11. Valg

Alle verv i LNU er på valg hvert – eller hvert andre – år. I år skal det blant annet velges ny nestleder.

§ 24 i LNUs vedtekter sier følgende om valget på representantskapsmøtet:

Kun kandidater som er nominert av medlemsorganisasjonene eller foreslått av valgkomiteen er valgbare. Kandidater må nomineres minst 60 dager før representantskapsmøtet. Medlemsorganisasjonene skal informeres om tidsfristen minst 30 dager på forhånd.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteens oppgave har vært å innstille på valg av en nestleder, fem styremedlemmer (et ekstra styremedlem da innstilt nestleder allerede sitter i LNU-styret), to varamedlemmer til styret, to medlemmer til kontrollkomiteen, og ett medlem til LNUs klageutvalg.

Valgkomiteen har lagt til grunn at alle de fire grupperingene av medlemsorganisasjoner i LNU skal være proporsjonalt representert i styret. De fire organisasjonsgrupperingene er i dag som følger (sortert fra størst til minst):
• Samfunnspolitiske
• Kultur, fritid og friluft
• Livssynsbaserte
• Student og elev

Samtidig som valgkomiteen ønsker å ivareta en bredde i representasjon, ønsker vi også en bredde i styrets profil, da med særskilt vekt på økonomisk kompetanse, kontinuitet og tid til styrearbeidet. Slik tilføres styret en bred kompetansebase og nye ressurser som styrearbeidet i LNU kan bygges på. Valgkomiteen er trygge på at vår innstilling kommer til å forvalte LNU på en god måte i årene som kommer. Innstillingen er enstemmig.

Nominasjoner fra organisasjonene

Medlemsorganisasjonene ble gjort kjent med muligheten til å nominere kandidater til de ledige vervene i informasjon sendt ut fra LNU 15. januar 2021. Det ble også lagt ut informasjon om valgprosessen på lnu.no/but. Valgkomiteen ringte i tillegg til organisasjonene i ukene før nominasjonsfristen gikk ut for å minne om muligheten til å nominere. Nominasjonsfristen ble i tråd med vedtektenes § 24 satt til 15. februar 2021. 
 
Valgkomiteen har jobbet for å få nominasjoner fra et bredt spekter av medlems- og etableringsorganisasjoner. Alle de nominerte kandidatene til styreverv er intervjuet av valgkomiteen. I tillegg har organisasjonene blitt forespurt om å sende en kort presentasjon av seg selv og CV. En presentasjon av de nominerte kandidatene ligger vedlagt innstillingen.

LNUs valgkomité 2020-2021 består av

 • David Haddeland (leder av valgkomiteen) (Ny Generasjon) 
 • Lea Mariero (Press) 
 • Sunniva Folgen Høiskar (SAIH) 
 • Emma Berge Ness (Senterungdommen) 
 • Emil Røys Reite (Elevorganisasjonen) 
 • Sverre Skjauff (Norges Musikkorps Forbund) 
 • Simon Skjerven (LNU-styret) 

Valgkomiteen konstituerte seg selv med David Haddeland som leder. Assisterende generalsekretær i LNU har fungert som komiteens sekretær. Under følger innstillingen.

11.1 Valg av nestleder I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Valgkomiteen

Nestledervervet er på valg. 

Valgkomiteens innstilling: Habiba Stray, (Hyperion)

Habiba har vært konstituert nestleder i LNU siden midten av januar 2021. Tidligere har hun vært styreleder i Hyperion – Norsk Forbund For Fantastiske Fritidsinteresser og sittet i sentralstyret til Elevorganisasjonen. Hun har mye erfaring fra mangfoldsarbeid og hvordan man kan skape en inkluderende organisasjon. Habiba brenner for barn og unges deltakelse, og organisasjonsutvikling.

Valgkomiteens innstilling :

Som nestledere er følgende valgt:

Nestleder (ny, 2 år): Habiba Stray, Hyperion. 

11.2 Valg av styremedlemmer I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Valgkomiteen

Tre styremedlemmer og to varamedlemmer er på valg.

