ForsidenOm LNUMedlemskap

Natur og ungdom fikk støtte til å tilrettelegge sommerleir for nye grupper av folk.

Medlemskap

LNU ynskjer å vera ein samlande arena for nasjonale barne- og ungdomsorganisasjonar i Noreg. Her finn du informasjon om korleis organisasjonar kan bli medlem av LNU.

Vi har tre typar medlemskap for å inkludera eit breiast mogleg mangfald av organisasjonar:

Fullt medlemskap

Alle organisasjonar som ynskjer å knyta til seg LNU må vera frivillige, sjølvstendige, demokratiske og landsomfattande organisasjonar av barn og ungdom som arbeider for barn og ungdom, med spurnad som gjeld barn og ungdom og som anerkjenner vedtaka og langtidsprogrammet til LNU.

For å oppnå fullt medlemskap i LNU må organisasjonen fylla demokrati og sjølvstendekrav etter §4 og storleiks- og utbreiingskrav etter §5 i LNUs vedtak.

Fullt medlemskap kan ikkje tildelast:

 • Organisasjonar som hovudsakleg arbeider med idrettslige aktivitetar
 • Organisasjonar som har forretningsdrift som føremål eller tener utanforståande kommersielle interesser
 • Organisasjonar som gjennom føremålet sitt eller aktivitetane sine ikkje følgjer FNs konvensjon om rettane til barnet og FNs og Europarådets konvensjonar om menneskerettane
 • Ad hoc-organisasjonar
 • Observatørmedlemmar

Organisasjonar med observatørmedlemskap har alle rettar i LNU med unntak av nominasjon til styre og forslags-/røysterett på Barne- og ungdomstinget.

Observatørmedlemskap kan tildelast:

 • Samarbeidsorganisasjonar (paraplyorganisasjonar) som driv barne- og ungdomsarbeid, der hovedtyngda av medlemsorganisasjonane ikkje er medlemmar av LNU.
 • Organisasjonar som oppfyller krav til full medlemskap etter §4 og §5, men som ikkje ynskjer full medlemskap.
 • Barne- og ungdomsorganisasjonar som ikkje oppfyller medlemskrav etter §4, men som oppfyller krav etter §5 og som LNU finn det særleg verdifullt å samarbeida med.

Etableringsmedlemmar

Organisasjonar med avgrensa rekrutteringsgrunnlag som ynskjer full medlemskap i LNU og som oppfyller krava til medlemskap etter §4 (demokrati og sjølvstende), men som ikkje oppfyller krava etter §5 (storleik sin og utbreiingskrav) kan tildelast etableringsmedlemskap.

Organisasjonar med etableringsmedlemskap må ha som siktemål å utvikla seg til å oppnå full medlemskap i LNU. Etableringsmedlemskap gjev organisasjonen alle rettar i LNU med unntak av røysterett på Barne- og ungdomstinget.

LNUs styre vedtek retningslinjer for etableringsmedlemskap. Ved tildeling av etableringsmedlemskap skal organisasjonane signera på desse retningslinjene med eventuelle vedlegg. Viss retningslinjene vert brote, kan styret i LNU melda organisasjonen ut.

Kontingentsatsar

Det kostar ikkje noko det året ein vert medlem. Deretter må organisasjonen betala kontingent kvart år. Dei ulike medlemskategoriane har ulike kontingentar. Generalforsamlinga i LNU (BUT) avgjer årlege kontingentsatsane for påfølgjande år. For 2020 gjeld følgjande satsar:

 • Kontingenten for organisasjonar med fullt medlemskap vert kr. 8 000 pr. organisasjon, pluss eit tillegg på kr. 0,80 pr. medlem under 26 år. Den samla kontingenten vert avrunda oppover til næraste hundre kroner. Øvre grense pr. organisasjon vert kr. 20 000 .
 • Den variable delen av kontingenten vert utrekna på grunnlag av mengd medlemmar under 26 år som er oppgjeve til Barne- og likestillingsdepartementet i søknaden om grunnstøytte for tilskotsåret 2017 .
 • Kontingenten for student- og elevorganisasjonar med kollektivt medlemskap vert kr. 10 000 pr. organisasjon.
 • Kontingenten for organisasjonar med etableringsmedlemskap vert kr. 200.
 • Kontingenten for organisasjonar med observatørstatus vert kr. 7 500.
 • Organisasjonar med færre enn 500 medlemmar betalar kr. 1 000 pr år, etter søknad. Dette gjeld både medlemsorganisasjonar og observatørorganisasjonar. For spørsmål ta kontakt med assisterende generalsekretær Stian Taraldset på stian@lnu.no. 
 • Nye organisasjonar betalar ikkje kontingent det året dei vert teke opp som medlemmar i LNU. Organisasjonane betalar kontingent ut frå statusen dei har ved inngangen til året, sjølv om dei får endra status same år.

Korleis kan organisasjonen din søkja om medlemskap i LNU?

Organisasjonar som skal søkja om medlemskap må lesa og fylla ut følgjande informasjon:

Søknader om medlemskap vert handsama på LNU sitt representantskapsmøte i slutten av april. Søknader må verta til sendt LNU på e-post lnu@lnu.no eller pr. post til: LNU, Kolstadgata 1, o652 Oslo, seinst 60 dagar før LNUs representantskapsmøte.

Søknader må leverast seinast 60 dagar før Barne- og ungdomstinget (BUT). Normalt blir BUT held i slutten av april kvart år. 

Frist for søknad om medlemsskap i 2021 er 15. februar. 

Kontaktperson

Topp