ForsidenPolitikkInternasjonaltLNUs Nord/Sør-arbeid

FNs bærekraftsmål

LNUs Nord/Sør-arbeid

LNU jobber for økt ungdomsmedvirkning i utenriks- og utviklingspolitikken.

LNU mener at norske myndigheter i for liten grad ser på ungdom som en aktør i sin utenriks- og utviklingspolitikk. Påfallende lite av utviklingsarbeidet og den politiske innsatsen som gjøres retter seg mot ungdom – og inkluderer svært sjelden ungdom i politiske prosesser som gir unge muligheten til å bli hørt. 

Mangelen på tilgang til et skikkelig arbeidsmarked, utdanning og nødvendige helsetjenester er i dag blant de største hindrene for oppfyllelse av ungdoms menneskerettigheter. Ungdom skal ikke inkluderes fordi ungdom er fremtidens ledere eller ungdom er ofre. Ungdom skal inkluderes fordi ungdom er eksperter på sine felt, og fordi ungdomsmedvirkning er avgjørende for en bærekraftig utviklingspolitikk.

Hvordan jobber LNU med Nord/Sør-spørsmål?

Vi i LNU jobber med Nord/Sør-spørsmål på mange forskjellige måter. Blant annet gjennom: 

En årlig internasjonal kampanje 

LNU gjennomfører hvert år en kampanje om et aktuelt Nord/Sør-tema. Her finner du en oversikt over de siste kampanjene LNU har laget.

Kampanjen utarbeides av Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål, som består av representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner. Vi har i forbindelse med disse kampanjene blant annet fått opp www.skrupålyden.no, om FNs sikkerhetsråds resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. 

Økonomisk støtte prosjekter om globale miljø- og utviklingsspørsmål 

LNU gir støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner sitt Nord/Sør-arbeid gjennom støtteordningen LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Publikasjoner 

LNU gir årlig ut en internasjonal rapport om ungdomsmedvirkning i norsk utenriks- og utviklingspolitikk og i et globalt perspektiv. LNUs siste rapporter finner du her

Politisk påvirkning 

Vi jobber for at unge stemmer skal bli hørt lokalt, nasjonalt og globalt. Det inkluderer å jobbe for at unge blir hørt, og at unge perspektiver tas med, i politiske prosesser og beslutninger her i Norge og i resten av verden. 

Hva mener vi med begrepet ”Nord/Sør”?

Selv om vi bruker geografiske betegnelser handler skillet mellom nord og sør mer om økonomiske og politiske skiller. Såkalte ”Sør-land” behøver ikke nødvendigvis å befinne seg geografisk i Sør, og motsatt med ”Nord-land”. Meningen med begrepet at det skal belyse maktforhold og ulikhet mellom fattige og rike mennesker og land. Vi bruker også begrepet globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Hva er Nord/Sør-informasjon?

Nord/Sør-informasjon handler om å gi og få innsikt i maktstrukturene som eksisterer mellom og innad i land. Vi kan snakke om interessekonflikter hvor land i Sør kan ha sammenfallende interesser, som står i motsetning til interessene til land i Nord, for eksempel. Det kan handle om temaer som påvirker våre samfunn enten vi lever i sør eller nord. Slike temaer kan være skatteparadis, migrasjon eller fattigdom. Det kan også handle om forholdet mellom land i internasjonale forhandlinger, som for eksempel handel, klima eller nedrustning.

God Nord/Sør-informasjon viser sammenhenger og presenterer et større og mer nyansert bilde. Prosjekter som belyser viktige, men lokale, problemstillinger, som for eksempel livet i en flyktningleir eller barnearbeid, blir i Nord/Sør-prosjekter løftet opp. Ved å se på overordnede strukturer, slik som internasjonale avtaler eller systemer, blir det mulig å finne ut hva som er årsakene til situasjonen. Sentrale spørsmål i Nord/Sør-informasjon kan være: Hvorfor forblir fattige land fattige? Hvilke strukturer lokalt og globalt tilrettelegger for dårlige arbeidsvilkår eller marginalisering av enkelte grupper? Hvorfor kommer ikke et lands økonomiske vekst hele befolkningen til gode?

 

Kontaktpersoner

Topp