ForsidenPolitikkInternasjonaltUngdomsdelegatene

Ungdomsdelegatene

LNU jobber for å fremme norske barn og unges meninger i FN, og for å etablere systemer for reell ungdomsmedvirkning.

LNU har siden 1971 sendt ungdomsdelegater til FN. Som ugndomsdelegat blir man del av den offisielle norske delegasjonen og deltar aktivt innen ulike fagfelt. LNU har for tiden ungdomsdelegater på fem ulike tematiske områder: Menneskerettigheter, klima og miljø, bærekraftig utvikling, likestilling og global helse. LNU har også ungdomsdelegat på utdanning og urbanisering annethvert år når Norge sender delegasjon til UNESCOs generalkonferanse og World Urban Forum.

Her kan du bli litt bedre kjent med LNUs ungdomsdelegater:

Ungdomsdelegat MR
Foto: Martine Haugland / Skeiv Ungdom

Robin Leander Wullum (dei, 22)

 • Trondheimstrønder
 • Politisk nestleiar i Skeiv Ungdom
 • Bachelorstudent i internasjonale studium på UiO

Robin er nominert som ungdomsdelegat av Skeiv Ungdom.

Menneskerettigheter

Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning deltar på FNs generalforsamling i New York.

Robin Leander har vore aktiv i mange av LNU sine medlemsorganisasjonar sidan 2008, og har tatt del i ungdomspolitikken sidan 2011. Dei er særleg interessert i å jobbe med menneskerettstematikk frå eit skeivt minoritetsperspektiv, fordi sårbar og marginalisert befolkning ofte rammast hardast ved brot på menneskerettane. Robin Leander er mellom anna opptatt av å løfte fram kjønnsbasert vald, og korleis dette særskilt rammer skeive kvinner, transfeminine personar og interkjønnspersonar.

Minoritetsbefolkning har grunna historisk diskriminering ofte behov for meir omfattande og målretta tiltak for å betre deira situasjon og levestandard enn majoritetsbefolkning, og dette er noko Robin Leander meiner må løftast i mykje større grad i internasjonale forum. Dei meiner ein må sjå menneskerettane i ljos av dei nye utviklingsmåla, og utfordre SN (Dei Sameinte Nasjonar) på kva grupper som fell utanfor tiltaka som er føreslått for å sikre alle likeverdig tilgong på utdanning, helsehjelp og arbeid.

 

Ungdomsdelegat MR

Foto: Aurora Stenersen

Sandra Skiaker (22)

 • Studerer bachelor i Samfunnsgeografi på Universitet i Oslo.
 • Tidligere leder for Operasjon Dagsverk.
 • Aktiv i YATA Oslo.

Sandra er nominert som ungdomsdelegat av YATA.

Menneskerettigheter

Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning deltar på FNs generalforsamling i New York.

«Da jeg i 2011 ble aktiv i Operasjon Dagsverk forsto jeg raskt at barne-og ungdomsorganisasjoner kom til å prege min ungdomstid – og det har det gjort. Nå er jeg aktiv i YATA Oslo, hvor vi jobber med utenriks- og sikkerhetspolitikk. Som ungdomsdelegat ønsker jeg å fokusere på ungdoms medvirkning gjennom FNs resolusjon 2250 – Ungdom, Fred og Sikkerhet!»
 

 

Foto: Kristian Krystad

Ane Aurora Skjølberg Serreli (24)

 • Fra Hamar
 • Tidligere nestleder i Spire
 • Studerer statsvitenskap ved UiO

Ane er nominert som ungdomsdelegat av Spire.

Klima

Ungdomsdelegaten på klima deltar på FNs klimatoppmøte og mellomforhandlinger. Ane har vært sivilsamfunnsobservatør på FNs klimatoppmøte og mellomforhandlinger i 2018 og 2019. Hun er spesielt opptatt av rettferdighet knyttet til klimatilpasning og tap og skade som følge av klimaendringer.

Som ungdomsdelegat har hun argumentert for viktigheten av ungdomsmedvirkning i politiske prosesser under en studentkonferanse på Harvard tidligere i vår, og ledet et globalt UNEA møte om ungdomsmedvirkning og biomangfold.

 

 

 

 

 

Foto: Privat.

Freja Dohrn Ellefsen (22)

 • Fra Sandefjord
 • Kommunikasjonsfrivillig i Norges speiderforbund
 • Bachelor i internasjonale relasjoner

Freja er nominert som ungdomsdelegat av Norges speiderforbund.

Bærekraftig utvikling

Ungdomsdelegaten på Bærekraftig utvikling deltar på FNs høynivåmøte om bærekraftig utvikling og oppfølging av 2030-agendaen.

