ForsidenPolitikkInternasjonaltLNUs Nord/Sør-arbeidLNUs Nord/Sør-kampanjer

Vi jobber for at unge stemmer skal bli hørt, blant annet gjennom å sette FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2250 på agendaen.

LNUs Nord/Sør-kampanjer

Hvert år lager LNU en informasjonskampanje om et aktuelt Nord/Sør-tema. Kampanjene utarbeides av Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål.

Temaet for LNUs Nord/Sør-informasjonskampanje 2017 er inkludering av ungdom i fredsprosesser, og arbeidet med FNs sikkerhetsråds resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. Kampanjen lanserer høsten 2017. 

LNUs Nord/Sør-informasjonskampanjer

LNUs Nord/Sør-kampanjer skal informere og engasjere om et utvalgt Nord/Sør-tema. Målgruppen for kampanjene er LNUs medlemsorganisasjoner og aktuelle beslutningstakere. I tillegg til å engasjere og informere barn og unge, driver LNU politisk påvirkningsarbeid for å få gjennomslag for kampanjenes politiske krav.

2017: Skru på lyden

I 2017 lagde vi kampanjen Skru på lyden. Den handler om at ungdom trenger en tydeligere stemme i spørsmål om krig og fred – både nasjonalt og internasjonalt. 

I 2015 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. Alle FNs medlemsland er forpliktet til å følge opp og implementere resolusjonen – som blant annet sier at ungdom skal ha en sentral rolle i fredsarbeid og at ungdom er en viktig ressurs for å skape fred. 

Sjekk ut www.skrupålyden.no for mer informasjon om kampanjen. 

2016: LNUmatch

I 2016 valgte vi i LNU å lage en Nord/Sør-kampanje om flyktningsituasjonen i verden og barn og unge på flukt. Kampanjen fikk navnet LNUmatch, i god Tinder-stil. Målet med kampanjen var å gjøre det enklere for unge flyktninger i Norge å komme i kontakt med barne- og ungdomsorganisasjonene, for å på den måten få en mer meningsfull fritid. 

Det var tre krav i årets Nord/Sør-kampanje. Det første var et krav om bedre helsehjelp, både fysisk og psykisk, for barn og unge i norske asylmottak. Det andre kravet var at omsorgen for unge, enslige mindreårige mellom 15 og 18 år må overføres fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til barnevernet. Det siste kravet handlet om at det måtte bli enklere for barne- og ungdomsorganisasjonene å jobbe opp mot barn og unge på asylmottak. 

Les mer om LNUmatch-kampanjen på match.lnu.no eller les kronikken vi hadde på trykk i Dagbladet her

2015: Klimakunnskapsminister Torbjørn Grønn Isaksen

Vi i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har i 2015 valgt å sette fokus på klima i vår Nord/Sør-kampanje. Sammen med «klimakunnskapsminister» Torbjørn Grønn Isaksen krever vi at Norge reduserer tempoet i oljeutvinningen på norsk sokkel, øker satsningen på nye klimajobber og tar en ledende rolle for en ambisiøs, rettferdig og bindende klimaavtale i Paris 2015.

Vi mener at det er på tide at Norge og verden tar steget ut av oljeavhengigheten og inn i fornybaralderen. Det mangler ikke i dag teknologiske løsninger eller kunnskap om alvoret av klimaendringene. Norge har både pengene, kompetansen og naturressursene til å lede an i det grønne skiftet. Det eneste som trengs er politisk vilje. Det har Torbjørn Grønn Isaksen massevis av. Vi håper at andre politikere vil lære av ham.

2014: Det var en gang ei framtid

I 2014 valgte LNU å jobbe med ungdoms rolle i Post-2015-prosessen. Post-2015 er de nye, bærekraftige utviklingsmålene som tok over for tusenårsmålene etter 2015.

Post-2015 prosessen med å lage bærekraftige utviklingsmål kommer til å definere verden i lang tid fremover. Ungdom eier framtida, derfor må vi få være med på å definere hvilken historie vi skal fortelle i 2030.

Derfor fokuserer LNUs Nord/Sør-kampanje i år på ungdoms rolle i Post-2015.
LNU ba Norge om å prioritere:

  • Egne delmål og indikatorer på ungdom
  • At alle mål tilpasses ungdom, og at man måler framgang for denne gruppa
  • Anerkjennelse av og tilrettelegging for ungdom som aktører og partnere i Post-2015
  • Etablering av permanente mekanismer for ungdomsmedvirkning i FN

2013: Endelig 18 – endelig avslag

I 2009 innførte regjeringen ordningen med midlertidig eller begrenset oppholdstillatelse for barn mellom 16 og 18 år som søker asyl, som et av flere innstramningstiltak i innvandringspolitikken. Midlertidig oppholdstillatelse gis til barn mellom 16 og 18 år som norske myndigheter mener ikke har krav på beskyttelse, eller som ikke har omsorgspersoner som kan ta vare på dem i hjemlandet.

LNUs Nord/Sør informasjonskampanje handler i 2013 om disse barna. Kampanjen handlet ikke om at alle barn skal få bli i Norge, men om at alle barn skal behandles likt og ha de samme rettighetene, uansett om de er 15 ½ år eller 16 år og 1 dag.

LNU mener at innvandringsregulerende hensyn, som regjeringen kaller det, ikke skal gå foran hensynet til det enkelte barn. Barn skal ikke brukes som brikker eller symboler for hva slags asylpolitikk Norge ønsker. Ordningen med midlertidig oppholdstillatelse til enslige asylbarn mellom 16 og 18 år bryter med FNs barnekonvensjon.

LNU krevde gjennom denne kampanjen, og krever fortsatt, at ordningen avskaffes, og at denne gruppen barn behandles på samme måte som dem under 16 år. Alle under 18 år er barn, og har krav på likebehandling.

Last ned filer

Kontaktperson

Topp