Til hovedinnhold
Varsling

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger på LNU sitt verdigrunnlag, vedtekter og andre vedtatte retningslinjer og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde denne. De etiske retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte og ansatte i LNU. Styret har ansvar for å gå gjennom retningslinjene hvert år og oppdatere dem ved behov.

Alle tillitsvalgte og ansatte skal signere på retningslinjene når de tiltrer sine stillinger eller verv. Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til generalsekretær eller styreleder og kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad.

1. Likeverd og inkludering 

Alle tillitsvalgte og ansatte i LNU skal vise respekt for alle mennesker, uavhengig av alder, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk overbevisning eller funksjonshemming. LNU tar avstand fra alle former for negativ diskriminering, rasisme, trakassering og mobbing. LNU jobber for at alle unge skal inkluderes i organisasjonslivet og for at alle unge skal ha tilgang til LNUs møteplasser og organer 

2. Respekt for andres integritet og grenser 

LNU skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep aksepteres ikke. Alle ansatte og tillitsvalgte må til enhver tid kjenne til og følge retningslinjene for et trygt LNU, som vedtas av styret. 

3Rolleforståelse 

Alle tillitsvalgte og ansatte skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har relasjon til andre både i og utenfor organisasjonen, og ikke misbruke den tillit de har i kraft av sitt verv eller sin stillingAnsatte og tillitsvalgte skal ikke utsette seg selv eller andre for fare når de opptrer på vegne av LNU. 

4. Habilitet 

Enhver som deltar i behandlingen av en sak i styret, sekretariatet eller andre organer i LNU skal selv vurdere sin habilitet i saken. Dersom man enten selv har egeninteresse eller har et nært slektskap eller forhold til noen av partene med egeninteresse i utfallet av saken, er man inhabil og skal ikke delta i behandling av saken. Habilitetsreglene i LNUs forvaltning av støtteordninger er beskrevet i forvaltningsmanualen. 

5. Representasjon  

Ansatte og tillitsvalgte som representerer LNU er ansvarlige for gjennom sin opptreden å opprettholde tilliten og omdømmet til LNU og LNU sine medlemsorganisasjoner. Alle på reise i regi av LNU må følge LNUs rutiner for sikkerhet og representasjon på reise, utvise kulturell sensitivitet og følge norsk lov, internasjonale menneskerettigheter og vertslandets gjeldende lover og regler.  

6Økonomisk ansvarlighet 

Alt arbeid skal utføres uten uærlighet, uredelige hensikter eller korrupsjon. Det skal utvises ansvarlighet ved forvaltning av organisasjonen, forvaltning av offentlig midler og administrasjon av økonomiske midler. Alle ansatte og tillitsvalgte plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for økonomi og forvaltning tilknyttet sitt arbeidsområde og verv. Gaver til en verdi over 500 kroner skal registreres i LNUs gaveregister. 

7Åpenhet og fortrolighet 

LNU skal utvise åpenhet i vedtak og prosesserProtokoller, referat og vedtak skal som hovedregel være tilgjengelig for alle organisasjonens tillitsvalgte og ansatteNår et organ behandler saker som inneholder sensitiv informasjon, kan organet vedta taushetsplikt for å sikre sakens fortrolighet.Sideskift 

Brudd på retningslinjene 

Brudd på de etiske retningslinjene kan meldes til generalsekretær eller styreleder og kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad.  

Dersom tillitsvalgte bryter LNUs etiske retningslinjer, har arbeidsutvalget myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak. Slike vedtak kan ankes til styret. Mindre brudd kan sanksjoneres med muntlig eller skriftlig advarsel, utestengelse fra arrangementer eller oppfordring om å fratre sitt verv. Alvorlige brudd kan sanksjoneres med suspensjon eller eksklusjon. 

Dersom ansatte bryter LNUs etiske retningslinjer, følges dette opp av generalsekretær i tråd med LNUs personalpolitikk og gjeldende lover og regler for arbeidsforhold. LNU har egne varslingsrutiner for ansatte som er beskrevet i personalhåndboka. 

Martine Tønnessen

Generalsekretær
481 78 334

Varsling i LNU

LNU skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Les mer om hvordan du varsler i LNU.