Til hovedinnhold
Støtteordning

Bærekraftsstøtta

Støtteordningen gir penger til prosjekter for barn og unge som fokuserer på et eller flere av FNs bærekraftsmål. Formålet med støtteordningen er å øke kunnskapen og engasjementet rundt FNs bærekraftsmål, og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål blant barn og unge i Norge. 

xxx
Opptil 75.000 kr
xxx
Lokalledd, regionalledd og sentralledd i landsdekkende og demokratiske organisasjoner
xxx
26.04.2024

Om støtteordningen

Midler til utdeling per kalenderår: 750 000 kroner. Maksimal sum per prosjekt er 75 000 kr.

Søknadsfrister: 26. april (utsatt fra 15. april) og 15. september. Dere kan levere søknad i begge søknadsrundene.

Bærekraftsstøtta er del av LNUs femårige avtale med Norad for en satsning på bærekraft i organisasjonene.

 

Hvem kan få støtte?

Lokallag, regionalledd og sentralledd i landsdekkende*1 og demokratiske*2 organisasjoner i Norge som driver frivillig virksomhet for barn og unge kan få støtte. Organisasjonene må være registrert i Frivillighetsregisteret 

*1 Landsdekkende organisasjon: har tellende region-/lokallag med bostedsadresse i minst to fylker. 

*2 Demokratisk organisasjon: alle medlemmer i organisasjonen må ha fulle demokratiske rettigheter fra fylte 15 år, dvs. stemmerett, lik møterett, tale- og forslagsrett, og rett til å la seg velge som representant. Alle medlemmer, også de under 15 år, har reell mulighet til å påvirke organisasjonens beslutninger.

Hva støtter vi? 

Støtteordningen gir penger til prosjekter som fokuserer på et eller flere av FNs bærekraftsmål. Prosjektet må være et definert tiltak som bidrar til å nå formålet med støtteordningen, og det må være noe annet enn organisasjonens ordinære aktivitet eller drift.  Tiltaket kan være internt med mål om å øke kompetansen på globale miljø- og utviklingsspørsmål i organisasjonen, eller være av utadrettet karakter, for eksempel i form av en informasjonskampanje. 

 

Vil du lære mer om bærekraft?

Vil du lære mer om bærekraft og hvordan din organisasjon kan jobbe mer aktivt med FNs bærekraftsmål? LNU har utviklet ressurssiden bærekraft.lnu.no som skal hjelpe organisasjoner i gang med bærekraftsarbeidet og inspirere til mer aktivitet!

Noen prosjekter som har fått støtte fra Bærekraftsstøtta


Kontaktpersoner

Kirsten Hov

Organisasjonsrådgiver, Bærekraftsstøtta og Mangfold- og inkluderingsstøtta
919 24 181
 • Retningslinjer

  Her kan du lese retningslinjene for søkeprosessen

  Vedtatt av styret i LNU 15.12.2023 

   

  1. Målet med støtteordningen

  Å øke kunnskap og engasjement rundt FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål blant barn og unge.  

   

  1. Søknadssum

  Søknadsbeløp er maksimum 75 000 kr per prosjekt.
   

  1. Søknadsfrister

  Søknadsfrist er 15. april og 15. september.  

   

  1. Hvem kan få støtte

  Lokallag, regionalledd og sentralledd i landsdekkende*1 og demokratiske*2 organisasjoner i Norge som driver frivillig virksomhet for barn og unge kan få støtte. Organisasjonene må være registrert i Frivillighetsregisteret 

   

  Søkere kan bli vurdert som ikke støtteberettiget dersom organisasjonen bryter eller motarbeider norsk lov. Dette kan være gjennom organisasjonens formål, praksis eller samarbeid.  

   

  *1 Landsdekkende organisasjon: har tellende region-/lokallag i minst to fylker. Se definisjon av tellende lokallag under ofte stilte spørsmål. 

   

  *2 Demokratisk organisasjon: alle medlemmer i organisasjonen må ha fulle demokratiske rettigheter fra fylte 15 år, dvs. stemmerett, lik møterett, tale- og forslagsrett, og rett til å la seg velge som representant. Alle medlemmer, også de under 15 år, har reell mulighet til å påvirke organisasjonens beslutninger. 

