5. Vedtektsendringer

Vedtektene er LNUs grunnlov og reglene for organisasjonsdemokratiet. Endringsforslag til vedtekene må fremmes senest 60 dager før Barne- og ungdomstinget.

Vedtektene § 41 lyder:

Disse vedtektene kan bare endres av representantskapet med 2/3 flertall, (blanke stemmer teller i mot). Endringsforslag må sendes LNUs sekretariat senest 60 dager før et representantskapsmøte og sendes medlemsorganisasjonene senest 30 dager før møtet.

Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtektene var derfor 15. februar.  

Styret sendte tre forslag til vedtektsendringer på høring til medlemmene 22. desember 2020 med svarfrist 15. februar 2021Forslagene ble deretter bearbeidet av styret. I høringsrunden kom det inn ytterligere ett endringsforslag til vedtektene fra Noregs Ungdomslag (forslag 4).  

5.1 FormålsparagrafI sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

I dag lyder formålsparagrafen i LNUs vedtekter slik:

§ 1
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i nasjonale og internasjonale spørsmål av interesse for barn og ungdom, og har til oppgave å:

a) Drøfte og uttale seg om saker av interesse for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet og av felles interesse for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene, samt saker av allmenn interesse for barn og ungdom.
b) Representere barne- og ungdomsorganisasjonene nasjonalt og internasjonalt.
c) Gi tilbud om felles opplæring og trening av ledere for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet. 
d) Arbeide for å bedre vilkårene for å drive frivillig organisasjonsarbeid, herunder offentlige støtteordninger for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. 
e) Virke for internasjonal kontakt og forståelse mellom barn og ungdom fra ulike land og legge grunnlaget for samarbeid mellom norske, utenlandske og internasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner. 
f) Forvalte støtteordninger som medlemsorganisasjonene har behov for på en enkel og ubyråkratisk måte. 

Styret mener paragrafen bør endres fordi den ikke svarer klart på hva som er formålet med LNUs arbeid, men isteden lister opp en del av oppgavene LNU løser på vegne av medlemsorganisasjonene. Oppgavene LNU løser er allerede beskrevet i arbeidsprogrammet. Derfor har styret grundig gjennomgått ordlyden i paragrafen, og sett på formålsparagrafene til en rekke sammenliknbare organisasjoner. Basert på dette har styret kommet frem til at formålsparagrafen bør svare på tre spørsmål: 

 1. Hva vi er, altså LNUs organisasjonsform og medlemsgrunnlag 
 2. Hva vil vil, altså visjonen for LNUs arbeid 
 3. Hva vi skal, altså LNUs rolle i arbeidet med å oppnå visjonen  

Styret foreslår å erstatte dagens formålsparagraf med følgende: 

§ 1
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon for frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.LNUs mål er at barn og unge skal kunne engasjere seg i frivillige og demokratiske fellesskap og ha innflytelse på samfunnet rundt seg. Derfor arbeider LNU for at barne- og ungdomsorganisasjonene skal kunne realisere sine formål og for å fremme deres felles interesser.  

Under er ordlyden i forslaget forklart ledd for ledd. Første setning beskriver hva LNU er (organisasjonsform og medlemsgrunnlag), andre setning hva vi vil (visjon), og tredje setning hva vi skal (rolle og oppdrag).  

Forslag 1 

Erstatte dagens formålsparagraf (§ 1) med følgende: 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon for frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. LNUs mål er at barn og unge skal kunne engasjere seg i frivillige og demokratiske fellesskap og ha innflytelse på samfunnet rundt seg. Derfor arbeider LNU for at barne- og ungdomsorganisasjonene skal kunne realisere sine formål og for å fremme deres felles interesser.  

Styrets innstilling:

Forslaget vedtas. 

5.2 Verdiparagraf I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

Forordet til LNUs vedtekter er prinsipprogrammet, og består av en rekke overordnede prinsipper for LNUs arbeid. Styret har over to perioder sett behov for å sette i gang et større arbeid med å vurdere LNUs prinsipprogram, av to grunner. For det første overlapper dagens prinsipprogram med flere andre dokumenter i LNU, blant annet innledningen i Barne- og ungdomspolitisk program og vedtektenes § 2. For det andre har ikke prinsipprogrammet vært oppdatert på flere år, og det er behov for å gjennomgå og oppdatere LNUs felles verdigrunnlag.  

