3. Regnskap

LNUs regnskap for 2019 inneholder faktiske inntekter og utgifter i året som har gått. I regnskapet kan du med andre ord se hva LNU har brukt penger på, i forhold til hvor mye som var budsjettert.

3 Regnskap 2019Vedtatt på BUT

Saksansvarlig: Assisterende generalsekretær

Vedlagt ligger LNUs resultat- og balanseregnskap for 2019, etter prosjektkonto. Denne inneholder følgende arkfaner:

 1. Årsregnskap 2019: Oversikt over LNUs generelle inntekter og samlede utgifter på de overordnede aktivitetsområdene i 2019, samt årsresultat og forslag til disponering av dette. Nederst er en oversikt over midler vi har mottatt fra bevilgende myndigheter i 2019 til utdeling gjennom støtteordningene.
 2. Prosjektkontoer: Spesifiserte regnskapstall for hvert enkelt prosjekt som ligger under de overordnede aktivitetsområdene.
 3. Lønns- og adm.bidrag: Oversikt over lønns- og administrasjonsbidrag fra eksternt finansierte prosjekter og støtteordninger.
 4. Balanse pr. 31.12.2019: Oversikt over LNUs økonomiske situasjon. Viser LNUs eiendeler og hvordan disse er finansiert av egenkapital og gjeld.
 5. Rammebudsjett 2019: Vedtatt av Barne- og ungdomstinget 2018.

Vedlagt ligger også LNUs resultat- og balanseregnskap for 2019 etter artskonto og med noter, signert revisjonsberetning fra LNUs revisor BDO og kontrollkomiteens rapport.

Resultatregnskapet viser positivt årsresultat på 709 203 kr.

Regnskapet er oppstilt på bakgrunn av rapporter fra LNUs regnskapsfører Amesto AccountHouse.

Avvik mellom budsjett og regnskap

Her følger kommentarer til vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap.

Generelle inntekter

Om lag 75 000 kr høyere enn ventet, i hovedsak på grunn av mer bevilget i momskompensasjon enn budsjettert.

Avd. 10 – Styringsstrukturen

Positivt avvik på om lag 85 000 kr. Størsteparten av avviket er knyttet til LNUs 40-årsjubileum i 2020, som det ble satt av 50 000 kr til i 2019. Ettersom det ikke begynte å løpe noen kostnader til dette i 2019 går overskuddet inn i årsresultatet. Det vil bli foreslått revidert inn i budsjett 2020 i stedet.

Avd. 20 – Kompetanse

Lønnskostnadene tilknyttet LNUs kompetansearbeid ble 85 000 kr høyere enn budsjettert. Det veies opp av positive avvik på Organisasjonsskolen, Nettverk og Utredninger og kompetansemateriell, slik at samlet negativt avvik på budsjettavdelingen er –30 000 kr.

Avd. 40 – Interessepolitikk

Mindre avvik på Valgkampanje, Internasjonal representasjon og nettverksarbeid og Nord/Sør-kampanje, men disse veier hverandre delvis opp slik at samlet negativt avvik på budsjettavdelingen er –19 000 kr.

Avd. 60 – Forvaltning

Positivt avvik på om lag 471 000 kr. Størsteparten av dette er knyttet til LNUs investering i ny søknadsportal for støtteordningene. Investeringskostnaden begynte å løpe sent i 2019, noe som resulterte i ubrukte midler på 420 000 kr. I disponeringen av årsresultatet vedtok styret å avsette overskuddet som øremerkede midler i egenkapitalen for å dekke kommende investeringskostnader.

Avd. 70 – Administrasjon

Positivt avvik på om lag 230 000 kr. Det skyldes i hovedsak 133 000 kr mer i administrasjonsbidrag fra eksternt finansierte prosjekter og støtteordninger enn budsjettert, i tillegg til underforbruk på budsjettposter som Personalmøter, Informasjonsarbeid og Programvare. Sistnevnte henger sammen med at kostnadene til nytt IT- og medlemssystem begynte å løpe sent på året og derfor delvis er forskjøvet til 2020.

Resultatet

Styret budsjetterte med et negativt årsresultat på -101 471 kr. Årsregnskapet viser et overskudd på 709 203 kr. Resultatet gir et positivt avvik på 810 674 kr i forhold til det som ble lagt til grunn i revidert budsjett.

420 000 kr av overskuddet er direkte knyttet til investeringen i ny søknadsportal, hvor kostnadene begynte å løpe sent i 2019 og derfor er forskjøvet til 2020. Det samme gjelder 29 000 kr til nytt IT- og medlemssystem. 50 000 kr av overskuddet er knyttet til jubileumsmarkering i 2020, hvor det ble satt av midler i 2019, men hvor det ikke løp noen kostnader og det derfor foreslås å oppjustere posten i revidert budsjett 2020 i stedet.

Hvis man ser bort fra disse ekstraordinære kostnadene viser de mer generelle sidene av regnskapet et positivt avvik på 312 000 kr i forhold til budsjett. Dette henger sammen med underforbruk på poster og høyere inntekter og bidrag enn budsjettert, som forklart over og i selve regnskapet.

Styret vedtok i styremøtet 18.3.2020 hvordan årsresultatet blir disponeret. LNU har to fond som overskuddet kan fordeles mellom, i tillegg til den frie egenkapitalen og en ny egenkapitalplassering med formål å dekke kommende års investeringskostnader til ny søknadsportal. Følgende vedtak ble gjort:

Reservefondet + 398 501 kr
Kontorfondet – 109 298 kr
Avsetning søknadsportal + 420 000 kr
Sum økning egenkapital + 709 203 kr

Reduksjon av kontorfondet tilsvarer avskrivningskostnader i 2019 tilknyttet ombyggingskostnader av kontorlokalene i 2015/2016. Avsetning til søknadsportal tilsvarer overskuddet tilknyttet dette i 2019.

Vedtak:

Regnskapet for 2019 blir godkjent.

Kontaktpersoner

 • Stian Taraldset

  Assisterende generalsekretær

  23 31 05 84
  stian@lnu.no

Topp