6. Barne- og ungdomspolitisk program

Barne- og ungdomspolitisk program inneholder LNUs politiske standpunkter og vedtas av medlemsorganisasjonene på BUT.

Barne- og ungdomspolitisk program blir behandlet av Barne- og ungdomstinget i oddetallsår. Programmet beskriver  LNUs politiske standpunkter.

6 Barne- og ungdomspolitisk program I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

Om forslaget til nytt barne- og ungdomspolitisk program 

Styret innstiller på et program som utbroderer politikk som allerede er knyttet til LNUs kjernefelt. Slik kan programmet også virke som et oppslagsverk, der det er mulig å sette seg inn i for eksempel frivillighetspolitikk i videre forstand. 

I kapittelet som omhandler Barne- og ungdomsfrivillighet er det inkludert nye delkapitler om organisasjonsfrihet, digitalisering og trygge organisasjoner. I delkapittelet om trygge organisasjoner er det lagt til at LNU går inn for ny samtykkelov etter modell for Sverige, slik at seksuell omgang uten aktivt samtykke defineres som voldtekt. Bakgrunnen for at styret har gått inn for dette, er at LNU jobber aktivt med Trygg. Selv om våre medlemsorganisasjoner gjerne operer etter egne retningslinjer, er voldtektsdefinisjonen en gråsone som gjør slike saker svært vanskelig å behandle. I Sverige er det dokumentert flere anmeldelser og flere domfellelser etter at samtykkeloven kom på plass. I tråd med at LNU mener at det skal være en god varslingskultur i organisasjonene, bør LNU også kunne mene dette politisk. 

Av ny politikk verdt å merke seg i kapittelet omhandlende Demokrati og medvirkning, er det blitt lagt til et punkt om at LNU anbefaler at partiene går inn for alderskvotering i nominasjonsprosessene sine, slik at flere unge kan få innflytelse. I tillegg er det lagt til at LNU ønsker for å jobbe for en mer demokratiserende debattkultur uten hatefulle ytringer, men som må sikres med respekt for ytringsfriheten. Det også lagt til at barn og unge i større grad må bli involvert i rettslige prosesser, hvor det legges vekt på barnets krav på rettshjelp og inkludering av sivilsamfunnet i lovgivningsprosesser. 

Det siste kapittelet som tidligere het «Allmenne interesser for barn og unge» har blitt endret til «FNs bærekraftsmål». Bakgrunnen for dette er at styret mener at det ikke bør stå punkter i programmet som LNU ikke har til intensjon å jobbe med. Ved å bruke bærekraftsmålene som utgangspunkt, står LNU fremdeles for mange av de samme programpunktene som tidligere, selv om de ikke pekes på direkte. 

 

Styrets innstilling:

Forslaget til barne- og ungdomspolitisk program 2021-2022 vedtas. 

Last ned forslag til barne- og ungdomspolitisk program her

Kontaktpersoner

  • Isa Maline Isene

    Styreleder

    952 82 315
    isa@lnu.no

Topp