjoner og nettverk, deriblant UngOrg og Youth Sexual Awareness for Europe (YSAFE). SNU er ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk. Organisasjonen har 3 lokallag og 220 medlemmer.

Dersom SNU blir innvilget etableringsmedlemskap, ønsker de plass i gruppa Samfunnspolitiske.

Vurdering av organisasjonen etter §§4-5 i LNU sine vedtekter

§4a
Ifølge organisasjonens vedtekter § 3.1 ”Fullverdig medlemskap forutsetter at vedkommende har betalt årskontingenten og støtter formålet til organisasjonen. Det er mulig å ha et fullverdig medlemskap fra en har fylt 13 år til en fyller 30 år.”

Det er mulig å være støttemedlem etter fylt 30 år. Det er også mulig for organisasjoner som ønsker det å melde seg inn med et organisasjonsmedlemskap. Dette gir organisasjonen mulighet til å oppnevne to representanter med tale-, forslags- og stemmerett til generalforsamlingen.

§4b
180 av 220 i SNU medlemmer er under 30 år.

§4c
SNU har 3 lokallag. Eksempler på aktivitet er debatter, innspillsmøter på policydokumenter, Festivalen Get your Sh!t it together: aktivismefestival, roundtable diskusjoner, Feministisk forum, arrangementet Cookies and Condoms.

§4d
Sentralledelsen i SNU er sentralstyret. Dette velges på generalforsamlingen hvert år. Alle som er medlemmer i organisasjonen har stemmerett ved generalforsamlingen. Sentralstyret er organisasjonens høyeste demokratiske organ mellom to generalforsamlinger. Organisasjonens aktivitet initieres fra sentralstyret.

§4e
SNU samarbeider tett med Sex og Politikk som er SNU sine moderorganisasjon. Partene plikter å informere hverandre jevnlig om sine planer og aktiviteter og har som mål å inkludere hverandre i viktige organisatoriske og politiske prosesser etter behov, men fungerer som selvstendige organisasjoner uten direkte innflytelse på hverandres arbeid eller ledelse. SNUs organisatoriske deltakelse i SoP er formalisert gjennom at SNU har en representant i SoPs styre. Den overordnede samarbeidsdialogen foregår på jevnlige møter, hvor minst to representanter fra hver organisasjon er tilstede. På disse møtene oppdaterer man hverandre om sine planer, evaluerer eventuelle samarbeidsmål og diskuterer saker som er relevant for arbeidet.

SNU er ifølge sine vedtekter politisk og organisatorisk uavhengig, og SoP har ingen demokratiske rettigheter i SNU.

§5a
Organisasjonen har ca 220 medlemmer hvorav 180 er under 30 år.

§5b
SNU er stiftet 21. januar 2015.

§5c
Organisasjonen har et nasjonalt formål og virke innen interessepolitikk for seksuelle og reproduktive rettigheter. De har faste aktiviteter i Oslo, Hordaland og Agder. De har også utstrakt foredragsvirksomhet i hele landet.

Vurdering av organisasjonen etter §4 i LNU sine vedtekter

Alle medlemmer i SNU har like muligheter for medvirkning og innflytelse. Organisasjonen har 220 medlemmer og 180 av medlemmene er under 30 år. Aktivitet er fokusert i Oslo, Hordaland og Agder, og organisasjonen består av et sentralledd, lokallag og ordinære medlemmer. Generalforsamlingen, som er organisasjonens øverste demokratiske organ, avholdes hvert år og velger sentral ledelse. Organisasjonen er økonomisk, politisk og organisatorisk uavhengig, og har i sitt formål å fremme de seksuelle og reproduktive rettighetene (SRHR) til ungdom – både nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen samarbeider tett med sin moderorganisasjon Sex og Politikk, både i styre og administrativt. SNU er likevel å regne som en selvstendig organisasjon med like demokratiske rettigheter for alle medlemmer.

SNU oppfyller vilkårene for fullt medlemskap i LNU etter §4 a, b, c, d og e.

Vurdering av organisasjonen etter §5 i LNU sine vedtekter

SNU oppfyller vilkårene for medlemskap ifølge vedtektenes § 5 b og c, men ikke vilkårene for fullt medlemskap etter § 5 a.

SNU har 220 enkeltmedlemmer hvorav 180 er under 30 år. Organisasjonen har 3 lokallag, og ble stiftet i 2015. SNU oppfyller ikke kravene til størrelse i LNUs vedtekter, men tilfredsstiller kravet om utbredelse og antall år med aktivitet.

Vurdering

SNU er en ung organisasjon og har hatt virksomhet i 3 år. Deres arbeid er basert på lokal aktivitet i 3 fylker og politisk påvirkningsarbeid med et nasjonalt siktemål. De engasjerer 220 unge fra 13 til 30 år i alt fra aktivismefestivaler og kampanjer, til paneldebatter og temasamlinger med seksuelle og reproduktive rettigheter som hovedtema. Organisasjonen oppfyller ikke LNUs krav til medlemskap når det gjelder størrelse.

SNU oppfyller kravene etter § 4 og § 5 b og c, men ikke kravet etter vedtektenes §5 a for å bli medlem av LNU. De oppfyller imidlertid kravene til etableringsmedlemskap i LNU ifølge § 7.

Vedtak:

Seksualpolitisk nettverk for ungdom innvilges etableringsmedlemskap og blir plassert i gruppen Samfunnspolitiske.

Topp