10. Valg

Alle verv i LNU er på valg hvert – eller hvert andre – år. I år skal det blant annet velges ny styreleder.

§ 24 i LNUs vedtekter sier følgende om valget på representantskapsmøtet:

Kun kandidater som er nominert av medlemsorganisasjonene eller foreslått av valgkomiteen er valgbare. Kandidater må nomineres minst 60 dager før representantskapsmøtet. Medlemsorganisasjonene skal informeres om tidsfristen minst 30 dager på forhånd.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteens oppgave har vært å innstille på valg av leder, to nestledere, tre styremedlemmer, to varamedlemmer til styret, ett medlem til kontrollkomiteen, og ett medlem til LNUs klageutvalg. Valgkomiteen har også innstilt på leder av klageutvalget.

Valgkomiteen mottok 14 nominasjoner til styret. 5 av disse ble ikke innstilt. 

Valgkomiteen har lagt til grunn at alle de fire grupperingene av medlemsorganisasjoner i LNU skal være proporsjonalt representert i styret. De fire organisasjonsgrupperingene er i dag som følger (sortert fra størst til minst):

 • Samfunnspolitiske
 • Kultur, fritid og friluft
 • Livssynsbaserte
 • Student og elev

Samtidig som valgkomiteen ønsker å ivareta en bredde i representasjon, ønsker vi også en bredde i styrets profil, da med særskilt vekt på økonomisk kompetanse, kontinuitet og tid til styrearbeidet. Slik tilføres styret en bred kompetansebase og nye ressurser som styrearbeidet i LNU kan bygges på.

Valgkomiteen er trygge på at vår innstilling kommer til å forvalte LNU på en god måte i årene som kommer. Innstillingen er enstemmig.

I arbeidet med innstillingen på klageutvalg har Benjamin Myrstad vært inhabil, og han har ikke deltatt i denne prosessen.

Nominasjoner fra organisasjonene

Medlemsorganisasjonene ble gjort kjent med muligheten til å nominere kandidater til de ledige vervene i brev fra valgkomiteen datert 10. januar 2020, samt da innkallingen til representantskapsmøtet ble sendt ut 16. januar 2020. Valgkomiteen ringte i tillegg til organisasjonene i ukene før nominasjonsfristen gikk ut for å minne om muligheten til å nominere. Nominasjonsfristen ble i tråd med vedtektenes § 24 satt til 23. februar 2020.

Valgkomiteen har jobbet for å få nominasjoner fra et bredt spekter av medlems- og etableringsorganisasjoner. Alle de nominerte kandidatene til styreverv er intervjuet av valgkomiteen. I tillegg har organisasjonene blitt forespurt om å sende en kort presentasjon av seg selv og CV. En presentasjon av de nominerte kandidatene ligger vedlagt innstillingen.

Valgkomiteens medlemmer

 • Benjamin Skiaker Myrstad, LNU-styret
 • Tora Voll Dombu, Norges Bygdeungdomslag (kultur, fritid og friluft)
 • Kristian Sveinall Øgaard, Acta – barn og unge i Normisjon (livssynsbaserte)
 • David Haddeland, Ny generasjon (livssynsbaserte)
 • Hilde Horpen, Norges Musikkkorps Forbund (kultur, fritid og friluft)
 • Emil Røys Reite, Elevorganisasjonen (student og elev)
 • Lea Mariero, PRESS (samfunnspolitiske)

Valgkomiteen konstituerte seg selv med Benjamin Myrstad som leder. Assisterende generalsekretær i LNU har fungert som komiteens sekretær. Under følger innstillingen.

10.1 Valg av styrelederVedtatt på BUT

Saksansvarlig: Valgkomiteen

Ledervervet er på valg.

Vedtak:

Som leder med toårig valgperiode er følgende valgt:

 • Leder (ny, 2 år): Isa Maline A. Isene, Grønn Ungdom

Isa Maline A. Isene (Grønn Ungdom), leder (2 år)
Isa har sittet to år i styret til LNU, ett som nestleder og ett som varamedlem. Isa var frem til 2017 generalsekretær i Grønn Ungdom, og har lang erfaring med organisasjonsutvikling i både Grønn Ungdom og Miljøpartiet de grønne. Isa har et ønske om å spisse LNU som organisasjon slik at arbeidet vårt i større grad enn tidligere dekker medlemmenes behov.

10.2 Valg av nestlederVedtatt på BUT

Saksansvarlig: Valgkomiteen

To av to nestlederverv er på valg.

