ForsidenPolitikkInternasjonaltFN og ungdomsdelegatene

Maria Moe (KrFU), Daniel Overskott (NKSS), Matilde Clemetsen (Spire), Sylvia Lind (EO) og Aleksander Gjøsæter (NSO) er ungdomsdelegater til FN i 2017.

FN og ungdomsdelegatene

LNU jobber for å fremme norske barn og unges meninger i FN samtidig som vi jobber for å etablere systemer for reell ungdomsmedvirkning.

En fjerdedel av verdens befolkning er ungdom mellom 10 og 24 år. Samtidig er under to prosent av verdens parlamentarikere under 30 år. LNU jobber for å fremme norske barn og unges meninger i FN samtidig som vi jobber for å etablere systemer for reell og meningsfull ungdomsmedvirkning i organisasjonen.

I det FN har rundet 70 år og har vedtatt 17 nye ambisiøse mål for bærekraftig utvikling, blir en stor del av verdens befolkning ikke godt nok inkludert i de store og viktige avgjørelsene. Mangelen på ungdomsmedvirkning i globale politiske beslutningsprosesser viser et betydelig demokratisk underskudd.

Nederst på denne siden finner du en oversikt over hvem som til en hver tid er ungdomsdelegater til FN gjennom LNU. 

Du finner kontaktinformasjon til ungdomsdelegatene nederst på denne siden

Reell og meningsfull ungdomsmedvirkning i FN

Verden har aldri vært yngre. Ungdom må være en del av de demokratiske styringsstrukturene for både å øke kvaliteten på og sikre legitimiteten til beslutningene som tas. Da FN ble opprettet i 1945 snakket man stort sett om governments (regjeringer) og ikke så mye om governance (styresett). Når man i dag, 70 år etter, jobber med en reform av FN for at organisasjonen fortsatt skal være aktuell og relevant i den kommende tiden er det avgjørende at ungdom blir inkludert i nye styresettmodeller for FN. I 2015 ble også 17 bærekraftsmål for verden frem mot 2030 vedtatt. For å møte nye og krevende utfordringer trenger FN nye og innovative løsninger. Ungdom bidrar i beslutningsprosesser med tilnærminger og erfaringer vidt forskjellig fra en rekke andre aktører og bidrar til økt kvalitet i demokratiet.

LNU jobber for å sikre ungdom fra hele verden bedre muligheter til ungdomsmedvirkning i FNs politiske prosesser. LNU ønsker at ungdomsdelegatordningen skal styrkes og utvides, både i Norge og i FN generelt. LNU mener FN-organisasjonene bør etablere rådgivende ungdomsorgan i sine interne strukturer. LNU jobber også for en overordnet og global permanent mekanisme for ungdomsmedvirkning i FN-systemet.

Ungdomsdelegater i Norges delegasjoner til FN

LNU har siden 1971 sendt ungdomsdelegater til FN i Norges delegasjoner. Delegatordningen er et samarbeid mellom LNU og aktuelle departement. LNU samarbeider med Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Klimadepartementet og Kommunaldepartementet om delegater til FNs generalforsamling og aktuelle FN-prosesser knyttet til temaer som urbanisering, utdanning, klima og menneskerettigheter.

En ungdomsdelegat er en representant for Norges barn og unge inn i en offisiell norsk FN-delegasjon. Delegaten jobber for LNU og LNUs medlemmer inn i delegasjonen, og anses som en formell del av den norske delegasjonen inn i FN. Ungdomsdelegatene velges som hovedregel for ett år om gangen, og skal være en inkludert del i LNUs og departementets arbeid på det gjeldende tema gjennom hele året.

Ungdomsdelegatene velges hvert år (som regel i slutten av desember) og har sitt virke i 12 måneder fra januar hvert år. Alle LNUs medlemsorganisasjoner kan nominere kandidater til ungdomsdelegater på de forskjellige temaene.

Arbeidsgruppa på FN-spørsmål (AgFN)

Arbeidsgruppa er en gruppe der LNUs medlemsorganisasjoner både lærer og legger føringer for LNUs strategiske vurderinger og politiske prioriteringer i FN-arbeidet. En del av arbeidsgruppa sitt arbeid er å fungere som støtte for LNUs ungdomsdelegater til FN. Arbeidsgruppa operer fra januar til desember hvert år, og ledes av en av LNUs styremedlemmer. Alle LNUs medlemsorganisasjoner kan nominere medlemmer til gruppa. Her kan du lese mer om arbeidsgruppa for FN-spørsmål. 

Nåværende ungdomsdelegater:

Topp