Til hovedinnhold

Frifond organisasjonsboost

Frifond organisasjonsboost er støtteordninga for dere som har fått penger fra LNU Frifond organisasjon tidligere, og som vil arrangere noe gøy for å øke aktiviteten og rekrutteringen etter koronapandemien.

xxx
50 000
xxx
Lokallag, fylkeslag og regionledd i organisasjoner som har fått Frifond organisasjon.
xxx
31.12.2022

Om støtteordningen

Frifond organisasjonsboost er en midlertidig støtteordning, med midler som skal gå til aktivitet og rekruttering etter koronapandemien. I denne støtteordningen kan lokallag, fylkeslag og regionledd i organisasjoner som har fått penger fra LNU Frifond organisasjon søke om inntil 50 000 kroner til prosjekter.  
 
Vi har rett under 14 millioner kroner til utdeling. Det er løpende søknadsfrist, noe som betyr at dere kan søke helt til potten er tom.  
 
LNU forvalter pengene på vegne av Kulturdepartementet.  

Søknadsfristen gikk ut 31.desember 2022. De som har fått innvilget penger må brukes disse innen 30.juni 2023.

Hva støtter vi?

Her er det nesten bare fantasien som setter en stopper for hva dere kan arrangere. Medlemskveld, debatt, helgeseminar, skolering, filmkveld, kampanjeverksted, minikonsert, rebusløp, temakvelder, etc.

Lokallag og fylkeslag kan samarbeide med andre lokallag og fylkeslag i samme organisasjon, og da søke større summer, i samme søknad.

Kontaktpersoner

Ingebjørg Flyum Bjørlo

Organisasjonsrådgiver, Frifond barn og unge
 • Retningslinjer

  Vedtatt av styret i LNU 04.05.2022

  1. Hva er formålet med Frifond organisasjonsboost?

  Formålet med støtteordningen er å bidra til økt mangfold, aktivitet og rekruttering av medlemmer i organisasjoner og lokallag, etter to år med pandemi.

  Tilskuddet skal brukes innen 30.06.2023. Dette er en midlertidig støtteordning. Retningslinjene for Frifond organisasjon er gjeldende der disse retningslinjene ikke er dekkende.

  2. Hvor mye penger kan vi få?

  En aktivitet kan maksimalt få 50 000 kroner. Minste søknadssum er 10 000 kroner. Unntaksvis kan søknader på mindre enn 10 000 kroner innvilges.

  Hvert lokallag, fylkeslag eller regionsledd kan søke inntil 50 000 kroner. Dere kan søke for flere aktiviteter i samme søknad.

  Lokallag og fylkeslag kan samarbeide med andre lokallag og fylkeslag i samme organisasjon, og da søke større summer, i samme søknad.

  Totalt kan hver organisasjon motta maks 5 % av den samlede potten til utdeling.

  3. Kan vi få støtte?

  For å få støtte må gruppa:

  • være et lokallag, fylkeslag eller regionsledd i en organisasjon som har fått støtte fra LNU Frifond organisasjon i 2021 eller 2022.

  For å få støtte må aktiviteten:

  1. ha som mål å øke rekrutteringen og/eller aktiviteten i lokallaget eller fylket
  2. Være organisert av lokallaget, fylkeslaget eller regionsleddet. Det kan ikke være sentralleddet i organisasjonen som har bestemt at aktiviteten skal gjennomføres.

  Aktiviteten får ikke støtte hvis:

  • det har privat preg
  • noen i søkergruppa eller deres nærmeste skal betales
  • dere skal kjøpe eller leie noe fra gruppas medlemmer, deres nærmeste eller firmaer og organisasjoner disse er involvert i
  • dere skal gi bort penger

  Dere kan ikke bruke penger fra Frifond organisasjonsboost på:

  • alkohol og tobakk
  • innkjøp av dyrt utstyr eller utstyr til personlig bruk
  • noe som er kjøpt eller gjort før dere sendte inn søknad
  • varer eller tjenester som er ulovlige i Norge

  Dere kan søke om penger til hva dere vil, men dere får bare penger til det som vurderes som nødvendig for aktiviteten. Pengene må brukes innenfor Norges grenser. For organisasjonene som har unntak i Frifond organisasjon på dette punktet, vil unntaket også gjelde for Frifond Organisasjonsboost.