Styret har innstilt på å stryke prinsipprogrammet, og heller legger til verdier i vedtektenes verdipragraf § 2. Styret har vektlagt (i) at verdiene er noe som forener barne- og ungdomsorganisasjonene, og (ii) at det gir et fundament for LNUs arbeid.  

Styret foreslår å erstatte de tre verdiparene med tre verdier: frivillighet, demokrati og mangfold. 

 Forslag 2 

Stryke prinsipprogrammet, og erstatte ved å endre § 2 fra: 

LNU baserer sitt arbeid på FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs og Europarådets konvensjoner om menneskerettigheter. Prinsippet om ikke-diskriminering skal ligge til grunn for LNUs arbeid. Dette innebærer at man ikke skal diskriminere på bakgrunn av etnisitet, kjønn, seksuell orientering, religion eller funksjonsnedsettelser. 

Til:  

LNU baserer sitt arbeid på FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs og Europarådets konvensjoner om menneskerettigheter.  

LNU bygger sitt arbeid på verdiene frivillighet, demokrati og mangfold. Frivillighet fordi vi vil verne om verdien av at barn og unge finner sammen for å dyrke sitt engasjement i fellesskap. Demokrati fordi barn og unge må anerkjennes som medborgere og få ta del i styringen av egne organisasjoner og samfunnet. Mangfold fordi alle barn og unge skal bli inkludert i organisasjonsfellesskapet.  

Prinsippet om ikke-diskriminering skal ligge til grunn for LNUs arbeid. Dette innebærer at man ikke skal diskriminere på bakgrunn av alder, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk overbevisning, funksjonsnedsettelser, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, og/eller omsorgsoppgaver. 

Styrets innstilling:

Forslaget vedtas. 

5.3 Andre vedtektsendringer I sakspapir til BUT

Saksansvarlig:

Forslag 3

Styret foreslår å presisere nummering av varamedlemmene til styret.

Endre § 22 fra

Styret i LNU består av leder, 2 nestledere og 7 styremedlemmer med 2 varamedlemmer som velges av representantskapet. (…)

Til

Styret i LNU består av leder, 2 nestledere og 7 styremedlemmer med 2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge som velges av representantskapet. (…)

Styrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Forslag 4

Noregs Ungdomslag foreslår å senke kravet til andel medlemmer under 30 år for å bli medlem i LNU fra halvparten til en tredelDe viser til at Noregs ungdomslag driver med immateriell kulturarv og tradisjonsoverføring mellom generasjoner, og at barne- og ungdomsarbeidet i organisasjonen står sterkt. Samtidig er de utelukket fra fullt medlemskap i LNU fordi litt under halvparten av medlemmene deres er under 30 år. Det hindrer de unge medlemmene i Noregs Ungdomslag fra demokratisk representasjon i LNU.  

Kravet om at halvparten av medlemmene i organisasjonen må være under 30 år stilles for fullt medlemskap i LNU, som gir organisasjonen stemmerett på representantskapsmøtet og valgbarhet til bl.a. styret. Noregs Ungdomslag er observatørmedlemmer, og har derfor tale- og forslagsrett på representantskapsmøtet til LNU.  

Styret innstiller på at forslaget avvises. Etter styrets syn er barne- og ungdomsorganisasjoner kjennetegnet ved at et flertall av medlemmene er barn eller ungdom. Det er også et poeng at barn og unge har avgjørende makt når de er i flertall i en demokratisk organisasjonnoe som ikke er tilfelle der barn og unge er i mindretall. Videre mener styret forslaget åpner opp for at en rekke organisasjoner som det ikke er naturlig å regne som barne- og ungdomsorganisasjoner får mulighet til fullt medlemskap i LNU. 

 

Endre vedtektene § 4 bokstav b fra: 

 1. Mer enn halvparten av medlemmene i organisasjonen må være under 30 år.

Til:  

 1. Mer enn en tredel av medlemmene i organisasjonen må være under 30 år.

 Styrets innstilling: 

Forslaget avvises

Klikk her for å laste ned vedtektsendringer

Kontaktpersoner

 • Isa Maline Isene

  Styreleder

  952 82 315
  isa@lnu.no

Topp