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer
 • Styremedlem (ny, 2 år) Mikal Valland Nordli, Frikirkens barn og unge
 • Styremedlem (ny, 2 år) Wictor Østvand Jensen, Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Styremedlem (gjenvalg, nytt verv, 2 år) Inger-Andrea Østby, Norges musikkorpsforbund.
 • Styremedlem (ny, 2 år) Sandra Butoyi, Natur og ungdom.
 • Styremedlem (gjenvalg,1 år) Håvard Skogerbø, Changemaker.
 • Varamedlemmer (ny, 1 år) Gunhild Skjold, Norsk målungdom.
 • Varamedlemmer (ny, 1 år) Christina Eide, Norges Speiderforbund.
 
Mikal Valland Nordli ( Frikirkens barn og unge) styremedlem ( ny, 2 år) 
Mikal Valland Nordli, er 23 år gammel og bor i Hamar.  Han har blant annet mye erfaring fra ungdomsarbeid i kirke og ungdomspolitikken. Er opptatt av å bygge sterke og trygge organisasjoner. Ellers liker han pannekaker og fotball. 

Wictor Østvand Jensen ( Organisasjon for Norske Fagskolestudenter) styremedlem ( ny, 2 år) 
Wictor Østvand Jensen er 25 år fra Elverum. Han har vært leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter siden 2019, hvor han jobber med å ivareta fagskolestudenters interesser og utvikling av fagskolsektoren og høyere yrkesfaglig utdanning. Han har yrkesbakgrunn med fagbrev som biloppretter og billakkerer, og er utdannet fagskoleingeniør innen maskinteknisk drift fra Fagskolen Innlandet. Wictor har styreverv i NOKUTs styret, Nasjonalt fagskoleråd og Nasjonalt råd for tekniske fagskoleutdanninger.

Inger-Andrea Østby ( Norges Musikkorps Forbund) styremedlem (gjenvalg, nytt verv, 2 år)
Inger-Andrea Østby har fire års erfaring fra forbundsstyret i Norges Musikkorps Forbund. Har i to perioder vært representant for LNU i Kulturtankens ungdomsråd. Har erfaring med strategiarbeid og organisasjonsutvikling, og er spesielt opptatt av videreutviklingen av kompetansearbeid som kan bidra til å øke mangfold blant medlemsorganisasjonene. Holder for tiden på med en mastergrad i økonomi og administrasjon, og har det siste året vært varamedlem i LNU-styret.
 
Sandra Butoyi ( Natur og Ungdom) styremedlem ( ny, 2 år) 
Sandra Butoyi er 22 år og kommer fra Telemark. Hun har bred erfaring fra barne- og ungdomsfrivilligheten, og tar en bachelorgrad i offentlig administrasjon og ledelse på Universitetet i Oslo. Sandra har hatt en rekke verv i Operasjon Dagsverk, vært aktiv i studentpolitikken og sitter i dag som sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. Sandra har et sterkt engasjement for ungdomsmedvirkning, og er opptatt av bedre rammevilkår for den unge frivilligheten.
 
Håvard Skogerbø (Changemaker) styremedlem (gjenvalg,1 år)  
Håvard Skogerbø er 28 år gammel og kommer fra Randaberg i Rogaland. Han har en bachelor i Utviklingsstudier og politikk fra SOAS, University of London. Håvard er tidligere nestleder i Changemaker og har hatt flere andre verv i organisasjonen. Han har også jobbet som Generalsekretær i RE:ACT og har bakgrunn flere andre organisasjoner. Håvard har sittet i LNUs styre siden 2019 og blant annet vært leder for tildelingsutvalg for LNU Infostøtta og LNU Kultur. 
 
Gunhild Skjold (Norsk Målungdom) varamedlem (ny, 1 år)
Gunnhild er avtroppande leiar i Norsk Målungdom, der ho har sitte totalt tre periodar i sentralstyret. Ho vil arbeide for at andre skal få like god nytte av tilboda til LNU, og for å finne legge til rette for dialog og kunnskapsutveksling mellom medlemsorganisasjonane.
 
Christina Eide ( Norges Speiderforbund) varamedlem (ny, 1 år) 
Christina Eide er 24 år, fra Porsgrunn men bor og studerer religionsvitenskap i Oslo.
I Norges speiderforbund har hun blant annet vært sentralstyremedlem, del av ulike prosjektgrupper for arrangementer og med i landsleirplanlegging i ulike roller. I tillegg har hun også jobbet med studentpolitikk og frivillighet ved siden av studiene.
 
