ForsidenPolitikkInternasjonaltLNUs Nord/Sør-arbeid

FNs bærekraftsmål

LNUs Nord/Sør-arbeid

LNU jobber for økt ungdomsmedvirkning i norsk utenriks- og utviklingspolitikk, blant annet for å spre kunnskap om og engasjement for Nord/Sør-spørsmål her i Norge.

Hva mener vi med begrepet ”Nord/Sør”?

Selv om vi bruker geografiske betegnelser handler skillet mellom nord og sør mer om økonomiske og politiske skiller. Såkalte ”Sør-land” behøver ikke nødvendigvis å befinne seg geografisk i Sør, og motsatt med ”Nord-land”. Meningen med begrepet at det skal belyse maktforhold og ulikhet mellom fattige og rike mennesker og land. Vi bruker også begrepet globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Hva er Nord/Sør-informasjon?

Nord/Sør-informasjon handler om å gi og få innsikt i maktstrukturene som eksisterer mellom og innad i land. Vi kan snakke om interessekonflikter hvor land i Sør kan ha sammenfallende interesser, som står i motsetning til interessene til land i Nord, for eksempel. Det kan handle om temaer som påvirker våre samfunn enten vi lever i sør eller nord. Slike temaer kan være skatteparadis, migrasjon eller fattigdom. Det kan også handle om forholdet mellom land i internasjonale forhandlinger, som for eksempel handel, klima eller nedrustning.

God Nord/Sør-informasjon viser sammenhenger og presenterer et større og mer nyansert bilde. Prosjekter som belyser viktige, men lokale, problemstillinger, som for eksempel livet i en flyktningleir eller barnearbeid, blir i Nord/Sør-prosjekter løftet opp. Ved å se på overordnede strukturer, slik som internasjonale avtaler eller systemer, blir det mulig å finne ut hva som er årsakene til situasjonen. Sentrale spørsmål i Nord/Sør-informasjon kan være: Hvorfor forblir fattige land fattige? Hvilke strukturer lokalt og globalt tilrettelegger for dårlige arbeidsvilkår eller marginalisering av enkelte grupper? Hvorfor kommer ikke et lands økonomiske vekst hele befolkningen til gode?

Hvordan jobber LNU med Nord/Sør-spørsmål?

LNU gjennomfører hvert år en kampanje om et aktuelt Nord/Sør-tema. Kampanjen utarbeides av Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål, som består av representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner. Årets Nord/Sør-kampanje handler om barn og unge på flukt og lanseres i oktober 2016.

LNU gir støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner sitt Nord/Sør-arbeid gjennom støtteordningen LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør. Vi holder også kurs og seminarer, og arrangerer debatter og frokostmøter.

I samarbeid med Youth Alive! Kenya, har LNU utvekslingsprogrammet Right to participate, som handler om økt ungdomsmedvirkning for å nå Bærekraftsmålene og for å forebygge radikalisering. De fire første deltakerne setter i gang med arbeidet høsten 2016.

LNU gir årlig ut en internasjonal rapport om ungdomsmedvirkning i norsk utenriks- og utviklingspolitikk og i et globalt perspektiv. Vår siste rapport, 1,8 milliarder grunner. Ungdom, utvikling og bærekraft, handler om at ungdom må inkluderes i arbeidet med FNs nye bærekraftsmål. I 2014 var en fjerdedel av verdens befolkning mellom 10 og 24 år og dagens ungdomsgenerasjon er historiens største. Samtidig sliter over 500 millioner unge for å overleve på under to dollar dagen. 60 prosent av unge i utviklingsland verken jobber eller går på skole. Uten å inkludere ungdomsperspektivet i implementeringen, uten å ivareta ungdoms rettigheter og uten at ungdom har eierskap til utviklingsagendaen vil FNs bærekraftsmål aldri kunne nås. Det jobbes med å utvide LNUs arbeid på Bærekraftsmidlene, både opp mot norske myndigheter og FN, og for å inkludere medlemsorganisasjonene.

LNU mener at norske myndigheter i for liten grad ser på ungdom som en aktør i sin utenriks- og utviklingspolitikk. Til tross for at ungdom har påvist større risiko for å være fattig er det påfallende lite utviklingsarbeid og politisk innsats som retter seg mot (og enda mindre inkluderer) ungdom. Mangelen på tilgang til et skikkelig arbeidsmarked, utdanning og nødvendige helsetjenester er i dag de største hindrene for oppfyllelse av ungdoms menneskerettigheter. Ungdom skal ikke inkluderes fordi ungdom er fremtidens ledere eller ungdom er ofre. Ungdom skal inkluderes fordi ungdom er eksperter på sine felt, og fordi ungdomsmedvirkning er avgjørende for en bærekraftig utviklingspolitikk.

Kontaktpersoner

Topp