Gjennom ulike verv i speideren har Freja lenge jobbet for bærekraft og ungt engasjement, på lokal og internasjonalt. Som ungdomsdelegat er hun spesielt opptatt av gode og inkluderende beslutningsprosesser. Hun brenner for at alle må med i arbeidet med bærekraftsmålene, og at de som rammes av politiske beslutninger, er med på å skape dem.

 

Ungdomsdelegat Global Helse

Foto: Michael Massoud

Merete Lan Olsen (26)

 • Fra Bergen
 • Internasjonalt Ansvarlig for Norsk Medisinstudentforening (Nmf)
 • Delegasjonsleder til IFMSA sine generalforsamlinger og møter
 • Studerer 6. året medisin ved Semmelweis University i Budapest

Merete er nominert som ungdomsdelegat av Norsk medisinstudentforening.

Global helse

Ungdomsdelegaten på global helse deltar på World Health Assembly.

Har gjennom vervet sitt arbeidet mye med global helse og menneskerettigheter. Spesielt da ved å representere Nmf sine politiske meninger internasjonalt. Hun er opptatt av universell helsedekning og bærekraftsmål nr 3, og at tilgang til helsetjenester og medisiner er en menneskerettighet. Sunne og gode liv er et essensielt mål dersom verdenssamfunnet skal kunne klare å oppnå FN sine bærekraftsmål og en bærekraftig utvikling.

Foto: LNU

Celia Têtu Lima (24)

 • Fra Oslo
 • Studerer Midtøstenstudier med arabisk på UiO. Nå i permisjon for å jobbe som byrådssekretær for byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo
 • Tidligere medlem av feministisk utvalg og landsstyret i Sosialistisk Ungdom

Celia er nominert som ungdomsdelegat av Sosialistisk Ungdom. 

Likestilling

Ungdomsdelegatene på likestilling deltar på FNs kvinnekommisjon, Commission on the Status of Women (CSW), og i Norges delegasjon til Nordisk Ministerråd på spørsmål om likestilling.

Å delta på CSW, og å jobbe for oppfyllelsen av bærekraftsmål 5, likestilling mellom kjønnene, er hovedoppgavene til likestillingsdelegaten.

Som ungdomsdelegat vil Celia ha et interseksjonelt feministisk perspektiv. Hun er spesielt opptatt av reell og meningsfull ungdomsmedvirkning som nødvendig for å oppnå kvinnefrigjøring og likestilling for alle kjønn. Hun vil også fokusere spesielt på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og skeives rettigheter.

 

 

 

 

Foto: LNU

Fredrik Sørlie (21)

 • Porsgrunnsgutt bosatt i Oslo
 • Studerer kommunikasjonsledelse
 • Sentralstyremedlem i AUF og sitter i ressursgruppe for feminisme, antirasisme og inkludering

Fredrik er nominert som ungdomsdelegat av AUF. 

Likestilling

Ungdomsdelegatene på likestilling deltar på FNs kvinnekommisjon, Commission on the Status of Women (CSW), og i Norges delegasjon til Nordisk Ministerråd på spørsmål om likestilling.

«Kampen for likestilling og mot diskriminering er noe jeg har engasjert meg i siden jeg startet med politikk. Et samfunn der mennesker lever frie og likestilte liv skapes gjennom en god politikk, som gir mennesker mulighet til å delta i samfunnet. Derfor vil jeg jobbe for å bekjempe vold mot kvinner, styrke kvinners reproduktive helse og retten til å ta abort. jeg vil også stryke LHBTI-personers rettigheter i hele verden.»

 

 

 

 

Foto: LNU

Anna Trageton Skofteland (25)

 • Fra Haugesund
 • Studerer Entreprenørskap og Innovasjon på NMBU

Anna er nominert som ungdomsdelegat av KFUK/KFUM Global. 

Likestilling

Ungdomsdelegatene på likestilling deltar på FNs kvinnekommisjon, Commission on the Status of Women (CSW), og i Norges delegasjon til Nordisk Ministerråd på spørsmål om likestilling.

«Jeg har vært aktiv i KFUK/KFUM Global som leder i politisk utvalg for kjønnsrettferdighet de siste årene. Jeg er spesielt opptatt av at ungdom må inngå i avtalene som blir gjort på likestilling, i tillegg til at ungdom faktisk blir hørt i prosesser rundt forhandlingene. Det er også viktig for meg at vi ikke går tilbake på tilbud på seksual og reproduktiv helse rettigheter som har vært tilfelle under pandemien.»

 

 

 

 

 

 

 

Du kan lese mer om LNUs FN-arbeid her.

Topp