Til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2021

De ekstra midlene til den unge frivilligheten fra korona-krisepakken kuttes i 2021. – Vi er skuffet over et statsbudsjett som ikke tar innover seg at barne- og ungdomsorganisasjonene trenger økonomisk rom for å kunne tilby aktiviteter for barn og unge over hele landet, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU. 

Den unge frivilligheten er en demokratisk bærebjelke, mener LNU-leder Isa Maline Isene. 

– Vi spiller en samfunnsnyttig og verdifull rolle – både som en arena hvor man lærer at ens stemme betyr noe, og som møteplasser hvor barn og unge får drive med det de er aller mest opptatt av. Dessverre utgjør koronaen en stor trussel for mange barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi hadde håpet at regjeringen tok dette på alvor. 

Les våre reaksjoner på statsbudsjettet i egen sak.

Hovedposter for den unge frivilligheten: 

Alle tall er i tusener.

Dep. Kap. Post Navn på posten Saldert budsjett 2020 Sum 2021 Endring 20-21 Endring i
%, KPI-justert
BFD 846 70 Barne- og ungdomsorganisasjonar 173 088 166 243  -6 845  -4,95 %
BFD 846 79 Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. 11739 12 115 376 2,20%
BFD 846 61 Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge (fritidskortet) 45 800 120 000 74 200 161,01%
BFD 846 21 Spesielle driftsutgifter (fritidskortet) 20 150 60 900 40 750 201, 23%
KUD 315 70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner 1 700 000 1 803 920 103 920 5,11%
KUD 315 72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge 4 540 4 000 -540 -12,89
KUD 315 75 Herreløs arv til frivillige organisasjoner 8168 -8168 -101,00%

Alle tall er i tusener.

Støtteordninger enkeltorganisasjoner kan søke på:

Dep. Kap. Post. Navn på posten Saldert budsjett 2020 Sum 2021 Endring 20-21 Endring i %, KPI-justert*
KD 291 71 Tilskot til internasjonale organisasjoner 124 443 153 748 29 305 22,55%
KUD 351 70 Likestilling mellom kjønn m.v. 18 465 31 890 13 425 71,71%
KUD 351 72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersonar 12 235 15 780 3 545 27,97%
KUD 352 70 Funksjonshemma sine organisasjonar 232 995 238 350 5 355 1,30%
HOD 714 70 Rusmiddeltiltak 133 966 180 553 46 587 33,78%
KD 225 74 Tilskott til organisasjonar 9 437 6 739 -2 698 -29,59%
KD 225 75 Grunntilskott 86 687 95 337 8 650 8,98%
KD 254 70 Tilskot, studieforbund 209 641 68 920 -140 721 -68,12%
KMD 577 75 Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner 21 803 22 501 698 2,20%
KMD 577 76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner 8 215 8 478 263 2,20%
KMD 567 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 7 257 7 989 732 9,09%
KLD 1400 70 Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar 52 541 52 541 -1,00%
KLD 1420 78 Friluftsformål 183 891 180 776 -3 115 -2,69%
LMD 1138 70 Støtte til organisasjonar m.m. 39 302 39 302 -1,00% 

*KPI-justeringen tar utgangspunkt i anslått KPI for 2021 i Nasjonalbudsjettet, Meld. St. 1, (2020-2021).

Ønsker dere en kommentar fra LNU i forbindelse med statsbudsjettet? Se lnu.no/presse. 

Siden oppdateres.

 

Publisert