8. Budsjett

Barne- og ungdomstinget vedtar LNUs budsjett for 2022, og bestemmer med det hva LNU skal bruke penger på i året som kommer.

Styret innstiller til BUT på medlemskontingenten for 2022, honorar for tillitsvalgte i 2022 og rammebudsjettet for 2022. 

Representantskapet blir bedt om å fastsette medlemskontingenten og honorar for tillitsvalgte før rammebudsjettet blir vedtatt. 

 

8.1 Medlemskontingent for 2022I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Assisterende generalsekretær

Medlemskontingenten i LNU var uendret i perioden 2008-2015. I 2016 ble kontingenten hevet og har stått stille siden. 

LNU har vært forsiktige med å foreslå økninger i kontingenten. Styret foreslår derfor ikke å gjøre endringer i kontingenten for 2022. Kontingenten for 2022 foreslås derfor videreført på dagens nivå. 
 

  Styrets innstilling:

  Kontingentsatsene for 2022 blir som følger: 

  1. Kontingenten for organisasjoner med fullt medlemskap blir kr 8 000 per organisasjon, pluss et tillegg på kr 0,80 per medlem under 26 år. Den samlede kontingenten blir avrundet oppover til nærmeste hundre kroner. Øvre grense per organisasjon blir kr 20 000. 
  2. Den variable delen av kontingenten blir utregnet på grunnlag av antall medlemmer under 26 år som er oppgitt til Barne- og likestillingsdepartementet i søknaden om grunnstøtte for tilskuddsåret 2021. 
  3. Kontingenten for student- og elevorganisasjoner med kollektivt medlemskap blir kr 10 000 per organisasjon. 
  4. Kontingenten for organisasjoner med etableringsmedlemskap blir kr 200. 
  5. Kontingenten for organisasjoner med observatørstatus blir kr 7 500. 
  6. Organisasjoner med færre enn 500 medlemmer betaler kr 1 000 per år, etter søknad. Dette gjelder både medlemsorganisasjoner og observatørorganisasjoner. 
  7. Nye organisasjoner betaler ikke kontingent det året de blir tatt opp som medlemmer i LNU. Organisasjonene betaler kontingent ut fra statusen de har ved inngangen til 2022, selv om de får endret status samme år. 

  8.2 Honorering av BUTs tillitsvalgteI sakspapir til BUT

  Saksansvarlig: Assisterende generalsekretær

  For å følge prinsippene i Frivillighet Norges «Anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner» legges det opp til at Barne- og ungdomstinget i sammenheng med budsjettet skal vedta honorarene til arbeidsutvalget i LNU. 

  «Når organisasjonens økonomi tillater det, bør styremedlemmene få dekket nødvendige utgifter til reise, overnatting, kost og evt. andre utgifter som knytter seg direkte til utførelse av styrevervet. Organisasjonens årsmøte eller tilsvarende organ bør vedta retningslinjer for dette. Styrearbeid i frivillige organisasjoner skal først og fremst skje på frivillig basis. Dersom en organisasjon betaler styrehonorar må det ha et svært nøkternt omfang og stå i forhold til organisasjonens økonomi. Størrelsen på styrehonoraret og premissene for utbetaling skal vedtas av årsmøtet eller tilsvarende organ.» 

  – Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner, punkt 1.8 

  LNU har de siste elleve årene hatt leder på fulltid, samt gitt mindre honorarer til nestleder(e) og medlemmene i arbeidsutvalget. Forslaget fra styret er å videreføre dagens ordning med frikjøpt leder og mindre honorarer til de to nestlederne. Det innebærer å holde honoraret til styreleder på dagens nivå, som er lønnstrinn 45 i statens A-lønnstabell. Honorarsatsene vil gjelde for det styret som blir valgt på representantskapsmøtet i 2022. 

  Styrets innstilling:

  For styreperioden 2022-2023 fastsettes honoraret for styreleder i LNU til lønnstrinn 45 i statens A-lønnstabell. For nestlederne fastsettes honoraret til 35.000 kroner hver. 

  8.3 Rammebudsjett for 2022I sakspapir til BUT

  Saksansvarlig: Assisterende generalsekretær

  Styret sitt forslag til rammebudsjett for 2022 ligger vedlagt. Styret innstiller til BUT på et rammebudsjett som viser forventede utgifter fordelt på de ulike fagområdene, og hvordan disse er planlagt finansiert gjennom LNU sine inntekter. Rammebudsjettet for 2022 tar utgangspunkt i styrets budsjett for 2021, vedtatt på styremøtet i desember 2020. 

  Budsjettet omfatter ikke tilskudd som fordeles til organisasjonene gjennom de ulike prosjektstøtteordningene.  Det er i det vedlagte forslaget budsjettert med et negativt årsresultat på 305 000 kroner:  

   

  Anskaffede midler   17 745 000 
  Forbrukte midler fordelt på fagområder  -18 050 000 
  Aktivitetsresultat     –305 000 

   

  Styrets innstilling:

  Rammebudsjettet for 2022 vedtas. 

  Kontaktpersoner

  • Stian Taraldset

   Assisterende generalsekretær

   473 05 234
   stian@lnu.no

  Topp