  Alle pengene fra støtteordningen skal gå til aktiviteten. Dere får ikke penger til drift av lokallaget og kan ikke bruke mer enn 10% av innvilget sum til administrasjon eller lignende.

  4. Hvilke krav stilles til søknaden?

  Søknaden skal sendes inn gjennom søknadsskjemaet i søknadsportalen, og skal inneholde:

  • fullstendige opplysninger og kontaktinformasjon til søker og juridisk ansvarlig
  • fullstendige opplysninger om lokallaget
  • fullstendige opplysninger om aktiviteten
  • fullstendig budsjett for aktiviteten

  Mangelfulle søknader kan avslås.

  5. Hvordan vurderes søknaden?

  Søknadene behandles løpende. Hvis saksbehandlingen tar mer enn fem uker, skal søker ha tilbakemelding om beregnet behandlingstid.

  Søknader blir skjønnsmessig vurdert. LNU kan be om mer informasjon dersom vi ikke vet nok om aktiviteten. Vi kan støtte bestemte deler av en aktivitet, eller stille særskilte vilkår for støtten. Vi kan også gjøre kutt i budsjettet grunnet i skjønn, forvaltningspraksis eller hvor mye penger støtteordningen har. Aktiviteter som ikke anses som gjennomførbare, vil ikke få støtte.

  6. Hva må vi gjøre for å få pengene?

  Når dere har fått godkjent søknaden, må vi inngå en avtale for å kunne gi dere penger.

  Avtalen inngås ved at søker velger en juridisk ansvarlig som signerer et tilsagnsbrev med BankID i søknadsportalen, og at LNU godkjenner signeringen. Dersom tilsagnsbrevet ikke er signert innen én måned blir vedtaket om støtte opphevet og søknaden avslått.

  Juridisk ansvarlig er en myndig fysisk person, som har det juridiske ansvaret for aktiviteten. Ansvaret omfatter blant annet at all innsendt informasjon er fullstendig og riktig, at aktiviteten blir gjennomført som avtalt, at rapport blir levert i tide, at bilag lagres i ett år etter at rapporten er levert, og at eventuelle krav blir tilbakebetalt.

  Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er organisasjonen juridisk ansvarlig inngår avtale med. Pengene utbetales til lokallagets konto.

  7. Kan vi endre aktiviteten etter at vi har fått støtte?

  Dersom dere ser at aktiviteten må endres eller avlyses, skal saksbehandler informeres om dette så fort som mulig. Søknad om omdisponering av budsjettet gjøres i søknadsportalen. Omdisponering og andre endringer av aktiviteten skal være godkjent av saksbehandler før endringen gjøres.

  8. Rapportering

  Lokallagene rapporterer direkte til LNU på bruk av midlene, gjennom søknadsportalen. I rapporten skal dere beskrive hva som er gjort, om midlene er brukt opp, og om det er midler igjen. LNU kan gjennomføre stikkprøvekontroll av regnskap og bilag i prosjekter som har fått støtte.

  Krav til dokumentasjon er de samme som i Frifond organisasjon. Se pkt 9 i Frifond organisasjons retningslinjer.

  9. Hvordan klage på et vedtak?

  Det kan klages på vedtak dersom dere mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen, eller at vedtaket er i strid med retningslinjene. Klage leveres gjennom søknadsportalen innen tre uker etter vedtak.

  Normal saksbehandlingstid for klager er inntil tre uker. Dersom det tar lenger tid, skal dere få beskjed om det så snart som mulig.

  Saksbehandler gjør et nytt vedtak. Vedtaket skal begrunnes med henvisning til retningslinjene eller skjønn.

  Søker kan velge å opprettholde avslåtte eller avviste klager. Opprettholdt klage skal leveres via søknadsportalen innen tre uker etter det nye vedtaket.