   

  1. Hva kan få støtte

  Nye tiltak, som kurs, arrangementer eller aktiviteter, i Norge som er knyttet til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål.  Om prosjektet innebærer reise til utlandet, må det komme fram i søknaden hva slags aktiviteter som skal gjennomføres i Norge. 

   

  Prosjektet må være et nytt*3 definert tiltak i organisasjonen og være noe annet enn organisasjonens ordinære aktiviteter eller drift, det vil si faste, gjentakende eller løpende aktiviteter/arrangementer. 

   

  Barn og unge må utgjøre minst 50 % av målgruppen til prosjektet, og målgruppen må delta aktivt i prosjektets aktiviteter. Barn og unge er definert som personer under 26 år. 

   

  *3 Et nytt prosjekt er et prosjekt organisasjonen ikke har gjennomført tidligere. For eksempel er en sommerleir ikke et nytt prosjekt hvis organisasjonen har arrangert sommerleir før. Men en aktivitet knyttet til bærekraft, for eksempel en workshop om bærekraft, under en sommerleir kan regnes som et nytt prosjekt. Da er det kun workshopen om bærekraft som kan støttes, ikke kostnader knyttet til sommerleiren. Det er viktig å skille bærekraftsprosjektet fra resten av det overordnede arrangementet det skal være en del av, både i søknaden, budsjettet og regnskapet.  

   

  1. Hva kan ikke få støtte
  • Prosjekter som direkte eller indirekte mottar informasjonsstøtte fra Norad. 
  • Prosjekter hvor søkerorganisasjonen fokuserer på eget/egne prosjekt(er) uten at det knyttes til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål.   
  • Store utstyrsinvesteringer som innkjøp av for eksempel kamerautstyr eller lydutstyr. 
  • Ren innsamlingsaktivitet 
  • Ordinære administrasjonskostnader *4 som husleie/strøm, kontormaskiner/IT, kontorutstyr, telefon/internett, porto/kopiering, regnskapsføring, forsikringer, kontorrekvisita, bøker og abonnementer 
  • Kulturkonsum*5.  
  • Alkohol og tobakk.  
  • Ordinære utgifter ved et fast arrangement. 
  • Premier i form av penger. 

   

   

  *4 Ordinære administrasjonskostnader er kostnader i forbindelse med administrasjon som løper uavhengig av prosjektet.   

   

  *5 Med kulturkonsum menes det aktiviteter hvor deltakerne kun skal delta som publikum. Kulturkonsum betyr også å delta på tiltak som kurs, arrangementer og aktiviteter som gruppa ikke organiserer og arrangerer selv. Det betyr at dere ikke kan få støtte til inngangsbilletter og deltageravgifter til eksterne aktører sine tiltak.   

   

   

  1. Prioritering av søknader

   

  Selv om en søknad er innenfor retningslinjene, vil den ikke være garantert tilskudd. Dette avhenger av det totale antall søknader, kvaliteten på disse og beløp til utdeling i støtteordningen. Videre prioriteres søknadene etter følgende kriterier:   

  • om prosjektet når bredt ut 
  • god planlegging og realistisk budsjettering 
  • organisasjonens gjennomføringsevne basert på informasjonen gitt i søknaden 
  • mangfold blant organisasjonene som mottar støtte 

   

  En organisasjon har anledning til å søke støtte fra Bærekraftsstøtta til flere ulike prosjekter i samme tildelingsrunde. Vi anbefaler i så fall at organisasjonen sender en ønsket prioritering av prosjektene til saksbehandler.   

   

  1. Lønn og honorar

  Prosjekter med søknadssum på over 50 000 kr kan søke om at inntil 7 % av midlene fra LNU brukes til prosjektets administrasjonsutgifter. Dette inkluderer lønn til administrasjon av prosjektet. Bortsett fra dette gis det ikke støtte til lønn eller honorarer til tillitsvalgte, ansatte eller medlemmer/aktive i organisasjonen. 

