7. Arbeidsprogram

LNUs arbeidsprogram er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen den neste toårsperioden, og vedtas av medlemsorganisasjonene på BUT.

LNUs arbeidsprogram gjelder for to år av gangen og angir hvilket arbeid LNUs styre og sekretariat skal prioritere høyest. Til BUT 2020 foreslo styret et nytt arbeidsprogram for perioden 2020-2022. Saken ble utsatt til BUT 2021, og det nye programmet vil gjelde i ett år, perioden 2021-2022. Forslaget var til høring hos medlemsorganisasjonene, med frist 15. februar. 

7 ArbeidsprogramI sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

Om forslaget til nytt arbeidsprogram 

Styret innstiller på noen endringer i arbeidsprogramet i lys av koronasituasjonen som har skapt en rekke nye behov LNU bør adresse og forsøke å løse. Ellers er forslaget til nytt arbeidsprogram uendret fra det opprinnelige forslaget som var grundig gjennomarbeidet av styret og fikk gode tilbakemeldinger i høringsrunden høsten 2019. 

Første avsnitt i forslaget beskriver verdien av barne- og ungdomsfrivilligheten, og utviklingstrekk som truer denne verdien.  

Andre avsnitt fastslår LNUs hovedoppgave som paraplyorganisasjon: å jobbe for at organisasjonene skal kunne realisere sine formål og for å fremme deres felles interesser, i tråd med forslaget til ny formålsparagraf. Avsnittet slår også fast noen overordnede mål for hvordan barne- og ungdomsorganisasjonene skal utvikle seg frem til 2022: De skal ha flere medlemmer, være mer mangfoldige, ha bedre rammevilkår og verdien deres skal være mer synlig i samfunnet.  

Tredje avsnitt slår fast at LNUs arbeid også skal bidra til barn og unges medvirkning, for barne- og ungdomsfrivillighet i andre land, og for at medlemsorganisasjonene som ønsker et internasjonalt engasjement, skal ha mulighet til det.  

Styret mener forslaget gir en tydelig retning for LNU, samtidig som det gir styret og sekretariatet tilstrekkelig rom til å formulere utdypende mål og tiltak for LNUs daglige arbeid. 

Styrets innstilling:

Forslaget til arbeidsprogram 2021-2022 vedtas. 

Klikk her for å laste ned forslag til arbeidsprogrammet 2021-2022

Kontaktpersoner

  • Isa Maline Isene

    Styreleder

    952 82 315
    isa@lnu.no

Topp