  Opprettholdt klage behandles av LNUs klageutvalg som møtes 6-8 ganger per år. Klageutvalgets vedtak kan ikke klages på. Søker inviteres til å være med på møtet, senest en uke før.

  10. Hvem har rett til innsyn i aktiviteten vår?

  LNU har rett til å besøke aktiviteter som har fått støtte.

  LNU kan kreve at det legges frem ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering ved mistanke om at dere har gitt oss informasjon som ikke stemmer.

  LNU kan kreve at det føres deltakerliste, og at det gis innsyn i deltakerlisten etter at aktiviteten er gjennomført.

  Ved å sende inn søknad til Frifond gir du både LNU tilgang til søknaden.

  Frifond er finansiert via Stortinget og Kulturdepartementet. Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan med hjemmel i Bevilgningsreglementet § 10,2 foreta kontroll med at statstilskudd blir brukt etter forutsetningene.

  11. Hva skjer om vi har tidligere saker som ikke er gjort opp?

  LNU har rett til å holde tilbake penger, eller ikke å behandle søknader dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppa i andre saker:

  a) har ubetalte krav

  b) ikke har levert rapport, eller har levert mangelfull rapport

  c) er mistenkt for mislighold av midler eller for å ha fått midler på falskt grunnlag

  Dersom søker ikke retter slike forhold innen rimelig tid, kan søknaden avslås. Eventuelle vedtak om støtte vil i tilfelle trekkes.

  LNU har rett til å avslå søknader fra personer som har misligholdt midler eller fått støtte på falskt grunnlag tidligere.

  Retten til tilbakeholdelse, ikke behandling og avslag av søknader etter dette punktet gjelder både søknader til Frifond og andre av LNU sine støtteordninger.

  12. Kan LNU kreve tilbake penger?

  Hvis dere ikke leverer fullstendig rapport innen fristen, blir pengene krevd tilbake.

  Aktivitetsoverskudd, penger som ikke er brukt, og penger som ikke er brukt i tråd med avtalen blir krevd tilbake.

  Dersom det kommer frem at dere bevisst har gitt feil opplysninger om gruppa, aktiviteten, eller om bruken av støtten, vil LNU anse at pengene er gitt på falskt grunnlag. Penger som er gitt på falskt grunnlag blir krevd tilbake.

  Krav skal betales innen 14 dager. Krav som ikke betales i tide kan sendes til inkasso.

  Ved krav om tilbakebetaling kan det søkes om nedbetalingsplan. Nedbetalingsplan er ikke en rettighet, men noe som kan innvilges om ikke særskilte forhold taler mot en slik avtale. Minimalt terminbeløp er 1 000 kroner, og maksimal nedbetalingstid er to år. Nedbetalingsplanen er rentefri. Dersom et terminbeløp ikke betales innen avtalt frist kan LNU anse avtalen som brutt, og kreve tilbake det gjenstående kravet med to ukers betalingsfrist.

 • Ofte stilte spørsmål

  Har du spørsmål du ikke finner svar på i retningslinjene eller på denne siden? Sjekk ut ofte stilte spørsmål i Frifond organisasjon eller send en mail til forvalter Ingebjørg til ingebjorg@lnu.no 

 • Slik søker du om støtte og leverer rapport

  Søknad

  Søknaden skal sendes inn gjennom søknadsskjemaet i søknadsportalen, og skal inneholde: 

  • fullstendige opplysninger og kontaktinformasjon til søker og juridisk ansvarlig 
  • fullstendige opplysninger om lokallaget 
  • fullstendige opplysninger om aktiviteten 
  • fullstendig budsjett for aktiviteten 

  Mangelfulle søknader kan avslås.

  Les mer om krav til søknad i retningslinjene og i søknad til Frifond organisasjon.

  Rapport

  Lokallagene rapporterer direkte til LNU på bruk av midlene, gjennom søknadsportalen. I rapporten skal dere beskrive hva som er gjort, om midlene er brukt opp, og om det er midler igjen. LNU kan gjennomføre stikkprøvekontroll av regnskap og bilag i prosjekter som har fått støtte.