3. Regnskap

LNUs regnskap for 2020 inneholder faktiske inntekter og utgifter i året som har gått. I regnskapet kan du med andre ord se hva LNU har brukt penger på, i forhold til hvor mye som var budsjettert.

3 Regnskap 2020I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Assisterende generalsekretær

Vedlagt ligger LNUs resultat- og balanseregnskap for 2020, etter prosjektkonto. Det inneholder følgende arkfaner: 

 1. Årsregnskap 2020: Oversikt over LNUs generelle inntekter og samlede utgifter på de overordnede aktivitetsområdene i 2020, samt årsresultat og forslag til disponering av dette. Nederst er en oversikt over midler vi har mottatt fra bevilgende myndigheter i 2020 til utdeling gjennom støtteordningene. 
 2. Prosjektkontoer: Spesifiserte regnskapstall for hvert enkelt prosjekt som ligger under de overordnede aktivitetsområdene. 
 3. Lønns- og adm.bidrag: Oversikt over lønns- og administrasjonsbidrag fra eksternt finansierte prosjekter og støtteordninger. 
 4. Balanse pr. 31.12.2020: Oversikt over LNUs økonomiske situasjon. Viser LNUs eiendeler og hvordan disse er finansiert av egenkapital og gjeld. 
 5. Rammebudsjett 2020: Vedtatt av Barne- og ungdomstinget 2019. 

Vedlagt ligger også resultat- og balanseregnskap etter artskonto og med notersignert revisjonsberetning fra LNUs revisor BDO og kontrollkomiteens rapport. 

Resultatregnskapet viser et positivt årsresultat på 238 903 kr. 

Avvik mellom budsjett og regnskap 

Her følger kommentarer til vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. 

Generelle inntekter 

Rundt 70 000 kr lavere enn ventet, i hovedsak på grunn av kontingentinntekter. Medlemskontingenter for 2020 er som budsjettert, men det er gjort tapsføring av utestående kontingenter fra tidligere år som er vurdert som foreldet. 

Avd. 10 – Styringsstrukturen 

Ingen store avvik. 22 000 kr i merforbruket på styreleders honorar skyldes noe lav budsjettering som ikke tok med seg i beregningen overlapp mellom tidligere og ny styreleder. 

Avd. 20 – Kompetanse 

Positivt avvik på 113 000 kr som i hovedsak skyldes underforbruk på lønnskostnader. Det forsterkes av at vi har kunnet hente ut noe mer enn budsjettert i lønnsbidrag til Trygg fra eksterne prosjektmidler. 

Avd. 40 – Interessepolitikk 

Ingen betydelig avvik på budsjettavdelingen sett under ett, men noen vesentlige avvik på enkeltposter. For de interessepolitiske aktivitetene er det et betydelig underforbruk på til sammen 85 000 kr som skyldes lite aktivitet som følge av koronapandemien. Underforbruket veies imidlertid opp av et overforbruk på lønnskostnader. Sistnevnte henger sammen med at vi har kunnet hente ut mindre enn budsjettert i lønnsbidrag til Nord/Sør-arbeidet fra eksterne prosjektmidler. 

Avd. 60 – Forvaltning 

Positivt avvik på 109 000 kr som i hovedsak skyldes underforbruk på søknadsportalen for støtteordningene. Grunnen til det er at flere kostnader enn antatt kommer gjennom avskrivninger i årene framover, som en del av investeringen i ny søknadsportal, i stedet for direkte kostnader i år. 

Avd. 70 – Administrasjon 

Ingen betydelig avvik på budsjettavdelingen sett under ett, men noen vesentlige avvik på enkeltposter. Underforbruk på kontorutstyr (39 000 kr), personalmøter (57 000 kr) og lunsjordning (21 000 kr) skyldes mindre aktivitet på grunn av koronatiltak. Underforbruk på regnskapsføring (50 000 kr) skyldes at det ble satt av ekstra midler til tilpasninger i regnskapssystemet i forbindelse med ny søknadsportal, men det ble billigere enn antatt. Det har også vært underforbruk på kompetansebygging (33 000 kr). Disse postene veies imidlertid opp av at vi fikk noe mindre administrasjonsbidrag enn ventet fra eksternt finansierte støtteordninger og prosjekter (85 000 kr), overforbruk på lønnskostnader (65 000 kr) og overforbruk på juridisk bistand (144 000 kr). Sistnevnte henger sammen med arbeidet til LNUs advokat i forbindelse med videre oppfølging av SOS Rasisme-saken i 2020. 

 Resultatet 

Styret budsjetterte med et positivt årsresultat på 85 757 kr. Årsregnskapet viser et overskudd på 238 903 kr. Resultatet gir dermed et positivt avvik på 153 146 kr sammenlignet med revidert budsjett. 

Styret vedtok på styremøtet 11.03.2020 hvordan årsresultatet skal disponeresLNU har to fond som overskuddet kan fordeles mellom, i tillegg til den frie egenkapitalen og en ny egenkapitalplassering med formål å dekke kommende års investeringskostnader til ny søknadsportal. Følgende vedtak ble gjort: 
 

Reservefondet  504 906 kr 
Kontorfondet  – 109 299 kr 
Avsetning søknadsportal  – 156 704 kr 
Sum økning egenkapital  238 903 kr 

 

Som man kan lese av tabellen medfører disponeringen av årsresultatet på 238 903 kr at LNUs reservefond øker med 504 906 kr. Det er fordi årets avskrivningskostnader for tidligere års investeringer i kontorlokalet og ny søknadsportal dekkes av hhv. kontorfondet og egenkapitalplasseringen «Avsetning søknadsportal». 

I oktober vedtok styret et revidert budsjett 2020 som tok sikte mot en styrking av reservefondet på om lag 400 000 kr. Bakgrunnen for det var et stort økonomisk handlingsrom på grunn av lav aktivitet i 2020, grunnet koronapandemien. Det ble derfor vurdert at siden det var begrenset med tid igjen i 2020 til å gjøre nye, treffsikre prioriteringer, var det bedre å la en betydelig andel midler gå inn i reservefondet med sikte på å ta ut hele eller deler av det i budsjett 2021. 

Årets resultat tilfører reservefondet 505 000 kr, altså rundt 100 000 kr mer enn budsjettert. I budsjett 2021 er det tatt sikte på et negativt årsresultat som reduserer reservefondet med om lag 450 000 kr. 

 

Kontrollkomiteens innstilling:

Regnskapet for 2020 blir godkjent.

Kontaktpersoner

 • Stian Taraldset

  Assisterende generalsekretær

  473 05 234
  stian@lnu.no

Topp