ForsidenPolitikkInternasjonaltFN-arbeid

FN-arbeid

LNU jobber for å fremme barn og unges meninger og interesser i FN, og jobber for å etablere systemer for reell ungdomsmedvirkning.

En fjerdedel av verdens befolkning er ungdom mellom 10 og 24 år. Samtidig er under to prosent av verdens parlamentarikere under 30 år. LNU jobber for å fremme norske barn og unges meninger og interesser i FN og for å etablere systemer for reell og meningsfull ungdomsmedvirkning. Mangelen på ungdomsmedvirkning i globale politiske beslutningsprosesser viser et betydelig demokratisk underskudd.

Reell og meningsfull ungdomsmedvirkning i FN

 Verden har aldri vært yngre. Ungdom må være en del av de demokratiske styringsstrukturene for både å øke kvaliteten på og sikre legitimiteten til beslutningene som tas. Da FN ble opprettet i 1945 snakket man stort sett om governments (regjeringer) og ikke så mye om governance (styresett). Når man i dag, 75 år etter, jobber med en reform av FN for at organisasjonen fortsatt skal være aktuell og relevant i den kommende tiden er det avgjørende at ungdom blir inkludert i nye styresettmodeller for FN. I 2015 ble også 2030-agendaen med 17 bærekraftsmål vedtatt. For å møte nye og krevende utfordringer trenger FN nye og innovative løsninger. Ungdom bidrar i beslutningsprosesser med tilnærminger og erfaringer forskjellig fra en rekke andre aktører og bidrar til økt kvalitet i demokratiet.

Ungdomsdelegat Maria Moe taler i FNs generalforsamling. Foto: UN Norway

LNU jobber for å sikre ungdom fra hele verden bedre muligheter til ungdomsmedvirkning i FNs politiske prosesser. LNU ønsker at ungdomsdelegatordningen skal styrkes og utvides, både i Norge og i FN generelt. 

Ungdomsdelegater i Norges delegasjoner til FN

LNU har siden 1971 sendt ungdomsdelegater til FN i Norges delegasjoner. Delegatordningen er et samarbeid mellom LNU og norske myndigheter. LNU samarbeider med Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet og og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om delegater til FNs generalforsamling og aktuelle FN-prosesser knyttet til temaer som menneskerettigheter, ungdomsmedvirkning, utdanning, klima og miljø, likestilling, bærekraft og urbanisering.

En ungdomsdelegat er en representant for Norges barn og unge inn i en offisiell norsk FN-delegasjon. Delegaten jobber på vegne av LNU og LNUs medlemsorganisasjoner inn i delegasjonen. Ungdomsdelegatene velges som hovedregel for ett år om gangen og skal være en inkludert del i LNUs og departementets arbeid på gjeldende tema gjennom hele året.

Ungdomsdelegatene Margrete Bjørge Katanasho og Jarle Aarbakke Tollaksen sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Foto: UN Photo/Kim Haughton

Ungdomsdelegatene velges på ulike tidspunktet gjennom året og fungerer i 12 måneder fra de blir valgt. Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter velges av Barne- og ungdomstinget, mens de andre ungdomsdelegatene velges fortløpende av arbeidsutvalget avhengig av når FN-møtene finner sted. Alle LNUs medlemsorganisasjoner kan nominere kandidater til ungdomsdelegater.

Du kan lese mer om de ulike ungdomsdelegatordningene og bli bedre kjent med de nåværende ungdomsdelegatene her.

Ungdom, fred og sikkerhet

I 2015 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. Resolusjonen er den første som fokuserer spesifikt på ungdoms rolle i spørsmål om fred og sikkerhet. Den tydeliggjør behovet for å anerkjenne ungdom som en egen gruppe i sikkerhetspolitikk og fredsbygging, og fokuserer på ungdom som positive endringsaktører. Dette kan sees som en kursendring, hvor ungdom ikke først og fremst sees på som voldsutøvere eller ofre for krig, men som avgjørende aktører i konfliktløsing og for å bygge varig fred. 

Norge mener Norge bør ta en aktiv rolle i å jobbe med agendaen i FN og prioritere arbeidet i sikkerhetsrådet i 2021-2022. LNU mener også Norge bør utarbeide en handlingsplan for hvordan agendaen skal implementeres der Norge tilrettelegger for fredsprosesser og konfliktforebyggende arbeid.

LNU har skrevet rapporten I frontlinja: ungdom, fred og sikkerhet. Her kan du lese våre innspill til en handlingsplan.

LNU har etablert et 2250-nettverk av barne- og ungdomsorganisasjoner med interesse for ungdom, fred og sikkerhet.

2250-nettverket er et nettverk av barne- og ungdomsorganisasjoner, hvor vi på ulike måter jobber med å sette spørsmål om ungdom og fred på dagsorden. Organisasjoner kan ha ulike motiver for å være med i nettverket – alt fra at man ønsker seg informasjon om hva som rører seg nasjonalt og internasjonalt på feltet til mer kunnskap om hvordan man kan jobbe aktivt med dette i egen organisasjon. 

For tips til hva man kan gjøre med 2250-resolusjonen som organisasjon anbefaler vi LNUs kampanjeside: www.2250.no

Organisasjoner kan slutte seg til nettverket ved å sende en epost til LNUs internasjonale politiske rådgiver, Stian Magelssen på stian.magelssen@lnu.no. 

Tilsluttede organisasjoner så langt: 

 • Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
 • Changemaker
 • FN-sambandets ungdomspanel
 • Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)
 • Grønn ungdom
 • Juvente
 • KFUK-KFUM Global
 • Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU)
 • Lawan Norge 
 • Norsk folkehjelp – Solidaritetsungdom
 • Operasjon Dagsverk
 • Press
 • Rød ungdom
 • Røde Kors Ungdom
 • Sosialistisk ungdom
 • Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
 • Spire
 • Studentaksjonen – Brighter tomorrow
 • Studentenes fredspris
 • Studenttinget NTNU
 • URO – Plan Norge
 • Ung i kor

FN-akkreditering (ECOSOC)

LNU fikk i 2017 innvilget konsultativ status i ECOSOC (FNs økonomiske og sosiale råd), noe som gir LNU tilgang til en rekke FN-møter som anerkjent sivilsamfunnsorganisasjon. LNUs medlemsorganisasjoner kan søke om å få bruke LNUs akkreditering til relevante FN-møter.

Forespørsel om akkreditering rettes til politisk rådgiver for internasjonale spørsmål i LNU. Representanter som akkrediteres til FN-møter gjennom LNU forplikter seg til å følge LNUs etiske retningslinjer og prinsipprogram.

Retningslinjer for FN-akkreditering gjennom LNU finner du under.

Retningslinjer for FN-akkreditering gjennom LNU

Kontaktpersoner

Topp