 
Valgkomiteens innstilling :

Som styremedlemmer og varamedlemmer er følgende valgt:

 • Styremedlem (ny, 2 år) Mikal Valland Nordli, Frikirkens barn og unge
 • Styremedlem (ny, 2 år) Wictor Østvand Jensen, Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Styremedlem (gjenvalg, nytt verv, 2 år) Inger-Andrea Østby, Norges musikkorpsforbund.
 • Styremedlem (ny, 2 år) Sandra Butoyi, Natur og ungdom.
 • Styremedlem (gjenvalg,1 år) Håvard Skogerbø, Changemaker.
 • Varamedlemmer (ny, 1 år) Gunhild Skjold, Norsk målungdom.
 • Varamedlemmer (ny, 1 år) Christina Eide, Norges Speiderforbund.

11.3 Valg av kontrollkomitéI sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Valgkomiteen

§ 32 i LNUs vedtekter:

Kontrollkomiteen har til oppgave å føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av LNUs midler. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at styret arbeider i forhold til vedtektene og vedtak fattet av representantskapet.

To medlemmer til kontrollkomiteen er på valg.

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité:

 • Astrid Sofie Nordkil (Kristelig folkepartis ungdom)
 • Odd Thomassen (Skeiv Ungdom) 
Astrid Sofie Nordkil (Kristelig folkepartis ungdom)
Astrid Sofie er 18 år, og er fylkesleiar i Nordland KrFU. For øyeblikket går hun vg3 studiespesialisering med realfag på Bodø vgs. Hun elskar realfag, frivilligheita, Nordland og organisasjonsarbeid.
 
Odd, Skeiv Ungdom. (Skeiv Ungdom) 
Odd Thomassen er 24 år og bruker pronomene hen og han. For tiden er Odd leder av skeiv ungdom, en organisasjon hen har vært aktiv i siden 2013. Odd har bl.a. sittet som to perioder som organisatorisk nestleder, I div utvalg og vært lokallagsleder. Odd har også representert skeiv ungdom inn i foreningen fri siden begynnelsen av 2019.
 
 
Valgkomiteens innstilling :

Som medlem av kontrollkomiteen med toårig valgperiode er følgende valgt:

 • Astrid Sofie Nordkil (Kristelig folkepartis ungdom)
 • Odd Thomassen (Skeiv Ungdom) 

11.4 Valg av klageutvalgI sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Valgkomiteen

§ 36 i LNUs vedtekter:

Klageutvalget har til oppgave å behandle klager på LNUs støtteordninger og er endelig klageinstans.

Valgkomiteens innstilling til klageutvalg:

 • Mille Johanne Christensen, (Unge Høyres landsforbund.)  

Mille er generalsekretær i Unge Høyre og kommer fra Asker. Hun har tidligere studert økonomi, og har en bachelorgrad i sammenliknende politikk. Mille har god kjennskap til støtteordningene til LNU og kriteriene som legges til grunn.

Valgkomiteens innstilling :

Som medlem av klageutvalget med toårig valgperiode er følgende valgt:

 • Mille Johanne Christensen, (Unge Høyres landsforbund.)

11.5 Valg av valgkomitéI sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

Jfr. § 39 i LNU sine vedtekter er det styret som innstiller på valg av valgkomité.

 

Styrets innstilling:

Som valgkomite for perioden 2021-2022 blir følgende valgt:

 • (gjenvalg) Emil Røys Reite, Elevorganisasjonen 
 • (ny) Embla Regine Mathisen, Changemaker 
 • (ny) Solveig Hillestad, Unge Venstre 
 • (ny) Øistein Sommerfeldt Lysne, Humanistisk Ungdom 
 • (ny) Inger Johanne Brandsrud, Norges Bygdeungdomslag
 • (ny) Henrik Aarnes, De unges Orkesterforbund 

11.6 Valg av revisor I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: kontrollkomiteen

I henhold til § 34 i vedtektene innstiller kontrollkomiteen på valg av revisor.

kontrollkomiteen innstiller:

BDO blir gjenvalgt som revisor for LNU i regnskapsåret 2021.  

Kontaktpersoner

Topp