  Vedtak:

  Som nestledere er følgende valgt:

  • Nestleder (gjenvalg, 1 år): Hanne Løge, CISV
  • Nestleder (ny, 2 år): Margrete Bjørge Katanasho, PRESS

  Hanne Løge (CISV Norge), nestleder (gjenvalg, 1 år)
  Hanne har vært nestleder i LNU i 2019. Hanne kjente allerede LNU godt fra sitt virke som leder i CISV, og har kun bygd på denne kompetansen i året som har gått. Hanne er opptatt av LNUs rolle som paraply for en mangfoldig gruppe av medlemsorganisasjoner. Hun er interessert i internasjonale spørsmål, men er også glad i å jobbe med strategier og organisasjonsutvikling

  Margrete Bjørge Katanasho (Press), nestleder (ny, 2 år)
  Margrete har tidligere vært ungdomsdelegat på menneskerettigheter for LNU, og har erfaring som nestleder i Press – Redd Barna Ungdom. Hun har også erfaring som medlemssekretær i Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser. Margrete har et stort engasjement for barns deltakelse og internasjonal ungdomsmedvirkning.

  10.3 Valg av styremedlemmerVedtatt på BUT

  Saksansvarlig: Valgkomiteen

  Tre styremedlemmer og to varamedlemmer er på valg.

  Vedtak:

  Som styremedlemmer og varamedlemmer er følgende valgt:

  • Styremedlem (gjenvalg, 1 år): Agnes Skagemo, Søndagsskolen Norge
  • Styremedlem (ny, 2 år): Hanna Flood, ANSA
  • Styremedlem (ny, 2 år): Anders Emil Kaldhol, Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon
  • Styremedlem (ny, 2 år): Habiba Stray, Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser
  • Varamedlem (ny, 1 år): Iver Daaland Åse, Humanistisk Ungdom
  • Varamedlem (ny, 1 år): Inger-Andrea Østby, Norges Musikkorps Forbund

  Agnes Skagemo (Søndagsskolen Norge), styremedlem (gjenvalg, 1 år)
  Agnes er i dag assisterende generalsekretær i Søndagsskolen Norge. Agnes har master i verdibasert ledelse og er i tillegg kreftsykepleier. Hun har tidligere vært daglig leder i Gand menighet i Sandnes og har mye ledererfaring. Agnes har vært i styret til LNU siden 2017 og bidratt godt med økonomisk kompetanse i styrearbeidet.

  Hanna Flood (ANSA), styremedlem (ny, 2 år)
  Hanna er avtroppende leder i ANSA etter sin andre periode. Hun har svært god kjennskap til LNU fra medlemsorganisasjonenes perspektiv etter totalt 3 år i hovedstyret til samme organisasjon, og har klare tanker om hvordan LNU skal jobbe for unges rolle i samfunnet og synliggjøring av verdien som barne- og ungdomsorganisasjoner tilfører.

  Anders Emil Kaldhol (Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon), styremedlem (ny, 2 år)
  Anders er avtroppende leder i NMSU etter 4 år som styreleder. Han bringer med seg svært god innsikt i utfordringene de livsynsbaserte organisasjonene i LNU står ovenfor i tiden fremover, samt gode erfaringer med strategiarbeid i styrerommet. Anders vil også kunne bidra i arbeidet med å finne nye møteplasser mellom våre medlemmer.

  Habiba Stray (Hyperion), styremedlem (ny, 2 år)
  Habiba har tidligere vært styreleder i Hyperion, og har også erfaringer fra sentralstyret i Elevorganisasjonen. Hun har veldig mye erfaring i det å jobbe med mangfold i organisasjoner og det å senke tersklene for deltakelse. Habiba har klare visjoner om hvordan LNU kan jobbe mer målrettet med mangfoldsarbeidet vårt, spesielt knyttet til det å redusere terskelen for deltakelse i medlemsorganisasjonene.

  Iver Daaland Åse (Humanistisk Ungdom), varamedlem (ny, 1 år)
  Iver har vært sentralstyremedlem i Humanistisk Ungdom i snart 4 år, og har også erfaring som sentralstyremedlem i SNU – Seksualpolitisk nettverk for Ungdom. Han har bidratt i arbeidet med rapporten Kidza har rettBarnas skyggerapport til FNs barnekomité 2017 og viser god innsikt i de utfordringene norske barn og unge står ovenfor.

  Inger-Andrea Østby (Norges Musikkorps Forbund), varamedlem (ny, 1 år)
  Inger-Andrea har vært medlem av forbundsstyret i Norges Musikkorps Forbund siden 2016, og studerer i dag for å bli siviløkonom. Hun har også hatt rollen som LNUs representant i Kulturtankens ungdomsråd i 2017. Inger-Andrea har jobbet med NMFs utviklingsprogram for unge tillitsvalgte, og er interessert i videreutviklingen av LNUs kompetanseprogram.

  10.4 Valg av kontrollkomitéVedtatt på BUT

  Saksansvarlig: Valgkomiteen

  § 32 i LNUs vedtekter:

  Kontrollkomiteen har til oppgave å føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av LNUs midler. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at styret arbeider i forhold til vedtektene og vedtak fattet av representantskapet.

  Ett medlem til kontrollkomiteen er på valg.

  Vedtak:

  Som medlem av kontrollkomiteen med toårig valgperiode er følgende valgt:

  • Medlem av kontrollkomiteen (ny, 2 år): Mia Chamberlain, nominert av valgkomiteen

  Følgende medlemmer har ett år igjen av sin valgperiode:

  • Bendik Dahlslett, Press
  • Ragnhild Bjørkum Vassbotn, Elevorganisasjonen

  Mia Chamberlain (nominert av valgkomiteen)
  Mia er i dag sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, hvor hun også har jobbet fulltid tidligere. Hun har gjennom sitt arbeid i NU opparbeidet seg en stor kompetanse på budsjett og regnskap som vil være nyttig i arbeidet i kontrollkomiteen.

  10.5 Valg av klageutvalgVedtatt på BUT

  Saksansvarlig: Valgkomiteen

  § 36 i LNUs vedtekter:

  Klageutvalget har til oppgave å behandle klager på LNUs støtteordninger og er endelig klageinstans.

  Vedtak:

  Som medlem og leder av klageutvalget med toårig valgperiode er følgende valgt:

  • Medlem og leder av klageutvalget (ny, 2 år): Benjamin Skiaker Myrstad, nominert av valgkomiteen

  Følgende medlem har ett år igjen av sin valgperiode:

  • Bjørn Boman Rinde, Norsk cøliakiforenings ungdom

  Benjamin Skiaker Myrstad (nominert av valgkomiteen)
  Benjamin har sittet i styret til LNU siden 2015, to av årene som medlem av arbeidsutvalget. Han har vært leder tildelingsutvalget for LNU Infostøtta, og deltatt i utviklingen av LNU Aktivitetsstøtta gjennom styrearbeidet.

  10.6 Valg av valgkomitéVedtatt på BUT

  Saksansvarlig: Styret

  Jfr. § 39 i LNU sine vedtekter er det styret som innstiller på valg av valgkomité.

  Vedtak:

  Som valgkomite for perioden 2020-2021 blir følgende valgt:

  • David Haddeland, Ny Generasjon (Livssynsbaserte) – gjenvalg 
  • Lea Mariero, Press (Samfunnspolitiske) – gjenvalg  
  • Emil Røys Reite, Elevorganisasjonen (Student og elev) – gjenvalg 
  • Sverre Skjauff, Norges Musikkorps Forbund (kultur, fritid, friluft) – ny 
  • Sunniva Folgen Høiskar, Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) (Student og elev) – ny  
  • Emma Berge Ness, Senterungdommen – ny

  10.7 Valg av ungdomsdelegater til FNs generalforsamlingVedtatt på BUT

  Saksansvarlig: Nominasjonskomiteen

  LNU deltar med ungdomsdelegater på ulike FN-møter flere ganger i året. Delegatene til FNs generalforsamling, som har menneskerettigheter som fagfelt, har siden 2017 blitt valgt av Barne- og ungdomstinget (BUT). Ungdomsdelegatene på andre fagfelt velges av LNUs arbeidsutvalg fordi det ikke er praktisk mulig å gjennomføre valg på BUT grunnet tidspunktene for delegasjonsreisene.

  En nominasjonskomité bestående av én styrerepresentant, én tidligere ungdomsdelegat og én representant fra LNUs medlemsorganisasjoner avgir sin innstilling til Barne- og ungdomstinget.

  Komiteen ble nedsatt av styret 30. januar 2020, og har bestått av:

  • Hilde Mortensen Sandvær – LNU (leder av komiteen)
  • Amanda Gran – tidligere ungdomsdelegat på menneskerettigheter
  • Embla Regine Mathisen – Changemaker

  Administrasjonskonsulent Sara Myhrer har fungert som sekretær for komiteen.

