ForsidenPolitikkStatsbudsjettetStatsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet 2017

Her er LNUs dom over forslaget til statsbudsjett for 2017.

Oppdatering: Etter at regjeringen og samarbeidspartiene inngikk budsjettforlik i begynnelsen av desember 2017, ble blant annet den nasjonale grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene økt med 10 millioner kroner. Vi i LNU takker samarbeidspartiene KrF og Venstre for innsatsen for barne- og ungdomsfrivilligheten i arbeidet med statsbudsjettet for 2017. 

Under filmen kan du lese mer om LNUs arbeid med budsjettet, og våre reaksjoner på dagen da regjeringen la fram forslag til budsjett for 2017. 

– Ambisjonsløst for den unge frivilligheten

LNU er skuffet over at verken grunnstøtten til organisasjonene eller momskompensasjonsordningen for frivilligheten økes nok til å ta igjen prisveksten.

– Med dette frivillighetsbudsjettet er det ikke rart at kulturminister Linda Hofstad Helleland har reist til Vatikanet. Dette er fullstendig ambisjonsløst, sier vår styreleder, Stian Seland. 

Barne og ungdomsfrivilligheten vokste med 13 000 nye medlemmer bare i fjor, viser vår nye rapport Ung frivillighet 2016. Den store veksten i organisasjonene gjør at LNU er ekstra skuffet over at  det ikke blir noen økning i grunnstøtten.

Les mer: – Fullstendig ambisjonsløst

Bærekraftsrapporten skuffer ungdommen

Sammen med statsbudsjettet rapporterer regjeringen for første gang om Norges arbeid med FNs bærekraftsmål. Ungdom som politisk påvirkningskraft er glemt i rapporteringen.

– Dette er for dårlig. Regjeringen har ikke forstått at ungdom er nøkkelen til å nå FNs bærekraftsmål, sier Seland.

Seland er skuffet over at ungdommen ikke har fått en større plass i oppfølgingen av bærekraftsmålene. Regjeringen omtaler ungdommen utelukkende som en sårbar gruppe som må hjelpes, ikke som en viktig politisk aktør.

Les mer: Bærekraftsrapporten skuffer ungdommen

Usikkerhet for Frifond

– Frifond-ordningen blir mindre forutsigbar og mindre tilgjengelig med dette budsjettet, sier styreleder Seland.

LNU deler hvert år ut over 130 millioner Frifond-kroner til lokal frivillig aktivitet. Nå foreslår regjeringen at pengene utelukkende skal komme fra overskuddet til Norsk Tipping, og at ingenting skal finansieres over statsbudsjettet.

– Dette er en teknisk endring som har veldig store konsekvenser for barn og unge over hele landet. Når vi ikke kan dele ut midler før overskuddet fra Norsk Tipping er klart i mai, må frivillige lag og foreninger vente halve året før de kan få støtte, sier Seland. 

Les mer: Usikkerhet for Frifond

Her finner du prioriteringene til LNU i arbeidet opp mot statsbudsjettet 2017. 

Relevante budsjettposter for den unge frivilligheten

Poster som gjelder hele barne- og ungdomsfrivilligheten

Tallene er i hele tusen kroner

Kap. Post Navn Saldert budsjett 2016 Forslag 2017 Endring, prisjustert Saldert budsjett 2017
 846 70 Barne- og ungdomsorganisasjonar  121 319  123 716  -0,02 % 133 716
 846 79 Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. 11 171 8 656  -24,51 %  
 315 70  Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner 1 300 548 1 319 900 -0,51 %  
 315 72  Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge  23 935 5 960 -77,10 %  
 315 75  Herreløs arv til frivillige organisasjoner 12 200 9 945 -20,48 %  
 160 70  Sivilt samfunn – infostøtta 1 955 488 1 955 471 -2,00 % 2 075 471
      
Poster som enkelte organisasjoner kan søke på 
Kap. Post Navn Saldert budsjett 2016  Forslag 2017  Endring, prisjustert Saldert budsjett 2017
496 71 Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd    82 208 81 210 -3,21 % 85 460
871 70 Likestilling mellom kjønn m.v. 13 128 17 996 35,08 %  
871 72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersonar 10 967 11 274 0,80 %  
872 70 Funksjonshemma sine organisasjonar  183 745 197 834 5,67 %  
714 70 Rusmiddeltiltak 130 728 116 788 -12,66 %  
225 74 Tilskott til organisasjonar 21 630 22 236 0,80 % 23 636
254 70 Tilskot, studieforbund 208 374 208 374 -2,00 %  
520 75 Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner 20 992 21 580 0,80 %  
520 76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner 7 820 8 039 0,80 %  
567 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 7 100 7 199 -1,61 %  
1400 70 Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar 59 233 57 402 -5,09 %  
1420 78 Friluftsformål 157 821 159 821 -0,73 % 181 821
1138 70 Støtte til organisasjonar m.m. 29 509 29 509 -2,00 % 30 509
160 77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset 142 000 142 000 -2,00 %  

 

Kontaktpersoner

Topp