   

  Støtte fra LNU kan benyttes til å honorere eksterne bidragsytere med spesiell kompetanse. For at dette skal være innenfor retningslinjene må det være snakk om en enkeltsum for en konkret oppgave, til en som ikke har tilknytning til organisasjonen. En ekstern bidragsyter kan ikke være ansatt, tillitsvalgt, medlem i organisasjonen, eller ha nær familie/venner i organisasjonen som ønsker å honorere. Honorarene må være på et rimelig nivå og komme klart frem i budsjettet. 

   

  1. Formelle krav til søknaden

  Prosjekter kan ikke starte opp før søknaden er sendt inn. Søknader og rapporter skal leveres gjennom LNUs søknadsportal hvor søker fyller ut søknadsskjema og budsjett. Søker er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadsportalen. 

   

  I søknaden må det komme tydelig frem hvilke(t) bærekraftsmål og/eller delmål som prosjektet skal belyse.  

   

  Budsjettet skal vise alle inntekter og kostnader i prosjektet, også organisasjonens eventuelle egne midler. Har man flere inntektskilder, skal budsjettet vise hvilke utgifter disse eventuelt dekker.  

   

   

  1. LNUs behandling av søknaden

  Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfrist.  Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt. Ved første søknadsfrist er 75 % av årets midler tilgjengelige for å søke på, resten er tilgjengelige ved andre søknadsfrist.    

   

  Saksbehandler kan avvise mangelfulle søknader der prosjekt og mål ikke er tilstrekkelig beskrevet, med enten tekst eller budsjett, og søknader som er tydelig utenfor retningslinjene. Et tildelingsutvalg fatter vedtak i resterende søknader.  Tildelingsutvalget består av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget. Utvalget velges av LNU etter nominasjon fra organisasjonene, og sitter ett år av gangen. 

   

  LNU har et mål om en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen. 

   

  1. Signering av tilsagnsbrev

  Ved tilsagn får organisasjonen et elektronisk tilsagnsbrev. Dette må signeres i søknadsportalen av en person med signaturrett innen fire uker etter tilsagnet er gitt. Hele tilskuddet utbetales når LNU har mottatt korrekt utfylt tilsagnsbrev. Dersom det ikke er signert innen fristen, kan tilsagnet bortfalle.  

   

  12. Krav til rapportering, inkl. regnskap

  Organisasjoner som mottar støtte, skal levere inn sluttrapport og regnskap for prosjektet innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.  Prosjektregnskapet skal gi en oversikt over alle inntekter og utgifter i prosjektet, også inntekter og utgifter som ikke dekkes av LNUs tilskudd. Prosjektregnskapet skal vise til postene i budsjettet, og vesentlige avvik må kommenteres i rapporten 

  LNU skal ikke ha tilsendt bilagene, men har rett til innsyn i alle bilag som gjelder prosjektet. Søker er selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag i minst to år etter rapport og regnskap er levert. Kun gyldige bilag*6 godkjennes. 

  Dersom det lages noe materiell i prosjektet skal det der synliggjøres at dere har mottatt støtte fra ordningen*7. Materiellet skal legges ved rapporten, eventuelt sendes per post til LNU. 

  *6 Eksempler på gyldige bilag er kvitteringer og fakturaer. LNU godkjenner ikke ordrebekreftelser, pakksedler, bankterminalutskrifter eller nettbankutskrifter som bilag. Bilag som er adressert til andre enn gruppa eller enkeltpersoner i gruppa godkjennes heller ikke. 

  Bilag skal inneholde navn, adresse og fødselsdato eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, beløp og dato for salg eller leveranse. 

  Bilag fra privatpersoner må inneholde selgers/utleiers signatur. LNU har en mal på bilag som kan brukes ved kjøp og leie fra privatpersoner. 

   *7 Logo til Bærekraftsstøtta kan lastes ned under “Dokumenter” på støtteordningens nettside. 

  1. Endringer i prosjektet

  Dersom prosjektet må endres eller avlyses, må søker informere LNU om dette snarest. Nye utgifter som det ikke er søkt om, skal klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Det samme gjelder endringer i budsjettet som utgjør over 10 % av tilsagnet. Søknad om omdisponering sendes i søknadsportalen. 

   

  1. LNUs rett til innsyn 

   

  LNU besøker enkelte prosjekter etter nærmere avtale.  

   

  LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke. 

   

  LNU gjennomfører stikkprøvekontroller på en viss andel av prosjektene som mottar støtte. Organisasjonen plikter da å legge frem alle bilag som er tatt med i regnskapet. 

   

  NORAD, som finansierer støtteordningen, og Riksrevisjonen, har rett til innsyn for å kontrollere at tilskuddene er brukt etter forutsetningene. 

   

   

   

  1. Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av midler
   LNU kan holde tilbake midler dersom
  • Søker har andre utestående krav i noen av LNUs støtteordninger 
  • Søker ikke har rapportert på tidligere midler tildelt av LNU 

   

  LNU kan kreve tilbake midler dersom 

  • Prosjektet har ubrukte midler ved prosjektslutt 
  • Søker har misligholdt midler tildelt av LNU 
  • Søker ikke har rapportert på tidligere midler tildelt av LNU 
  • Søker har mottatt midler på falskt grunnlag 

   

  LNU anser at støtte er gitt på falskt grunnlag når søkeren bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller søkeren.

  LNU kan utbetale nye midler når utestående krav er betalt og/eller rapporter på tidligere prosjekter er levert.
   

  1. Klageadgang

  Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes i søknadsportalen innen tre uker etter at LNU har sendt vedtaket. Klager som sendes inn etter klagefrist avvises.  Søker kan ikke i klage komme med ny informasjon som burde foreligget på søknadstidspunktet. I klagen må søker forklare hvordan de mener at søknaden innfrir kravene i retningslinjene. Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs klageutvalg. 

 • Ofte stilte spørsmål

  Lurer du på noe? Kanskje du finner svaret her.

  Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden

  Hva er et tellende lokallag?

  Et tellende lokallag er laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen per 31. desember i grunnlagsåret. Et lokallag skal ha:

  • minst fem tellende medlemmer,
  • ha gjeldende vedtekter,
  • eget styre valgt av og blant medlemmene, og valg av styret kan ikke avholdes sjeldnere enn annet hvert år,
  • minst én medlemsrettet aktivitet i tråd med formålet med ordningen. Som medlemsrettet aktivitet gjelder ikke årsmøter, styremøter og andre vedtektsfestede møter.

  Hvordan søker vi? 

  Støtteordningen åpner en måned før søknadsfrist, og først da vil søknadsskjemaet være tilgjengelig i søknadsportalen. Dere oppretter søknad her.

  Dette søknadsskjemaet kan brukes som kladd. Kontakt gjerne organisasjonsrådgiver for støtteordningen for veiledning i søknadsskrivingen. 

  Hva er et prosjekt? 

  Et prosjekt er en aktivitet som gjennomføres i et bestemt tidsrom, og som har et klart definert mål. Prosjekter i LNU-sammenheng har også et eget budsjett. 

  LNU definerer et prosjekt som et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som en helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller ligne på tidligere utført arbeid. 

  Kan vi få støtte til en tilleggsaktivitet på et ellers fast arrangement? 

  Ja, i utgangspunktet kan dere det. For eksempel kan dere få støtte til en aktivitet knyttet til bærekraft ved en sommerleir. Det er viktig å skille bærekraftsprosjektet fra resten av det overordnede arrangementet det skal være en del av, både i søknaden, budsjettet og regnskapet. Husk at Bærekraftsstøtta kun skal støtte bærekraftsprosjektet, og ikke dekke kostnader knyttet til arrangementet forøvrig. 

  Hva betyr ekstern bidragsyter?

  Støtte fra LNU kan benyttes til å honorere eksterne bidragsytere med spesiell kompetanse. For at dette skal være innenfor retningslinjene må det være snakk om en enkeltsum for en konkret oppgave, til en som ikke har tilknytning til organisasjonen. En ekstern bidragsyter kan ikke være ansatt, tillitsvalgt, medlem i organisasjonen, eller ha nær familie/venner i organisasjonen som ønsker å honorere.

  Kan vi sende inn flere søknader? 

  Ja, en organisasjon kan levere flere søknader til samme frist. Da bør man i så fall skrive hvilket prosjekt som er høyest prioritert i organisasjonen. Dette er kun veiledende for tildelingsutvalget. Dersom det kommer inn søknader på til sammen mer midler enn vi har til utdeling, vil vi prioritere penger til andre organisasjoners gode prosjekter før noens søknad nummer to blir innvilget. 

  Det er i tillegg mulig å levere søknader i andre søknadsrunde. Legg dog merke til at kun 25 prosent av midlene holdes av til andre søknadsrunde.  

  Hvordan blir søknaden behandlet? 

  Saksbehandler i støtteordningen kan veilede søkere fram til søknadsfrist. Saksbehandler har ikke mulighet til å innhente mer informasjon etter søknadsfrist. Når søknadsfristen har gått ut blir alle søknader vurdert opp mot hverandre. De blir da vurdert ut fra innhold, kvalitet og prioriteringene oppgitt i retningslinjene. 

  Saksbehandler kan avvise mangelfulle søknader der prosjekt og mål ikke er tilstrekkelig beskrevet, med enten tekst eller budsjett, og søknader som er tydelig utenfor retningslinjene. Et tildelingsutvalg fatter vedtak i resterende søknader.  Tildelingsutvalget består av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget.

  Når får vi svar på søknaden? 

  LNU har et mål om en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde en behandlingstid på fire uker, vil organisasjonene få beskjed om forventet behandlingstid. 

  Hvordan signerer jeg tilsagnsbrevet? 

  For å signere tilsagnsbrevet må du være en person med signaturrett eller prokura for organisasjonen. Du må også ha opprettet en bruker i søknadsportalen under organisasjonen din. Denne brukeren er personlig og kan ikke overtas av noen andre. Husk at det er organisasjonen selv som har ansvar for å holde denne kontaktinformasjonen oppdatert og riktig. 

  For å signere tilsagnsbrevet må du først logge deg inn på www.stotteordninger.no, og deretter bruke BankID for å signere. 

  Hva gjør vi hvis vi må endre prosjektet/budsjettet underveis? 

  Dersom organisasjonen ser at tiltaket må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Større omdisponeringer (10 % eller mer på enkeltposter i budsjett) eller endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering sendes elektronisk i søknadsportalen. 

  Hva må leveres av dokumentasjon til regnskapet? 

  Sammen med rapporten og regnskap skal dere laste opp et skyggeregnskap som viser hver eneste inntekt og utgift i prosjektet. Dere kan bruke utskrift av eget regnskapssystem eller dere kan bruke LNUs mal. Bilag (fakturaer, kvitteringer og lignende) som tilhører prosjektet skal oppbevares av søker i minst to år etter at rapport og regnskap er levert. Hvert år gjøres det stikkprøver av prosjekter som har mottatt støtte, hvor det bes om at bilagene sendes til saksbehandler.  

  Hva er gyldige bilag?

  Eksempler på gyldige bilag er kvitteringer og fakturaer. LNU godkjenner ikke ordrebekreftelser, pakksedler, bankterminalutskrifter eller nettbankutskrifter som bilag. Bilag som er adressert til andre enn gruppa eller enkeltpersoner i gruppa godkjennes heller ikke. 

  Bilag skal inneholde navn, adresse og fødselsdato eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, beløp og dato for salg eller leveranse. 

  Bilag fra privatpersoner må inneholde selgers/utleiers signatur. LNU har en mal på bilag som kan brukes ved kjøp og leie fra privatpersoner. 

   

  Hvor lenge kan prosjektet vare?

  Prosjekter som mottar støtte i år skal i utgangspunktet avsluttes innen utgangen av dette året. Prosjektet kan gjennomføres inn i neste kalenderår, men det bør ikke gå mer enn halvannet år fra dere har søkt til dere rapporterer på prosjektet.

 • Tildelinger fra Bærekraftsstøtta

  Her finner du oversikt over hvilke prosjekter som har fått støtte.

  Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden

  Tildelingene for Bærekraftsstøtta kan du finne på tilskudd.no.

 • Slik søker du om støtte og leverer rapport

  Lurer du på hvordan du kan søke om penger til prosjektet deres? Her er en rask guide.

  Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden

  Søknadsfrister

  Det er to tildelingsrunder hvert år. Søknadsportalen åpner for søknader cirka fire uker før fristen, og er åpen helt til kl 23.59 på fristdatoene. I begge disse tildelingsrundene deles det ut midler til prosjekter som skal gjennomføres inneværende år.

  Søknaden

  Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i LNUs portal. Brukere er personlige og hver person som skal ha en rolle under organisasjonen i søknadsportalen må ha hver sin bruker. Hver bruker kobler seg til ønsket organisasjon, og administrator for organisasjonen må godkjenne og endre til riktig rolle for vedkommende.

  Når dere er innlogget i søknadsportalen klikker dere på Søk her, og da kan dere se alle støtteordninger som er åpne for søknader nå. Klikk på riktig støtteordning og gå til søknadsskjemaet.

  Det er viktig at dere gir oss et fullstendig bilde av prosjektet, slik at vi som ikke kjenner prosjektet fra før og skal lese søknaden får en god forståelse av hva dere skal gjøre, hvordan og hvorfor, og hva pengene skal brukes på.

  Dette skjemaet kan brukes til å kladde søknaden, før den leveres gjennom søknadssystemet. Send gjerne kladden til saksbehandler hvis dere ønsker tilbakemelding på søknaden.

  Søknaden skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter og ønsket resultat.
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
  • Budsjett/ finansieringsplan med oversikt over alle inntekter og utgifter som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra Bærekraftsstøtta.

  Behandling av søknaden

  Alle søknader blir vurdert ut i fra retningslinjene og opp mot hverandre.

  Det er tildelingsutvalget for Bærekraftsstøtta som avgjør hvilke prosjekter som får støtte. Tildelingsutvalget oppnevnes hvert år og består av fem medlemmer, hvorav én representerer LNUs styre og de andre er representanter fra organisasjonene.

  LNU har et mål om en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde en behandlingstid på fire uker, vil organisasjonene få beskjed om forventet behandlingstid. 

  Etter behandling av søknaden

  Får man innvilget støtte må et tilsagnsbrev signeres elektronisk av en person med signaturrett eller prokura for organisasjonen innen fire uker etter at vedtaket sendes til søker. De må logge inn i søknadsportalen og godkjenne vilkårene for å få pengene utbetalt.

  Det er viktig å lese tilsagnsbrevet før man signerer. Dette er en kontrakt mellom søker og LNU, og eventuelle forutsetninger for tilsagnet fremkommer her.

  Om du har spørsmål underveis i prosjektet må du bruke funksjonen «kommunikasjon» under ditt prosjekt i søknadsportalen. Det er viktig at du bruker denne funksjonen og ikke e-posten til saksbehandler slik at kommunikasjonen du har med saksbehandler blir loggført skriftlig på riktig sted.

  Mange opplever at det oppstår utfordringer eller forandringer underveis i prosjektet. Om det skal gjøres endringer i hvordan og når prosjektet gjennomføres, eller måten midlene skal brukes er det viktig at dere tar kontakt med saksbehandler for å få disse godkjent i forkant. I søknadsportalen kan dette gjøres enten ved å søke om omdisponering, eller ved å sende melding til saksbehandler gjennom meldingsfunksjonen.

  Er ikke organisasjonen fornøyd med utfallet av vurderingen av søknaden kan en skriftlig klage leveres i søknadsportalen, senest tre uker etter vedtaket er sendt.

  Rapporten

  Rapport og regnskap for prosjektet skal legges inn på søknadsportalen innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

  Her finner du en kladd til rapportskjema for Bærekraftsstøtta

  LNU skal ikke motta bilag, men har rett til innsyn i prosjektets bilag ved behov. Det vil årlig bli gjennomført oppfølgingsbesøk av tilfeldig valgte prosjekter der LNU gjennomgår samtlige bilag og kontrollerer skyggeregnskapet mot bilag og regnskapet ført i hovedbok.

  Om organisasjonen har igjen midler som ikke har blitt brukt i prosjektet skal dette betales tilbake til LNU, og et krav opprettes når rapporten godkjennes. Beløpet vil inngå i neste års utdelingspott for Bærekraftsstøtta.

  Dersom det er produsert noe materiell i prosjektet skal dette legges ved rapporten eller sendes til LNU.