  Arbeidet i nominasjonskomiteen

  Nominasjonskomiteen fikk i oppgave å innstille to ungdomsdelegater med menneskerettigheter som fagfelt som skal delta på FNs generalforsamling høsten 2020. Delegatene skal ha ulike kjønn. Utenriksdepartementets tidligere krav om at én av delegatene måtte være fra et ungdomsparti og den andre fra øvrige av LNUs medlemsorganisasjoner bortfalt. Dette var for å gjøre det mer fleksibelt for alle organisasjonene, og særlig ungdomspartiene, fordi kravet i kombinasjon med kjønnskravet førte til at ett kjønn fra ungdomspartiene alltid måtte stille til valg som ungdomsdelegat i valgår.

  Etter mandat fra styret i LNU har nominasjonskomiteen lagt særlig vekt på kompetanse og erfaring fra arbeid med menneskerettigheter. Videre har komiteen sett på erfaring med nasjonal og internasjonal representasjon og forståelse for internasjonale prosesser innenfor fagfeltet, og erfaring fra organisasjonsarbeid på nasjonalt nivå. Utover dette har komiteen sett etter kandidater med kapasitet til å gjennomføre møtene og oppgavene vervet forplikter til, samt i hvilken grad kandidatene har hatt tydelige prioriteringer for hva de ønsker å jobbe med under generalforsamlingen.

  Nominasjonskomiteen har grunnet restriksjonene rundt COVID-19 hatt videomøter og gjennomført intervjuer over nett. Komiteen har gått igjennom kandidatprofil, mandat for ungdomsdelegatene og innkomne søknader. I etterkant av det siste intervjuet diskuterte komiteen kandidatene og kom frem til en innstilling til Barne- og ungdomstinget.

  Nominasjonskomiteen mottok 14 nominasjoner fra 13 organisasjoner. Nominasjonskomiteen intervjuet fem kandidater.

  Vedtak:

  Robin Leander Wullum (Skeiv Ungdom) og Sandra Skiaker (YATA) velges som ungdomsdelegater med menneskerettigheter som fagfelt i 2020. 

  Sandra Skiaker (YATA)

  Sandra (hun/henne) er 22 år og styremedlem i YATA. Hun har tidligere vært leder i Operasjon Dagsverk og medlem i LNUs arbeidsgruppe for nord/sør-spørsmål. Sandra har en påbegynt bachelorgrad i Samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo og har denne våren vært studentpraktikant ved den norske ambassaden i Sør-Afrika. Sandra har bred erfaring med ungdomsmedvirkning og god forståelse for internasjonale politiske prosesser. Hun har erfaring med nasjonalt og internasjonalt representasjonsarbeid både fra sivilsamfunnet gjennom YATA og Operasjon Dagsverk og myndighetene gjennom ambassaden. Sandra er opptatt av at alle mennesker har rett til å leve gode liv og at menneskerettighetene er den beste måten å sikre dette på. Som ungdomsdelegat ønsker hun særlig å fokusere på ungdom, fred og sikkerhet og hvordan man kan lære av det gode arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet for å sette større fokus på ungdom og unge kvinners muligheter til å delta i fredsprosesser og samfunnet forøvrig.

  Robin Leander Wullum (Skeiv Ungdom)

  Robin (de/dem) er 21 år og politisk nestleder i Skeiv Ungdom. De studerer internasjonale studier ved Universitetet i Oslo og har et årsstudium i tverrfaglige kjønnsstudier. Robin kjenner godt til LNU gjennom flere av medlemsorganisasjonene og har blant annet hatt nasjonale verv i Unge Venstre og Natur og Ungdom. De har erfaring med nasjonalt og internasjonalt representasjonsarbeid, og stor kunnskap om internasjonale spørsmål og arbeid med menneskerettighetene. Robin er opptatt av at menneskerettighetsbrudd ofte rammer minoritetsgrupper hardere enn majoritetsbefolkningen og at minoriteter ofte utelates og glemmes når det for eksempel diskuteres tilgang til helsetjenester, utdanning og arbeidsmarkedet. Som ungdomsdelegat ønsker Robin særlig å fokusere på kjønnsbasert vold og måten dette rammer skeive kvinner, transfeminine og interkjønnspersoner på, og hvordan marginaliserte minoriteter har behov for andre og mer målrettede tiltak for bedring i levestandard enn majoritetsbefolkning. Robin er valgt som ungdomsdelegat på likestilling i 2020, men grunnet utbruddet av COVID-19 har de ikke hatt mulighet til å gjennomføre vervet og delta på planlagte FN-møter.

  10.8 Valg av revisorVedtatt på BUT

  Saksansvarlig: Kontrollkomiteen

  I henhold til § 34 i vedtektene innstiller kontrollkomiteen på valg av revisor.  

  Vedtak:

  BDO er gjenvalgt som revisor for LNU i regnskapsåret 2020.  

  Kontaktpersoner

  Topp