Til hovedinnhold

Statsbudsjett 2022

Regjeringen Solberg la i dag frem sitt siste statsbudsjett.  

– Det er skuffende at regjeringen ikke ser behovet for en større økning av grunnstøtten i en ekstraordinær situasjon, sier Margrete Bjørge Katanasho, nestleder i LNU. Medlemsfallet i barne- og ungdomsorganisasjonene har vært enormt under korona. Mange barn og unge har falt ut av de fellesskapene de var en del av, og organisasjonene trenger drahjelp for å hente dem inn igjen.

LNUs hovedkrav til regjeringen i forkant av statsbudsjettet for 2021 har vært en økning av grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene på 15 millioner. Grunnstøtten er frie midler til barn og unges egne organisasjoner og er den aller viktigste faktoren for at den unge frivilligheten kan fortsette sin aktivitet og utvikle sine demokratiske fellesskap.

– Nå må vi sette vår lit til at det nye flertallet levere det de har lovet. De tre rødgrønne partiene fremmet senest i juni et forslag om å øke grunnstøtten, og LNU forventer at dette følges opp, sier Katanasho.

Se våre reaksjoner på statsbudsjettet i egen sak. 

Hovedposter for den unge frivilligheten: 

Alle tall er i tusener.

Dep. Kap. Post Navn på posten Saldert budsjett 2021 Sum 2022 Endring 21-22 Endring i
%, KPI-justert
BFD 846 70 Barne- og ungdomsorganisasjonar 166243 170565 4322 2,57%
BFD 846 79 Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. 12115 10980 -1135 -9,25%
BFD 846 61 Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge (fritidskortet) 581597 864489 347892 66,48%
BFD 846 21 Spesielle driftsutgifter (fritidskortet) 60227 69816 9589 15,72%
KUD 315 70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner 1803920 1750000 -53920 -2,95%
KUD 315 72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge 4000 4080 80 1,97%
KUD 315 75 Herreløs arv til frivillige organisasjoner 16809 16809  

Alle tall er i tusener.

Støtteordninger enkeltorganisasjoner kan søke på:

Dep. Kap. Post. Navn på posten Saldert budsjett 2021 Sum 2022 Endring 21-22 Endring i %, KPI-justert*
KD 291 71 Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd 213748 192095 -21653 -10%
KUD 351 70 Likestilling mellom kjønn m.v. 31890 45530 13640 42,22%
KUD 351 72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersonar 15780 20095 4315 26,99%
KUD 352 70 Funksjonshemma sine organisasjonar 249350 245550 -3800 -1,5%
HOD 714 70 Rusmiddeltiltak 180553 179747 -806 -0,44%
KD 225 74 Tilskott til organisasjonar 6739 6914 175 2,56%
KD 225 75 Grunntilskott 95942 104436 8494 8,74%
KD 254 70 Tilskot, studieforbund 68920 70712 1792 2,57%
KMD 577 75 Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner 22501 22501    
KMD 577 76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner 8478 8698 220 2,56%
KMD 567 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 7989 8197 208 2,57%
KLD 1400 70 Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar 52541 53907 1366 2,57%
KLD 1420 78 Friluftsformål 177776 181798 4022 2,23%
LMD 1138 70 Støtte til organisasjonar m.m. 39302 41302 2000 5,02%

*KPI-justeringen tar utgangspunkt i anslått KPI for 2022 i Nasjonalbudsjettet, Meld. St. 1, (2021-2022).

Ønsker dere en kommentar fra LNU i forbindelse med statsbudsjettet? Se lnu.no/presse. 

Siden oppdateres.

 

Publisert