ForsidenPolitikkInternasjonaltFN-arbeid

FN-arbeid

LNU jobber for å fremme norske barn og unges meninger i FN, og jobber for å etablere systemer for reell ungdomsmedvirkning.

En fjerdedel av verdens befolkning er ungdom mellom 10 og 24 år. Samtidig er under to prosent av verdens parlamentarikere under 30 år. LNU jobber for å fremme norske barn og unges meninger i FN samtidig som vi jobber for å etablere systemer for reell og meningsfull ungdomsmedvirkning i organisasjonen.

I det FN har rundet 70 år og har vedtatt 17 nye ambisiøse mål for bærekraftig utvikling, blir en stor del av verdens befolkning ikke godt nok inkludert i de store og viktige avgjørelsene. Mangelen på ungdomsmedvirkning i globale politiske beslutningsprosesser viser et betydelig demokratisk underskudd.

Reell og meningsfull ungdomsmedvirkning i FN

 Verden har aldri vært yngre. Ungdom må være en del av de demokratiske styringsstrukturene for både å øke kvaliteten på og sikre legitimiteten til beslutningene som tas. Da FN ble opprettet i 1945 snakket man stort sett om governments (regjeringer) og ikke så mye om governance (styresett). Når man i dag, 70 år etter, jobber med en reform av FN for at organisasjonen fortsatt skal være aktuell og relevant i den kommende tiden er det avgjørende at ungdom blir inkludert i nye styresettmodeller for FN. I 2015 ble også 17 bærekraftsmål for verden frem mot 2030 vedtatt. For å møte nye og krevende utfordringer trenger FN nye og innovative løsninger. Ungdom bidrar i beslutningsprosesser med tilnærminger og erfaringer vidt forskjellig fra en rekke andre aktører og bidrar til økt kvalitet i demokratiet.

Ungdomsdelegat Maria Moe taler i FNs generalforsamling. Foto: UN Norway

LNU jobber for å sikre ungdom fra hele verden bedre muligheter til ungdomsmedvirkning i FNs politiske prosesser. LNU ønsker at ungdomsdelegatordningen skal styrkes og utvides, både i Norge og i FN generelt. LNU mener FN-organisasjonene bør etablere rådgivende ungdomsorgan i sine interne strukturer. LNU jobber også for en overordnet og global permanent mekanisme for ungdomsmedvirkning i FN-systemet.

Ungdomsdelegater i Norges delegasjoner til FN

LNU har siden 1971 sendt ungdomsdelegater til FN i Norges delegasjoner. Delegatordningen er et samarbeid mellom LNU og aktuelle departement. LNU samarbeider med Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunaldepartementet om delegater til FNs generalforsamling og aktuelle FN-prosesser knyttet til temaer som menneskerettigheter, ungdomsmedvirkning, utdanning, klima, likestilling og urbanisering

En ungdomsdelegat er en representant for Norges barn og unge inn i en offisiell norsk FN-delegasjon. Delegaten jobber for LNU og LNUs medlemmer inn i delegasjonen, og anses som en formell del av den norske delegasjonen inn i FN. Ungdomsdelegatene velges som hovedregel for ett år om gangen, og skal være en inkludert del i LNUs og departementets arbeid på det gjeldende tema gjennom hele året.

Ungdomsdelegatene Margrete Bjørge Katanasho og Jarle Aarbakke Tollaksen sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Foto: UN Photo/Kim Haughton

Ungdomsdelegatene velges på ulike tidspunktet gjennom året og har sitt virke i 12 måneder ifra de blir valgt. Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter og klima velges på Barne- og ungdomstinget i april, mens de andre ungdomsdelegatene velges i alt etter når de relevante FN-prosessene finner sted. Alle LNUs medlemsorganisasjoner kan nominere kandidater til ungdomsdelegater på de forskjellige temaene.

Du kan lese mer om de ulike ungdomsdelegatordningene og bli bedre kjent med de nåværende ungdomsdelegatene her.

FN-akkreditering

LNU fikk i 2017 innvilget konsultativ status i ECOSOC (FNs økonomiske og sosiale råd), noe som gir LNU tilgang til akkreditering til en rekke FN-møter som anerkjent sivilsamfunnsorganisasjon. LNUs medlemsorganisasjoner kan få hjelp til akkreditering til relevante FN-møter.

Forespørsel om akkreditering rettes til politisk rådgiver for internasjonale spørsmål i LNU. LNU vil gjennom dialog med representantene fra medlemsorganisasjoner avgjøre om akkreditering kan gis. Representanter som akkrediteres til FN-møter gjennom LNU forplikter seg til å følge LNUs etiske retningslinjer og prinsipprogram.

Retningslinjer for FN-akkreditering gjennom LNU finner du under.

Retningslinjer for FN-akkreditering gjennom LNU

Kontaktpersoner

Topp