5. Vedtektsendringer

Vedtektene er LNUs grunnlov og reglene for organisasjonsdemokratiet. Endringsforslag til vedtekene må fremmes senest 60 dager før Barne- og ungdomstinget.

Vedtektene § 41 lyder:

Disse vedtektene kan bare endres av representantskapet med 2/3 flertall, (blanke stemmer teller i mot). Endringsforslag må sendes LNUs sekretariat senest 60 dager før et representantskapsmøte og sendes medlemsorganisasjonene senest 30 dager før møtet.

Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtektene var derfor 23. februar.

Styret sendte to forslag på høring til medlemmene 16. januar 2020, med svarfrist 15. februar. Det har ikke kommet inn andre forslag.

5.1 Forslag om å endre LNUs formålsparagrafVedtatt på BUT

Saksansvarlig: Styret

I dag lyder formålsparagrafen i LNUs vedtekter slik:

§ 1
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i nasjonale og internasjonale spørsmål av interesse for barn og ungdom, og har til oppgave å:

a) Drøfte og uttale seg om saker av interesse for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet og av felles interesse for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene, samt saker av allmenn interesse for barn og ungdom.
b) Representere barne- og ungdomsorganisasjonene nasjonalt og internasjonalt.
c) Gi tilbud om felles opplæring og trening av ledere for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet.
d) Arbeide for å bedre vilkårene for å drive frivillig organisasjonsarbeid, herunder offentlige støtteordninger for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene.
e) Virke for internasjonal kontakt og forståelse mellom barn og ungdom fra ulike land og legge grunnlaget for samarbeid mellom norske, utenlandske og internasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner.
f) Forvalte støtteordninger som medlemsorganisasjonene har behov for på en enkel og ubyråkratisk måte.

Styret mener paragrafen bør endres fordi den ikke svarer klart på hva som er formålet med LNUs arbeid, men isteden lister opp en del av oppgavene LNU løser på vegne av medlemsorganisasjonene. Derfor har styret grundig gjennomgått ordlyden i paragrafen, og sett på formålsparagrafene til en rekke sammenliknbare organisasjoner. Basert på dette har styret kommet frem til at formålsparagrafen bør svare på tre spørsmål:

  • Hva vi er, altså LNUs organisasjonsform og medlemsgrunnlag
  • Hva vil vil, altså visjonen for LNUs arbeid
  • Hva vi skal, altså LNUs rolle i arbeidet med å oppnå visjonen 

Styret foreslår å erstatte dagens formålsparagraf med følgende:

§ 1
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon for frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. LNUs mål er at barn og unge skal kunne engasjere seg i frivillige og demokratiske fellesskap og ha innflytelse på samfunnet rundt seg. Derfor arbeider LNU for at barne- og ungdomsorganisasjonene skal kunne realisere sine formål og for å fremme deres felles interesser. 

Vedtak:

Saken utsettes til neste ordinære eller ekstraordinære representantskapsmøte.

5.2 Forslag om å sette i gang et arbeid for å oppdatere LNUs prinsipperVedtatt på BUT

Saksansvarlig: Styret

Forordet til LNUs vedtekter er prinsipprogrammet, og består av en rekke overordnede prinsipper for LNUs arbeid.

I arbeidet med å formulere ny formålsparagraf ser også styret behov for å sette i gang et større arbeid med å vurdere LNUs prinsipprogram, av to grunner. For det første overlapper dagens prinsipprogram med flere andre dokumenter i LNU, blant annet innledningen i Barne- og ungdomspolitisk program og vedtektenes § 2. For det andre har ikke prinsipprogrammet vært oppdatert på flere år, og det er behov for å gjennomgå og oppdatere LNUs felles verdigrunnlag.

Styret mener det er avgjørende at en prosess som berører vårt verdigrunnlag må sikre god involvering av medlemsorganisasjonene. Styret fremmer derfor ikke forslag om å gjøre endringer i prinsipprogrammet nå, men ber barne- og ungdomstinget om et mandat til å gjennomføre en slik prosess neste styreperiode med mål om å fremme forslag til barne- og ungdomstinget i 2021.

Styret mener det mest hensiktmessige er å erstatte dagens prinsipprogram ved å forankre LNUs verdier i andre dokumenter, og tar sikte på å fremme følgende forslag til BUT:

Barne- og ungdomstinget ber styret om å forberede forslag til endringer i LNUs vedtekter og barne- og ungdomspolitisk program på Barne- og ungdomstinget 2021 med sikte på å erstatte prinsipprogrammet.

Vedtak:

Saken utsettes til neste ordinære eller ekstraordinære representantskapsmøte.

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp