Til hovedinnhold
Støtteordning

Bærekraftsstøtta

Bærekraftsstøtta gir penger til bærekraftsprosjekter i norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

xxx
Opptil 75.000 kr
xxx
Lokalledd, regionalledd og sentralledd i landsdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner
xxx
15.09.2023

Om støtteordningen

Bærekraftsstøtta er en prosjektstøtteordning. Den gir støtte til tiltak i Norge som er knyttet til FNs bærekraftsmål, og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål. Formålet med støtteordningen er å øke kunnskapen og engasjementet rundt disse spørsmålene blant barn og unge. 

Bærekraftsstøtta deler ut 750 000 kroner til barne- og ungdomsprosjekter per kalenderår. Støtteordningen har to søknadsfrister. I 2023 er søknadsfristene 16. april og 15. september. Dere kan levere søknad i begge søknadsrundene.

Prosjekter som mottar støtte i år skal i utgangspunktet avsluttes innen utgangen av dette året. Prosjektet kan gjennomføres inn i neste kalenderår, men det bør ikke gå mer enn halvannet år fra dere har søkt til dere rapporterer på prosjektet.

Bærekraftsstøtta er del av LNUs femårige avtale med Norad for en satsning på bærekraft i organisasjonene.

 

Hvem kan få støtte?

Lokallag, regionalledd og sentralledd i landsdekkende (1) demokratiske (2) barne- og ungdomsorganisasjoner (3).

(1) En landsdekkende organisasjon har tellende region-/lokallag eller tellende medlemmer med bostedsadresse i minst to fylker. 

(2) En demokratisk organisasjon kjennetegnes ved at alle medlemmer fra og med 15 år har fullverdige demokratiske rettigheter i organisasjonen, dvs. stemmerett, lik møte-/tale og forslagsrett, samt rett til å la seg velge som representant. 

(3) Barne- og ungdomsorganisasjoner er organisasjoner hvor et flertall av medlemmene er under 26 år. 

Hva støtter vi? 

Støtteordningen gir penger til prosjekter som fokuserer på et eller flere av FNs bærekraftsmål. Prosjektet må være et definert tiltak som bidrar til å nå formålet med støtteordningen, og det må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære aktivitet eller drift.  Tiltaket kan være internt med mål om å øke kompetansen på globale miljø- og utviklingsspørsmål i organisasjonen, eller være av utadrettet karakter i form av en informasjonskampanje eller lignende.  

 

Vil du lære mer om bærekraft?

Vil du lære mer om bærekraft og hvordan din organisasjon kan jobbe mer aktivt med FNs bærekraftsmål? LNU har utviklet ressurssiden bærekraft.lnu.no som skal hjelpe organisasjoner i gang med bærekraftsarbeidet og inspirere til mer aktivitet!

Noen prosjekter som har fått støtte fra Bærekraftsstøtta


Kontaktpersoner

Kirsten Hov

Organisasjonsrådgiver, Bærekraftsstøtta og Mangfold- og inkluderingsstøtta
919 24 181
 • Retningslinjer

  Her kan du lese retningslinjene for søkeprosessen

  Vedtatt av styret i LNU 10.05.2023 

   

  1.Målet med støtteordningen

  • Å øke kunnskap og engasjement rundt FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål blant barn og unge.  

   

  2. Søknadssum

  Søknadsbeløp er maksimum 75 000 kr per prosjekt.
   

  3. Søknadsfrister

  Søknadsfrist er 1. april og 15. september.  

   

  4. Hvem kan få støtte

  Lokallag, regionalledd og sentralledd i landsdekkende (1) og demokratiske (2) barne- og ungdomsorganisasjoner (3) i Norge kan få støtte.   

  Søkere kan bli vurdert som ikke støtteberettiget dersom organisasjonen bryter eller motarbeider norsk lov. Dette kan være gjennom organisasjonens formål, praksis eller samarbeid.
   

  5. Hva kan få støtte

  Prosjekter i Norge som er knyttet til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål.  Om prosjektet innebærer reise til utlandet, må det komme fram i søknaden hva slags aktiviteter som skal gjennomføres i Norge.  

  Prosjektet må være et definert tiltak i organisasjonen og inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift, det vil si faste, gjentakende eller løpende aktiviteter/ arrangementer 

   

  6. Hva kan ikke få støtte

  • Prosjekter som direkte eller indirekte mottar informasjonsstøtte fra Norad. 
  • Prosjekter hvor søkerorganisasjonen fokuserer på eget/egne prosjekt(er) uten at det knyttes til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål.   
  • Store utstyrsinvesteringer som innkjøp av for eksempel kamerautstyr eller lydutstyr. 
  • Ren innsamlingsaktivitet 
  • Ordinære administrasjonskostnader (4) som husleie/strøm, kontormaskiner/IT, kontorutstyr, telefon/internett, porto/kopiering, regnskapsføring, forsikringer, kontorrekvisita, bøker og abonnementer.  
  • Kulturkonsum. Med kulturkonsum menes det aktiviteter hvor deltakerne kun skal delta som publikum.  
  • Mangelfulle søknader der prosjekt og mål ikke er tilstrekkelig beskrevet, med enten tekst eller budsjett, vil bli nedprioritert eller avvist. 
  • Alkohol og tobakk

   

  7. Prioritering av søknader

  Fordi det er begrenset med midler i støtteordningen, er ikke alle søknader som oppfyller formålet garantert støtte. Søknadene prioriteres ut ifra sitt faglige innhold og søknadens kvalitet. Ved behov vil søknadene også prioriteres etter følgende prinsipper:  

  • om prosjektet når bredt ut 
  • god planlegging og realistisk budsjettering 
  • organisasjonens gjennomføringsevne basert på informasjonen gitt i søknaden 
  • mangfold blant organisasjonene som mottar støtte 

   

  En organisasjon har anledning til å søke støtte fra Bærekraftsstøtta til flere ulike prosjekter i samme tildelingsrunde. Vi anbefaler i så fall at organisasjonen sender en ønsket prioritering av prosjektene til saksbehandler.   

   

  8. Lønn og honorar

  Prosjekter med søknadssum på over 50 000 kr kan søke om at inntil syv prosent av midlene fra LNU brukes til prosjektets administrasjonsutgifter.  Dersom det er ubrukte midler ved prosjektets slutt, beregnes administrasjonsutgiftene på syv prosent av de regnskapsførte kostnadene.  

  Støtte fra LNU kan benyttes til å honorere eksterne bidragsytere. Honorarene må være på et rimelig nivå og komme klart frem i budsjettet. 

   

  9. Formelle krav til søknaden

  Søknader og rapporter skal leveres gjennom LNUs søknadsportal hvor søker fyller ut søknadsskjema og budsjett. Søker er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadsportalen. 

  I søknaden må det komme tydelig frem hvilke(t) bærekraftsmål og/eller delmål som prosjektet skal belyse.  

  Budsjettet skal inneholde alle inntekter og kostnader i prosjektet, også organisasjonens eventuelle egne midler. Har man flere inntektskilder, skal det fremkomme av budsjettet hvilke utgifter disse eventuelt dekker.  

  Prosjektet må starte opp etter at søknaden er sendt inn. 

    

  10. LNUs behandling av søknaden

  Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfrist.  Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt. Ved første søknadsfrist er 75 prosent av årets midler tilgjengelige for å søke på, resten er tilgjengelige ved andre søknadsfrist.     

  Vedtak om støtte fattes av et tildelingsutvalg. Tildelingsutvalget består normalt av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget. Utvalget velges av LNU etter nominasjon fra organisasjonene, og sitter ett år av gangen. 

  LNU har et mål om en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen. 

   

  11. Signering av tilsagnsbrev

  Ved tilsagn får organisasjonen et elektronisk tilsagnsbrev. Dette må signeres i søknadsportalen av en person med signaturrett innen fire uker etter tilsagnet er gitt. Hele tilskuddet utbetales når LNU har mottatt korrekt utfylt tilsagnsbrev. Dersom det ikke er signert innen fristen, kan tilsagnet bortfalle.  

   

  12. Krav til rapportering, inkl. regnskap

  Organisasjoner som mottar støtte, skal levere inn sluttrapport og regnskap for prosjektet innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet. 

  Sammen med sluttrapport og regnskap leveres det også et skyggeregnskap ifølge LNUs mal, med oversikt over alle inntekter og kostnader i prosjektet. Det innebærer også andre inntekter enn LNUs støtte, og kostnader som ikke dekkes av LNU.  Skyggeregnskapet skal vise til postene i budsjettet, og vesentlige avvik må kommenteres i rapporten.  

  LNU skal ikke ha tilsendt bilagene, men har rett til innsyn i alle bilag som gjelder prosjektet. Søker er selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag i minst to år etter rapport og regnskap er levert. 

  Dersom det lages noe materiell i prosjektet skal det der synliggjøres at dere har mottatt støtte fra ordningen. Materiellet skal legges ved rapporten, eventuelt sendes per post til LNU. 

   

  13. Endringer i prosjektet

  Dersom prosjektet må endres eller avlyses, må søker informere LNU om dette snarest. Nye utgifter som det ikke er søkt om, skal klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Det samme gjelder endringer i budsjettet som utgjør over ti prosent av tilsagnet. Søknad om omdisponering sendes i søknadsportalen. 

   

  14. LNUs rett til innsyn og omtale av prosjekter

  LNU besøker enkelte prosjekter etter nærmere avtale.  

  LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke. 

  LNU gjennomfører stikkprøvekontroller på en viss andel av prosjektene som mottar støtte.  Organisasjonen plikter da å legge frem alle bilag som er tatt med i regnskapet. 

  NORAD, som finansierer støtteordningen, har rett til innsyn for å kontrollere at tilskuddene er brukt etter forutsetningene. Det samme gjelder Riksrevisjonen.  

  15. Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av midler

  LNU kan holde tilbake midler dersom

  • Søker har andre utestående krav i noen av LNUs støtteordninger 
  • Søker ikke har rapportert på tidligere midler tildelt av LNU 

   LNU kan kreve tilbake midler dersom 

  • Prosjektet har ubrukte midler ved prosjektslutt 
  • Søker har misligholdt midler tildelt av LNU 
  • Søker ikke har rapportert på tidligere midler tildelt av LNU 
  • Søker har mottatt midler på falskt grunnlag 

  LNU anser at støtte er gitt på falskt grunnlag når søkeren bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller søkeren.

  LNU kan utbetale nye midler når utestående krav er betalt og/eller rapporter på tidligere prosjekter er levert.
   

  16. Klageadgang

  Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes i søknadsportalen innen tre uker etter at LNU har sendt vedtaket. Klager som sendes inn etter klagefrist avvises.  Søker kan ikke i klage komme med ny informasjon som burde foreligget på søknadstidspunktet. I klagen må søker forklare hvordan de mener at søknaden innfrir kravene i retningslinjene. Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs klageutvalg. 

   

  Fotnoter. Definisjoner 

  (1) En landsdekkende organisasjon har tellende region-/lokallag eller tellende medlemmer med bostedsadresse i minst to fylker. 

  (2) En demokratisk organisasjon kjennetegnes ved at alle medlemmer fra og med 15 år har fullverdige demokratiske rettigheter i organisasjonen, dvs. stemmerett, lik møte-/tale og forslagsrett, samt rett til å la seg velge som representant. 

  (3) Barne- og ungdomsorganisasjoner er organisasjoner hvor et flertall av medlemmene er under 26 år. 

  (4) Ordinære administrasjonskostnader er kostnader i forbindelse med administrasjon som løper uavhengig av prosjektet.   

   

 • Ofte stilte spørsmål

  Lurer du på noe? Kanskje du finner svaret her.

  Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden

  Hvordan søker vi? 

  Støtteordningen åpner vanligvis en måned før søknadsfrist, og først da vil søknadsskjemaet være tilgjengelig i søknadsportalen. Dere oppretter søknad ved å klikke på Søk her i søknadsportalen.

  Dette søknadsskjemaet kan brukes som kladd. Kontakt gjerne organisasjonsrådgiver for støtteordningen for veiledning i søknadsskrivingen. 

  Hva er et prosjekt? 

  Et prosjekt er en aktivitet som gjennomføres i et bestemt tidsrom, og som har et klart definert mål. Prosjekter i LNU-sammenheng har også et eget budsjett. 

  LNU definerer et prosjekt som et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som en helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller ligne på tidligere utført arbeid. 

  Kan vi få støtte til en tilleggsaktivitet på et ellers fast arrangement? 

  Ja, i utgangspunktet kan dere det. For eksempel kan dere få støtte til en aktivitet knyttet til bærekraft ved en sommerleir. Det er viktig å skille bærekraftsprosjektet fra resten av det overordnede arrangementet det skal være en del av, både i søknaden, budsjettet og regnskapet. Husk at Bærekraftsstøtta kun skal støtte bærekraftsprosjektet, og ikke dekke kostnader knyttet til arrangementet forøvrig. 

  Kan vi sende inn flere søknader? 

  Ja, en organisasjon kan levere flere søknader til samme frist. Da bør man i så fall skrive hvilket prosjekt som er høyest prioritert i organisasjonen. Dette er kun veiledende for tildelingsutvalget. Dersom det kommer inn søknader på til sammen mer midler enn vi har til utdeling, vil vi prioritere penger til andre organisasjoners gode prosjekter før noens søknad nummer to blir innvilget. 

  Det er i tillegg mulig å levere søknader i andre søknadsrunde. Legg dog merke til at kun 25 prosent av midlene holdes av til andre søknadsrunde.  

  Hvordan blir søknaden behandlet? 

  Saksbehandler i støtteordningen kan veilede søkere fram til søknadsfrist. Saksbehandler har ikke mulighet til å innhente mer informasjon etter søknadsfrist. 

  Det er tildelingsutvalget for Bærekraftsstøtta som gjør vedtak om støtte. Tildelingsutvalget består av medlemmer fra organisasjoner som faller inn under støtteordningen og en representant fra LNUs styre. Når søknadsfristen har gått ut blir alle søknader vurdert opp mot hverandre. De blir da vurdert ut fra innhold, kvalitet og prioriteringene oppgitt i retningslinjene. 

  Når får vi svar på søknaden? 

  Søkere vil få svar på søknaden i løpet av fire uker etter søknadsfrist. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde en behandlingstid på fire uker, vil organisasjonene få beskjed om forventet behandlingstid. 

  Hvordan signerer jeg tilsagnsbrevet? 

  For å signere tilsagnsbrevet må du være en person med signaturrett eller prokura for organisasjonen. Du må også ha opprettet en bruker i søknadsportalen under organisasjonen din. Denne brukeren er personlig og kan ikke overtas av noen andre. Husk at det er organisasjonen selv som har ansvar for å holde denne kontaktinformasjonen oppdatert og riktig. 

  For å signere tilsagnsbrevet må du først logge deg inn på www.stotteordninger.no, og deretter bruke BankID for å signere. 

  Hva gjør vi hvis vi må endre prosjektet/budsjettet underveis? 

  Dersom organisasjonen ser at tiltaket må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Større omdisponeringer (10 % eller mer på enkeltposter i budsjett) eller endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering leveres elektronisk i søknadsportalen. 

  Hva må leveres av dokumentasjon til regnskapet? 

  Sammen med rapporten og regnskap skal man laste opp et skyggeregnskap etter LNUs mal. Bilag (fakturaer, kvitteringer og lignende) som tilhører prosjektet skal oppbevares av søker i minst to år etter at rapport og regnskap er levert. Hvert år gjøres det stikkprøver av prosjekter som har mottatt støtte, hvor det bes om at bilagene sendes til saksbehandler.  

 • Tildelinger fra Bærekraftsstøtta

  Her finner du oversikt over hvilke prosjekter som har fått støtte.

  Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden

 • Slik søker du om støtte og leverer rapport

  Lurer du på hvordan du kan søke om penger til prosjektet deres? Her er en rask guide.

  Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden

  Søknadsfrister

  Det er to tildelingsrunder hvert år.  I 2023 er søknadsfristene 1. april og 15. september. Søknadsportalen åpner for søknader cirka fire uker før fristen, og er åpen helt til kl 23.59 på fristdatoene. I begge disse tildelingsrundene deles det ut midler til prosjekter som skal gjennomføres inneværende år.

  Søknaden

  Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i LNUs portal. Brukere er personlige og hver person som skal ha en rolle under organisasjonen i søknadsportalen må ha hver sin bruker. Hver bruker kobler seg til ønsket organisasjon, og administrator for organisasjonen må godkjenne og endre til riktig rolle for vedkommende.

  Når dere er innlogget i søknadsportalen klikker dere på Søk her, og da kan dere se alle støtteordninger som er åpne for søknader nå. Klikk på riktig støtteordning og gå til søknadsskjemaet.

  Det er viktig at dere gir oss et fullstendig bilde av prosjektet, slik at vi som ikke kjenner prosjektet fra før og skal lese søknaden får en god forståelse av hva dere skal gjøre, hvordan og hvorfor, og hva pengene skal brukes på.

  Dette skjemaet kan brukes til å kladde søknaden, før den leveres gjennom søknadssystemet. Send gjerne kladden til saksbehandler hvis dere ønsker veiledning underveis i søknadsskrivingen.

  Søknaden skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter og ønsket resultat.
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
  • Budsjett/ finansieringsplan med oversikt over alle inntekter og utgifter som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra Bærekraftsstøtta.

  Behandling av søknaden

  Alle søknader blir vurdert ut i fra retningslinjene og opp mot hverandre.

  Det er tildelingsutvalget for Bærekraftsstøtta som avgjør hvilke prosjekter som får støtte. Tildelingsutvalget oppnevnes hvert år og består av fem medlemmer, hvorav én representerer LNUs styre og de andre er representanter fra organisasjonene.

  Søkere vil få svar på søknaden innen fire uker etter søknadsfristen.

  Etter behandling av søknaden

  Får man innvilget støtte må et tilsagnsbrev signeres elektronisk av en person med signaturrett eller prokura for organisasjonen innen fire uker etter at vedtaket sendes til søker. De må logge inn i søknadsportalen og godkjenne vilkårene for å få pengene utbetalt.

  Det er viktig å lese tilsagnsbrevet før man signerer. Dette er en kontrakt mellom søker og LNU, og eventuelle forutsetninger for tilsagnet fremkommer her.

  Om du har spørsmål underveis i prosjektet må du bruke funksjonen «kommunikasjon» under ditt prosjekt i søknadsportalen. Det er viktig at du bruker denne funksjonen og ikke e-posten til saksbehandler slik at kommunikasjonen du har med saksbehandler blir loggført skriftlig på riktig sted.

  Mange opplever at det oppstår utfordringer eller forandringer underveis i prosjektet. Om det skal gjøres endringer i hvordan og når prosjektet gjennomføres, eller måten midlene skal brukes er det viktig at dere tar kontakt med saksbehandler for å få disse godkjent i forkant. I søknadsportalen kan dette gjøres enten ved å søke om omdisponering, eller ved å sende melding til saksbehandler gjennom meldingsfunksjonen.

  Er ikke organisasjonen fornøyd med utfallet av vurderingen av søknaden kan en skriftlig klage leveres i søknadsportalen, senest tre uker etter vedtaket er sendt.

  Rapporten

  Rapport og regnskap for prosjektet skal legges inn på søknadsportalen innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

  Her er et kladdeskjema for rapportskriving.

  LNU skal ikke motta bilag, men har rett til innsyn i prosjektets bilag ved behov. Det vil årlig bli gjennomført oppfølgingsbesøk av tilfeldig valgte prosjekter der LNU gjennomgår samtlige bilag og kontrollerer skyggeregnskapet mot bilag og regnskapet ført i hovedbok.

  Om organisasjonen har igjen midler som ikke har blitt brukt i prosjektet skal dette betales tilbake til LNU, og et krav opprettes når rapporten godkjennes. Beløpet vil inngå i neste års utdelingspott for Bærekraftsstøtta.

  Dersom det er produsert noe materiell i prosjektet skal dette legges ved rapporten eller sendes til LNU.